Nowe prawa w tym tygodniu (30 kwietnia - 6 maja 2018 r.)

Jakie zmiany wprowadziła tzw. konstytucja dla biznesu? Jakie nowe uprawnienia zyskał szef KAS?

#weszły w poniedziałek, 30 kwietnia

 • Osoba, która w ramach drobnego, okazjonalnego handlu lub usług dorywczych (np. student dający korepetycje) zarabia w miesiącu mniej niż połowę minimalnego wynagrodzenia (1050 zł brutto), nie musi rejestrować firmy ani odprowadzać składek ZUS.

 • Wprowadzono tzw. ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców. Przez pierwsze sześć miesięcy osoba, która dopiero założyła firmę, nie będzie musiała odprowadzać składek do ZUS (wcześniej było to siedem dni).

 • Do załatwiania spraw urzędowych przedsiębiorcy wystarczy numer NIP, obowiązujący dotychczas numer REGON ma być stopniowo wycofywany.

 • Prawo przedsiębiorców zastąpiło ustawę o swobodzie działalności gospodarczej obowiązującą od 2004 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo przedsiębiorców

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Głosowanie

 • Powstała nowa instytucja – Rzecznik Małych i Średnich Firm. Powoła go premier na wniosek ministra rozwoju.

 • Rzecznik będzie m.in. opiniował ustawy dotyczące przedsiębiorców, występował z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej (np. do Rządu), występował do Sądu Najwyższego lub Najwyższego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie wątpliwości w interpretacji przepisów i wnosił skargi do sądów administracyjnych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Głosowanie

 • Wprowadzono zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedsiębiorca może za pomocą CEIDG np. udzielać pełnomocnictwa i ustanawiać prokurę. Przyjęto zasadę, że jeśli przedsiębiorca określi, na jaki czas zawiesza działalność gospodarczą, zostanie ona wznowiona automatycznie po upływie tego czasu. Zniesiono również maksymalny czas zawieszenia działalności (do tej pory wynosił dwa lata), dzięki czemu przedsiębiorca może zawiesić działalność na czas nieokreślony.

 • Powstał portal internetowy Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), który zastąpił działający do tej pory Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Można na nim m.in. znaleźć informacje o tym jak załatwiać sprawy urzędowe, uiszczać niektóre opłaty czy otrzymywać zaświadczenia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Głosowanie

 • Przepisy dedykowane dla inwestorów zagranicznych znajdujące się w kilku ustawach zebrano w jednym akcie prawnym.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie

#częściowo wchodzi w poniedziałek, 30 kwietnia

 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będzie przygotowywać analizy ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw skarbowych, w szczególności wyłudzeń VAT przez zorganizowane grupy przestępcze oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur).

 • Szef KAS może zablokować rachunek bankowy przedsiębiorcy podejrzanego o wyłudzenia (np. na podstawie przygotowanej analizy ryzyka) na 72 godziny.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Głosowanie

#weszło we wtorek, 1 maja

 • Gminy nie muszą tworzyć zasobu mieszkań socjalnych, do których często eksmitowano osoby, które nie były w stanie płacić za mieszkania komunalne. Zgodnie z nowymi przepisami najemca mieszkania komunalnego nie zostanie w takiej sytuacji wyeksmitowany, tylko będzie płacił niższy czynsz socjalny.

 • Zmieniły się przepisy dotyczące dofinansowań na budowę mieszkań dla gmin. Teraz gmina może m.in. ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe na budowę mieszkań pod wynajem (np. dla osób które nie spełniają kryteriów na lokale komunalne).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło we wtorek, 1 maja

 • Wyniki specjalizacyjnego egzaminu państwowego dla diagnostów laboratoryjnych (PESDL) dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) przekazuje wojewodom, dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, właściwym jednostkom szkolącym oraz Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Konsul może przekazać konsulatowi lub przedstawicielstwu dyplomatycznemu innego państwa Unii Europejskiej wniosek o udzielenie pomocy obywatelowi UE, który nie ma w danym kraju swojej placówki. Konsul może udzielić obywatelowi UE pomocy finansowej (na wniosek państwa, które przekazało środki, minister spraw zagranicznych je zwraca).

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo konsularne

Głosowanie

Zobacz najnowsze