Nowe prawa w tym tygodniu (5 - 11 listopada 2018 r.)

12 listopada jako dzień wolny oraz rozszerzenie statusu weterana.

#wchodzi w życie we wtorek, 6 listopada

  • Status weterana mogą uzyskać osoby, przebywające na kilku krótszych misjach (pokojowych, stabilizacyjnych, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub służących zapewnieniu bezpieczeństwa państwa) przez łączny okres 90 dni. Wcześniejsze przepisy przyznawały taki status tylko funkcjonariuszowi lub żołnierzowi, będącemu na misji nieprzerwanie przez min. 60 dni.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Głosowanie

#częściowo wchodzi w środę, 7 listopada

  • Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie musi przygotować bilans zamknięcia Centrum (w związku z zastąpieniem go przez nowe Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Głosowanie

#weszło w czwartek, 8 listopada

  • 12 listopada jest dniem wolnym od pracy i handlu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 9 listopada

  • Polska ratyfikowała poprawki do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. przyjęte przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie 9 czerwca 2016 r. Poprawki dotyczą m.in. kwestii molestowania i zastraszania na statku.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.

 

Głosowanie