Nowe prawa w tym tygodniu (3 - 9 września 2018 r.)

Nowe przepisy dla przewoźników, rozszerzenie obowiązku zachowania tajemnicy firmy i zwiększenie kontroli nad składowaniem odpadów.

#weszło w poniedziałek, 3 września

 • Za fałszowanie ewidencji czasu pracy kierowców lub odmowę okazania jej inspektorom Inspektoratu Ruchu Drogowego przewoźnikowi grozi kara do 8 tys. zł.

 • Za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy kierowcy przewoźnik zapłaci 50 zł za przekroczenie o 1–3 godz. i 100 zł za każdą kolejną godzinę.

 • Za nieprzechowywanie przez co najmniej rok danych dotyczących pracy kierowcy grozi grzywna w wysokości 500 zł za każdy dzień po upływie tego roku dla pojedynczego kierowcy.

 • Za przewóz pojazdem wyposażonym w podrobiony lub nieposiadający homologacji tachograf (lub inny przyrząd rejestrujący, np. czujnik ruchu, urządzenie zewnętrzne nawigacji satelitarnej, urządzenie wczesnego wykrywania na odległość) grozi kara 10 tys. zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie

 • Zakazano sprzedawania i reklamowania urządzeń, przedmiotów i oprogramowania służącego do fałszowania czasu pracy kierowcy zarejestrowanego przez tachograf.

 • W przypadku podejrzenia nieprawidłowości funkcjonariusz kontrolujący tachograf może skierować pojazd do warsztatu. Jeśli warsztat wykryje manipulację, przewoźnik musi pokryć koszt badania i naprawy urządzenia.

 • Zmieniły się ceny wyrobienia, przedłużenia lub wymiany kart dla przewoźników. Za kartę kierowcy przewoźnik musi zapłacić 200 zł (wcześniej 172,20 zł), za kartę przedsiębiorstwa lub kartę warsztatową 300 zł (wcześniej 282,90 zł), a za kartę kontrolną 300 zł (zamiast wcześniejszych 239,85 zł).

 • Kierowca, który nie zgłosi kradzieży, utraty bądź uszkodzenia karty pracy lub nie odda uszkodzonej bądź nieaktualnej karty do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, zapłaci grzywnę do 500 zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o tachografach

Głosowanie

#weszło we wtorek, 4 września

 • Nowa, rozszerzona definicja nieuczciwej konkurencji – od teraz o nieuczciwą konkurencję mogą zostać oskarżeni także byli pracownicy danej firmy.

 • Zachowanie tajemnicy firmy obowiązuje bezterminowo (wcześniej przez 3 lata).

 • Do czynów zabronionych, obok ujawniania i wykorzystywania poufnych danych firmy, dodano także ich nielegalne pozyskiwanie, np. kopiowanie dokumentów lub plików elektronicznych.

 • Ujawnienie tajemnicy firmy nie będzie karalne, jeśli nastąpiło np. w celu ujawnienia nieprawidłowości lub w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie

 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji od teraz zyskuje status aktu administracyjnego.

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ma 45 dni na rozpatrzenie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji związanych z budową terminalu gazu ziemnego w Świnoujściu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie

#weszło w środę, 5 września

 • Polska ratyfikowała umowę o zabezpieczeniu społecznym z Mongolią, która umożliwia m.in. sumowanie okresów ubezpieczenia z obu państw do emerytury.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Głosowanie

 • Skrócono czas magazynowania odpadów z 3 lat do roku.

 • Zanim przedsiębiorca otrzyma pozwolenie na przechowywanie lub przetwarzanie odpadów, Straż Pożarna musi przeprowadzić inspekcję projektowanego magazynu i wydać zgodę na jego używanie.

 • Przedsiębiorca ukarany za przestępstwo przeciwko środowisku (np. zanieczyszczanie go) nie może prowadzić działalności związanej z odpadami.

 • Firmy zajmujące się magazynowaniem odpadów muszą posiadać zabezpieczenie finansowe w formie depozytu bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy, na wypadek gdyby wszczęto przeciwko nimi postępowanie i konieczne byłoby opłacenie usunięcia śmieci.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie

 • W przypadku znalezienia pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów o charakterze naukowym, historycznym lub artystycznym o wartości do 100 zł nie trzeba ich nikomu oddawać ani nikogo o tym informować. Niemniej jeśli wartość znaleziska przekracza 100 zł należy to zgłosić do starosty, a konkretnie do Biura Rzeczy Znalezionych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych

Głosowanie

 

#weszło w czwartek, 6 września

 • Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej Polska wypowiedziała umowę w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (tzw. umowy BIT) z Estonią.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

Głosowanie

 • Polska ratyfikowałą protokół, określający warunki przystąpienia Ekwadoru do umowy handlowej między UE a Kolumbią i Peru.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

Głosowanie

#weszło w piątek, 7 września

 • Polska ratyfikowała Trzeci Protokół do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, który formalnie potwierdza status Banku Rozwoju Rady Europy, jego organów oraz urzędników. Bank użycza pożyczek 41 z 48 państw członkowskich Rady Europy, w tym także Polsce.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.

Głosowanie

 • Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) może inwestować pieniądze uzyskane z wykupu obligacji na takich samych zasadach jak pozostałe środki - może np. kupować papiery skarbowe z gwarancją państwa. Do tej pory FRD mógł jedynie lokować pieniądze na depozytach bankowych.  

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Głosowanie

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe ze środków unijnych musi zawierać dodatkowe kryteria wyboru projektu, jeśli lokalna grupa działania (LGD) je określi (np. wykorzystanie lokalnych zasobów, innowacyjność). LGD to grupy, zrzeszające lokalne organizacje i mieszkańców, które wybierają projekty i wnioskują o ich dofinansowanie w oparciu o przygotowane z mieszkańcami lokalne strategie rozwoju.

 • Jeśli kwota wsparcia określona przez LGD jest niższa niż wnioskowana, urząd marszałkowski samodzielnie dokonuje koniecznej korekty.

 • Wydłużono termin na uzupełnienie braków we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z 7 do 14 dni.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Głosowanie

#częściowo weszło w piątek, 7 września

 • Deweloperzy mogą budować osiedla na gruntach rolnych na terenie miast.

 • Krajowy Zasób Nieruchomości (w imieniu Skarbu Państwa) ma prawo pierwokupu gruntów od państwowych osób prawnych (np. PGW Wody Polskie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) może nabyć grunt rolny, jeśli jego deweloper w ciągu 2 lat od nabycia ziemi nie uzyska pozwolenia na budowę lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz w sytuacji, gdy po 5 latach od uzyskania wymaganych zgód nie zostało oddane do użytkowania 50 proc. budynków mieszkalnych.

Ścieżka prac projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 8 września

 • Kary za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw są wydawane w formie decyzji administracyjnej i wynoszą pięciokrotność wartości uzyskanych korzyści majątkowych lub tych, które mogłyby zostać uzyskane przez handel tymi produktami, ale nie mniej niż 500 zł (wcześniej grzywna do 500 zł).

 • Za brak dokumentów dotyczących warzyw i owoców grozi kara w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 9 września

 • Roszczenia członków zarządów spółek (np. długi) stwierdzone przez orzeczenie sądu lub np. ugodę sądową przedawniają się po 6 latach (wcześniej po 10 latach).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie