Nowe prawa w tym tygodniu (7 - 13 sierpnia 2017 r.)

Jakie kompetencje zyskał minister sprawiedliwości, jaka nowa ulga przysługuje firmom?

#częściowo wchodzi we wtorek, 8 sierpnia

  • Programy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” połączono w jeden, realizowany ze środków Unii Europejskiej we wszystkich państwach członkowskich.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 12 sierpnia

  • Towarzystwa budownictwa społecznego czyli tzw. TBS-y będą mogły pobierać od najemców maksymalnie 30 proc. zamiast dotychczasowych 25 proc. kosztów budowy lokalu mieszkalnego.
  • TBS nie będzie musiał przeznaczać co najmniej połowy lokali dla osób wychowujących dzieci. Rodzice nadal mają jednak większe szanse na otrzymanie mieszkania.

  • Dla osób, które pokryły min. 10 proc. kosztów budowy lokali, zwiększył się próg dochodowy. To, czy dana rodzina może wynająć lokal, wylicza się na podstawie liczby osób w gospodarstwie domowym i przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w danym roku przez GUS. Przykładowo dla dwuosobowej rodziny dochód nie może przekroczyć 165 proc. tej kwoty podzielonej przez określony współczynnik.

  • Spółdzielniom będzie przysługiwać prawo do dotacji od państwa na budowę mieszkań lokatorskich.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

  • Minister sprawiedliwości wybierze prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Prezesa sądu wojskowego i jego zastępcę wybierze w porozumieniu z ministrem obrony narodowej.
  • Minister sprawiedliwości może odwołać prezesów i wiceprezesów w ciągu 6 mies. od wejścia w życie ustawy bez podania powodu takiej decyzji.

  • Po upływie 6 mies. będzie mógł ich odwołać np. za uporczywe niewywiązywanie się z obowiązków służbowych lub “gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

  • Minister sprawiedliwości może zwrócić prezesowi lub wiceprezesowi uwagę na piśmie, jeśli uzna, że niewłaściwie pracuje. Zwrócenie uwagi może być połączone z utratą od 15 do 50 proc. dodatku do pensji, który przysługuje np. za pełnioną funkcję czy staż pracy.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

  • Przedsiębiorca, który kupił maszyny i urządzenia o wartości od 10 do 100 tys. zł może je raz w ciągu roku “wrzucić w koszty”, czyli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki temu zapłaci w danym roku niższy podatek dochodowy.

Ścieżka prac nad ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Głosowanie nad ustawą

Zobacz najnowsze