Nowe prawa w tym tygodniu (3 - 9 grudnia 2018 r.)

Dodatkowe pieniądze na remonty dróg oraz kolejne zmiany w prawie wodnym.

#weszło we wtorek, 4 grudnia

  • Powołano Fundusz Dróg Samorządowych, z którego finansowane będą remonty dróg powiatowych i gminnych oraz budowa mostów.

  • Na jedną inwestycję w drogi Fundusz może przeznaczyć maks. 30 mln zł na pokrycie maks. 80 proc. całej inwestycji.

  • Budżet na lata 2018–2028 wyniesie do 36 mld zł.

  • Samorządy będą składać wnioski o dofinansowanie do wojewody, a ten przeprowadzi nabór min. raz w roku.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Głosowanie

#weszło w środę, 5 grudnia

  • Zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do wykorzystania przez rolników oraz wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi muszą obowiązkowo prowadzić pomiary ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości ścieków oraz ewidencję dokonywanych pomiarów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 8 grudnia

  • Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o koprodukcji filmowej. Konwencja określa m.in. minimalne i maksymalne udziały koproducentów w produkcji filmu (konieczne do uzyskania wsparcia finansowego na mocy konwencji), wymagania odnośnie umowy koprodukcyjnej i przebieg procedury ubiegania się o wsparcie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.

Głosowanie