Nowe prawa w tym tygodniu (28 maja - 3 czerwca 2018 r.)

Obowiązek przekazywania informacji o pasażerach przez linie lotnicze, wyższa renta socjalna i zwolnienie z opłat sądowych dla kombatantów.

#wchodzi we wtorek, 29 maja

 • Przewoźnicy lotniczy mają obowiązek przekazywać dane dotyczące lotu pasażera do Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach.

 • Przewoźnik przekazuje dane dwukrotnie: w czasie od 48 do 24 godzin przed lotem oraz po zakończeniu odprawy i wejściu pasażerów na pokład.

 • Ustawa wdraża do polskich przepisów dyrektywę unijną. Przekazane informacje będą wykorzystywane do przeciwdziałania terroryzmowi i poważnej przestępczości.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Głosowanie

#wchodzi w środę, 30 maja

 • W związku ze zmianą ustawy o działalności leczniczej zakłady opieki zdrowotnej zmieniły nazwę na „zakłady lecznicze”.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Głosowanie

 • W życie weszły przepisy, według których od 24 grudnia 2023 roku bezprzetargowo będzie można zlecać przewozy kolejowe tylko w określonych przypadkach (np. podmiotom wewnętrznym).

 • Umowy obejmujące wojewódzkie przewozy pasażerskie mogą być zawierane w trybie bezprzetargowym do 12 grudnia 2020 r. i wygasną 14 grudnia 2030 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 31 maja

 • Kombatanci, ich rodziny oraz osoby prawne i organizacje, których „celem jest ochrona patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem” zostały zwolnione z opłacania kosztów sądowych spraw cywilnych, jeśli sprawa dotyczy obrony dobrego imienia Polski.

 • Wcześniej kombatanci musieli pokryć koszt 5 proc. wartości sporu za samo wniesienie sprawy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Głosowanie

 • Do 2024 r. co najmniej 50 proc. kwartalnego czasu nadawania programów telewizyjnych, oprócz reklam i telesprzedaży, będzie musiało posiadać udogodnienia dla osób niewidomych lub niesłyszących (np. napisy lub tłumaczenie na język migowy). Zmiany będą wprowadzane stopniowo: w 2019 r. będzie to co najmniej 15 proc.; w 2020 r. i 2021 r. 25 proc., a w 2022 r. i 2023 r. co najmniej 35 proc.

 • Nadawcy mają obowiązek poinformowania odbiorców o terminie, czasie emisji i trwania audycji z udogodnieniami oraz rodzaju tych udogodnień.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Głosowanie

 • Powstanie nadzorowana przez ministra sprawiedliwości uczelnia wyższa kształcąca służbę więzienną. Przyjęcie kandydata na uczelnię oznacza rozpoczęcie służby kandydackiej – w jej trakcie funkcjonariusz będzie łączył naukę z pracą w więzieniu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 1 czerwca

 • Podniesiono rentę socjalną z 865,03 zł do 1029,80 zł. Rentę otrzymają pełnoletnie osoby niepełnosprawne niezdolne do pracy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Głosowanie

 • Jeśli minister sprawiedliwości wyda odpowiednią decyzję, Służba Więzienna przejmie od prywatnej firmy zadania związane z dozorem elektronicznym więźniów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Głosowanie

 • Polskie Koleje Państwowe mogą w formie darowizny przekazać zabytkowe pociągi organizacjom pozarządowym zajmującym się pojazdami historycznymi. Organizacja musi mieć min. pięcioletnie doświadczenie w obsłudze takich pojazdów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

Głosowanie

#częściowo wchodzi w piątek, 1 czerwca

 • Wprowadzono możliwość elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka. Zgłoszenie jest równocześnie oświadczeniem o wyborze imienia dla dziecka.

 • Wzór zgłoszenia elektronicznego określi w rozporządzeniu minister cyfryzacji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Głosowanie

 • Hipoteka na nieruchomości może służyć jako zabezpieczenie akcyzowe (zapewnienie dla skarbu państwa, że podatnik jest w stanie opłacić podatek akcyzowy). Hipoteka może zostać ustanowiona na 65 proc. wartości danej nieruchomości i może wynosić najwyżej 45 proc. całego zabezpieczenia akcyzowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Głosowanie

 • Do Rejestru Należności Publicznoprawnych (działa od 1 stycznia, więcej informacji TUTAJ) będą przekazywane (za zgodą wyrażoną w uchwale rady gminy, rady powiatu albo sejmiku województwa) dane o należnościach pieniężnych jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd ma na to dwa lata od podjęcia uchwały.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

 

Głosowanie