Nowe prawa w tym tygodniu (4 - 10 września 2017 r.)

Kto nie może zostać członkiem spółdzielni? Jakie uprawnienia zyskał Generalny Konserwator Zabytków? Na jaką ochronę może liczyć pracownik, gdy pracodawca ogłosi upadłość?

#wchodzi we wtorek, 5 września

 • Nowe uprawnienia dla dyrektorów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki: mogą umarzać, odraczać termin albo rozkładać na raty spłatę środków przyznanych na projekty badawcze.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

 • Pracownik może liczyć na większą ochronę, jeśli stracił pracę i dostęp do świadczeń przez niewypłacalność pracodawcy.
 • Osoby zwolnione w pracy w ciągu 12 mies. przed datą ogłoszenia przez sąd upadłości pracodawcy mogą domagać się wypłaty zaległych świadczeń. Wcześniej tzw. okres referencyjny wynosił 9 mies.
 • Pracownik może się ubiegać o pieniądze za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym został zwolniony, ale także za poprzedni.
 • W sytuacji, gdy pracodawca zaprzestanie prowadzenia działalności, pracownik może ubiegać się o wypłacenie z funduszu państwowego zaliczki na poczet należnych świadczeń. Nowe prawo definiuje, że o zaliczkę można ubiegać się, gdy przez co najmniej 2 mies. pracodawca nie prowadził działalności gospodarczej, nie pojawiał się w przedsiębiorstwie i nie realizował umów o pracę np. nie płacił pensji czy składek do ZUS.
  Wcześniejsze przepisy nie określały co oznacza “zaprzestanie prowadzenia działalności”, przez co pracownikom trudniej było wystąpić o świadczenie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 9 września

 • Pracownicy mogą wykupić tzw. lokale zakładowe (mieszkania budowane przez zakłady pracy i wynajmowane pracownikom, które częściowo przejęły spółdzielnie) po spłaceniu kosztów np. związanych z remontami.
 • Członkiem spółdzielni może być tylko osoba, która ma prawo do lokalu, np. prawo własnościowe, prawo lokatorskie. Wcześniej przepisy pozwalały przyjmować osoby, które nie miały lokali w spółdzielni, co prowadziło do nadużyć, np. pracownik spółdzielni zostawał jej członkiem, żeby głosować na korzyść zarządu. Członkostwo osób bez praw do lokali w spółdzielniach wygaśnie z dniem wejścia ustawy.
 • Osoby z prawem do lokalu stają się członkami spółdzielni automatycznie i nie można im tego odmówić. Wcześniej trzeba było złożyć deklarację i zapłacić wpisowe.

 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

 

 

Głosowanie nad ustawą

 • Ratowanie zabytków będzie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Pieniądze mają pochodzić z kar finansowych np. za niszczenie zabytków czy za prowadzenie prac konserwatorskich bez pozwolenia.
 • Wprowadzono nową formę ochrony zabytków, tzw. ochronę tymczasową, która trwa od rozpoczęcia postępowania o wpis do rejestru zabytków, a nie dopiero od wydania decyzji.
 • Większe uprawnienia dla Generalnego Konserwatora Zabytków. Może obsadzać stanowiska konserwatorów wojewódzkich i kierowników delegatur, a także wstrzymywać decyzje wojewódzkich konserwatorów zabytków, po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Konserwatorskiej.

 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

 

 

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w czwartek, 7 września

 • Osoby, które zajmują się instalacją, konserwacją czy naprawą agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni (czyli urządzeń zawierających gazy cieplarniane szkodliwe dla środowiska) muszą zdać egzamin.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w niedzielę, 10 września

 • Aby biopaliwo wytwarzane przez przedsiębiorstwa energetyczne w instalacjach, w których produkcja rozpoczęła się po 5 października 2015 r. spełniało kryteria, musi redukować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery min. o 60 proc.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 

 

Głosowanie nad ustawą