Nowe prawa w tym tygodniu (4 - 10 grudnia 2017 r.)

Co grozi osobie, która nielegalnie wywiozła z Polski publiczne dobro kultury?

#wchodzi we wtorek, 5 grudnia

  • Trzy spółki Skarbu Państwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i PERN S.A mogą nabywać ziemię rolną bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

 

#wchodzi w środę, 6 grudnia

  • Za podawanie nieprawdziwych informacji lub zatajanie informacji o miejscu przechowywania dobra kultury, które zostało wywiezione z Polski nielegalnie, a w stosunku do którego Polska prowadzi postępowanie o zwrot, grozi kara pozbawienia wolności od 3 mies. do lat 5.

  • Osoba, która dobrowolnie oddała dobro kultury lub wskazała miejsce jego przechowywania, nie podlega karze.

  • Postępowanie o zwrot zbiorów publicznych będzie można wszcząć 75 lat od wywiezienia z Polski (dla niepublicznych dóbr kultury obowiązuje 30 lat). Do zbiorów publicznych należą m.in. zabytki i dobra należące do Skarbu Państwa, a także utrzymywane przez inne podmioty ze środków publicznych.

  • Muzealia wpisane do inwentarza muzeum i materiały biblioteczne z narodowych zasobów bibliotecznych zostały objęte ochroną przed bezprawnym wywozem z kraju.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury

  • Gminy (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast) muszą za pośrednictwem Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) składać ministrowi finansów coroczne sprawozdanie zawierającego informacje na temat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, m.in. o podstawach opodatkowania tymi podatkami, przesłankach do zwolnienia z podatków na mocy uchwał rad gmin czy wysokości stawek.

Ścieżka prac nad ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Zobacz najnowsze