Nowe prawa w tym tygodniu ( 29 stycznia - 4 lutego 2018 r.)

Koniec BORu, e-papierosy zostały objęte akcyzą.

#weszło w środę, 31 stycznia

Zmiana kodeksu wyborczego, o której pisaliśmy tutaj.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 1 lutego

 • Od 1 lutego ceny e-papierosów będą objęte podatkiem akcyzowym, ale do końca 2018 r. stawka będzie zerowa. Ustawa nałożyła podatek na płyn do papierosów i tytoń. Dla sprzedawców oznacza to m.in. obowiązek zarejestrowania się jako podatnik akcyzowy.

 • Od 2019 za każdy mililitr płynu do papierosów zapłacimy dodatkowe 50 gr, a za każdy kilogram tytoniu 141,29 zł i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Głosowanie

 • Biuro Ochrony Rządu (BOR) zostało zastąpione przez Służbę Ochrony Państwa (SOP). Wszyscy dotychczasowi funkcjonariusze BOR-u przeszli do nowej służby.

 • Liczba funkcjonariuszy ma być zwiększana i docelowo wynieść trzy tysiące.

 • Działaniem SOP kieruje komendant, który może sam decydować np. o tym, jaką ochroną objąć daną osobę. W przypadku BOR-u decydował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji.

 • SOP ma szersze uprawnienia niż BOR. Może prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze, czyli np. sprawdzać zawartośc przesyłek, podsłuchiwać rozmowy telefoniczne czy kontrolować korespondencję.

 • SOP ma chronić nie tylko prezydenta czy premiera, ale także każdą osobę wskazaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji „ze względu na dobro państwa”.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Służbie Ochrony Państwa

Głosowanie

#częściowo wchodzi w czwartek, 1 lutego

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej odpowiada za potwierdzenie autentyczności przeznaczonych do wykorzystywania zagranicą dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatów i odpisów. Odbywa się to na wniosek zainteresowanej osoby.

 • Zainteresowany podmiot może złożyć wniosek do dyrektora NAWA o przekazanie pisemnej informacji o dyplomie uzyskanym za granicą, w szczególności o poziomie kształcenia i statusie uczelni.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Głosowanie

 • Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości zostanie uruchomiony 26 czerwca 2018 r. Będzie on zawierał wszystkie dokumenty i informacje związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym przedsiębiorstw.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 2 lutego

 • Minister skarbu państwa może udzielić pomocy finansowej na restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw, bez konieczności czekania na decyzję Komisji Europejskiej. Prawo unijne ogranicza możliwość udzielania przez państwa członkowskie pomocy finansowej powyżej 200 tys. euro dla przedsiębiorstw z wyjątkiem szczególnych sytuacji, m.in. restrukturyzacji zagrożonych firm. Zmiana ustawy umożliwi wejście w życie decyzji Komisji Europejskiej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 3 lutego

 • Do dróg o znaczeniu obronnym, oprócz dróg krajowych i wojewódzkich, można zaliczać także drogi powiatowe i gminne. Chodzi m.in. o drogi niezbędne do zapewnienia dojazdów do portów lotniczych czy poligonów. Dzięki temu ich remonty mogą być przeprowadzane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Głosowanie

 • Minister kultury i dziedzictwa narodowego decyduje o pomocy finansowej ze skarbu państwa na projekty z sektora kultury realizowane z tzw. środków norweskich (przyznawanych na podstawie umów między UE a EFTA). Oznacza to, że jeśli wykonawca projektu (np. instytucja kultury, szkoła artystyczna, organizacja pozarządowa), który otrzymał już środki norweskie, potrzebuje dodatkowej pomocy finansowej do ukończenia projektu, minister może bez dodatkowych środków prawnych i informowania Komisji Europejskiej udzielić finansowego wsparcia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze