Nowe prawa w tym tygodniu (6 - 12 sierpnia 2018 r.)

Zmiany w sądownictwie, obowiązki dla banków korzystne dla posiadaczy kont oraz kary dla posłów za złe zachowanie poza salą posiedzeń.

#częściowo weszło we wtorek, 7 sierpnia

 • Wprowadzono nowy rodzaj umowy – umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Mają z niej skorzystać lokatorzy mieszkań z programu Mieszkanie Plus. W ramach takiej umowy początkowo lokator będzie wynajmować mieszkanie i spłacać za nie raty, a po zapłaceniu całej kwoty otrzyma wynajmowane mieszkanie na własność. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego i określać m.in. wysokość czynszu, cenę mieszkania oraz zobowiązanie właściciela do przeniesienia własności na lokatora po uiszczeniu kwoty.

 • Notariusz, który przygotowuje umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, musi złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem internetowego systemu obsługującego postępowanie sądowe.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Głosowanie

#weszło we wtorek, 7 sierpnia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie mógł kształcić lekarzy. W tym celu zostanie powołana nowa jednostka uczelni - Collegium Medicum.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Głosowanie

 • Posłom i senatorom grozi obniżenie uposażenia lub diety nie tylko za naruszenie powagi Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego na salach posiedzeń, ale także w innych miejscach podległych Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, w których przebywają parlamentarzyści (np. podczas komisji sejmowych).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Głosowanie

 • Polska ratyfikowała umowę, która ustanawia Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej – międzynarodową sieć laboratoriów zrzeszająca 24 kraje. Sieć umożliwi np. transfer technologii oraz szkolenie kadr naukowych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r.

Głosowanie

 • Polska ratyfikowała umowę o współpracy między Unią Europejską a Afganistanem. Umowa umożliwi dialog polityczny i współpracę w zakresie m.in. praw człowieka, rządów prawa, migracji oraz walki z korupcją, praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i ze zorganizowaną przestępczością.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r.

Głosowanie

 • Polska ratyfikowała umowę o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Armenią. Umowa dotyczy m.in. pogłębienia współpracy w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz terroryzmu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.

Głosowanie

 • Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej Polska wypowiedziała umowy w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (tzw. umowy BIT) z Łotwą, Węgrami, Grecją, Chorwacją, Bułgarią, Wielką Brytanią i Irlandią Północną, Niemcami, Austrią, Finlandią, Hiszpanią, Litwą i Szwecją. Umowy były zawarte przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej naruszają prawo UE, ponieważ przewidują arbitrażowe rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami Unii.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Głosowanie

#częściowo weszło w środę, 8 sierpnia

 • Najpóźniej do 31 sierpnia banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) muszą zacząć przekazywać do Izby Rozliczeniowej na bieżąco informacje o rachunkach VAT (więcej na ich temat tutaj), które otwierają oraz o zmianach lub nowych informacjach dot. rachunków, które prowadzą.

 • Banki będą musiały w tym terminie rozpocząć także przekazywanie dziennych zestawień transakcji na danym rachunku. Banki spółdzielcze i SKOK-i mają na to czas do 30 września.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w środę, 8 sierpnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r.

Głosowanie

 • Z ok. 127 mln zł do 252 mln zł wzrosły koszty zorganizowania Szczytu Klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Katowicach między 3 a 14 grudnia tego roku.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie

#weszło w piątek, 10 sierpnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Głosowanie

 • Do wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wymagane jest obsadzenie 2/3 składu składu sędziowskiego (wcześniej wymagane było obsadzenie 110 na 120 stanowisk).

 • Uchwała o powołaniu kandydata do SN przez KRS może być zawieszona, jeśli wszyscy sędziowie biorący udział w konkursie na wolne stanowisko odwołają się od niej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA ma 14 dni na rozpatrzenie odwołania.

 • Krajowa Rada Sądownictwa odrzuca bez rozpatrzenia kandydatury na sędziów SN, które nie spełniają wymogów formalnych lub zostały zgłoszone po terminie.

 • Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji i sędziów okręgu może podjąć uchwałę bezwzględną większością głosów (wcześniej wymagane było kworum).

 • Kandydat na aplikanta aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej musi mieć ukończone 35 lat. Wprowadzono także nową formę aplikacji (aplikacja uzupełniająca), z której mogą skorzystać referendarze sądowi, asystenci sędziów oraz asystenci prokuratorów z 2-letnim stażem po 40. roku życia.

 • Ławnicy dostali podwyżkę - za jeden dzień pracy otrzymają 111,43 zł zamiast 80,19 zł brutto.

 • Sędziowie, którzy ukończyli 65 lat przechodzą w stan spoczynku, chyba że złożą do prezydenta oświadczenie o chęci dalszego orzekania i zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. W sprawie tego zapisu Sąd Najwyższy zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do czasu rozpatrzenia, stosowanie przepisu powinno być zawieszone.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

 • Polska i Turcja podpisały umowę, która zabezpiecza świadczenia otrzymywane przez Polaków mieszkających lub pracujących w Turcji oraz Turków mieszkających lub pracujących w Polsce. Umowa dotyczy: świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem “becikowego”), zasiłków pogrzebowych.

 • Polacy, którzy mieszkają lub pracują w Turcji oraz Turkowie w Polsce nie będą musieli płacić podwójnych składek ubezpieczeniowych w obydwu krajach.

 • Staż pracy odbyty przez Polaka w Turcji lub Turka w Polsce będzie wliczany do emerytury po powrocie do kraju.

 • Świadczenia pobierane w kraju pochodzenia będą przesyłane do kraju, w którym aktualnie przebywa dana osoba.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Głosowanie

#częściowo wchodzi w piątek, 10 sierpnia

 • Do 8 sierpnia wszystkie banki muszą mieć w swojej ofercie obowiązkowo tzw. podstawowy rachunek płatniczy. Takie konto ma być dostępne dla każdej pełnoletniej osoby (np. bez wymogu posiadania określonych wpływów). Jedyny warunek to brak konta osobistego w innym banku. Otwarcie konta, karta płatnicza oraz wypłata pieniędzy z bankomatu danego banku mają być bezpłatne. Użytkownik konta może także bez opłat dokonać miesięcznie min. 5 przelewów oraz 5 wypłat z bankomatów innych banków.

 • Od 10 sierpnia na banki, które nie wprowadzą do oferty takiego konta (po wcześniejszym wezwaniu od Komisji Nadzoru Finansowego) grozi kara do 1 mln zł. Dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych (tzw. SKOK-ów) kara może wynosić do 100 tys. zł.

 • Obowiązek wynika z unijnej dyrektywy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 11 sierpnia

 • Osoba, która przelała pieniądze na zły numer rachunku bankowego, może zgłosić pomyłkę do banku. Bank ma 3 dni na poinformowanie odbiorcy pieniędzy o konieczności ich zwrotu w ciągu 30 dni.

 • Jeśli pieniądze nie zostaną zwrócone w terminie, bank przekazuje poszkodowanemu dane osoby, która otrzymała pieniądze (imię, nazwisko, adres). Poszkodowany ma dzięki temu możliwość odzyskania pieniędzy w drodze sądowej.

 • Za wyłudzanie danych w innym celu niż odzyskanie przelewu grozi 30 tys. zł grzywny.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie