Nowe prawa w tym tygodniu (31 lipca - 6 sierpnia 2017 r.)

Co zmieniono w programie 500 plus, kiedy wróci "Mieszkanie dla Młodych"?

#wchodzi we wtorek, 1 sierpnia

 • Wraca “Mieszkanie dla Młodych”. Młodzi do 35 roku życia mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa wkładu własnego do kredytu na mieszkanie. Najpóźniej 16 sierpnia Bank Gospodarstwa Krajowego wznowi przyjmowanie wniosków o udział w programie.
 • Wcześniej gdy wartość wniosków o dofinansowanie sięgnęła 95 proc. kwoty, przeznaczonej na dany rok, banki wstrzymywały przyjmowanie wniosków. Według Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa taki mechanizm powodował, że zbyt wiele pieniędzy przepadło, bo np. ktoś rezygnował albo otrzymywał negatywną decyzję. Po zmianie ustawy środki będą wykorzystywane w 100 proc.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

 • Zmiany w programie 500 plus. Ustawa ma zostać uszczelniona tak, aby trudniej było wyłudzić pieniądze. Świadczenia nie otrzyma osoba, która celowo zwolniła się u pracodawcy i w ciągu 3 mies. zatrudniła ponownie za niższą pensję, aby obniżyć swój dochód i móc pobierać zasiłek.
 • Rodzice, deklarujący, że samotnie wychowują dziecko, mogą się starać o świadczenie na pierwsze dziecko, wyłącznie jeśli wcześniej mieli zasądzone alimenty od drugiego rodzica i spełniają kryterium dochodowe. Wyjątki to śmierć jednego z rodziców, nieustalone ojcostwo oraz oddalenie powództwa o alimenty - wtedy świadczenie przysługuje na podstawie samego kryterium dochodowego.

 • W przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem (np. w przypadku rozwodu, separacji), każdemu z rodziców przysługuje połowa świadczenia.

 • Gmina może wezwać osobę, która otrzymuje świadczenia, a nie mieszka w Polsce (czyli nie spełnia warunków) do złożenia wyjaśnień.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

 • Dzięki uproszczeniu procedur administracyjnych można wybudować co najmniej 4 kolejne radary, które umożliwiają szybkie ostrzeganie przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi np. gwałtownymi burzami. Obecnie jest ich 8.

Ścieżka prac nad ustawą projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi we wtorek, 1 sierpnia

 • Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych są wystawiane na okres maksymalnie 5 lat dla dzieci i 10 lat dla legitymacji określających stopień niepełnosprawności osób poniżej 60 r. życia. Legitymacje wystawiane są na wniosek osoby niepełnosprawnej, która musi przedstawić m.in. orzeczenie o niepełnosprawności. Wystawienie nowej, plastikowej, legitymacji jest bezpłatne, za duplikat trzeba zapłacić 15 zł.

 • Wojewoda musi prowadzić internetowe ewidencje:

- szpitalnych oddziałów ratunkowych,

- zespołów ratownictwa medycznego,

- centrów urazowych

- i szpitali udzielających pomocy niezbędnej w ratownictwie medycznym.

W bazie znajdzie się adres placówki medycznej, całodobowy numer telefonu, czas pozostawania w gotowości zespołu ratowników.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

#wchodzi w środę, 2 sierpnia

 • Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające gaz ziemny za granicę i importerzy gazu mogą zlecić utrzymywanie swoich obowiązkowych zapasów gazu ziemnego innemu przedsiębiorstwu.
 • Przedsiębiorstwa energetyczne i importerzy maksymalnie 30 dni przed rozpoczęciem transportu muszą poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zamiarze rozpoczęcia przewozu gazu. Mają też obowiązek poinformować operatora systemu przesyłowego gazowego o miejscu, w którym będą magazynowane zapasy obowiązkowe.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze