Nowe prawa w tym tygodniu (9 - 15 lipca 2018 r.)

Skrócenie terminu przedawnienia długów, rejestr miejsc w schroniskach i noclegowniach, nowe obowiązki dla banków i innych instytucji zajmujących się finansami oraz niższe podatki dla elektrowni wiatrowych.

#weszło w poniedziałek, 9 lipca

 • Termin przedawnienia długów skrócono z 10 do 6 lat. Dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub świadczeniami okresowymi (np. czynsz) termin pozostaje bez zmian (3 lata).

 • Limit 6 lat obejmuje także roszczenia stwierdzone przez sąd w wyroku lub ugodzie, po upływie tego terminu wierzyciele nie mogą domagać się ich zwrotu.

 • Koniec przedawnienia wyznaczono na ostatni dzień roku kalendarzowego, na który przypada termin.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w środę, 11 lipca

 • Wojewoda ma obowiązek prowadzenia rejestru wolnych miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

 • Do rejestru placówkę zgłasza gmina.

 • Dane z rejestru są dostępne na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, na bieżąco aktualizowanej przez wojewodę.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Głosowanie

#częściowo wchodzi w piątek, 13 lipca

 • Pracodawcy podmiotów sektora finansowego (np. banki, domy maklerskie, SKOK-i)  mogą żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie informacji o dotyczących skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 13 lipca

 • Opinia o celowości inwestycji w ramach wniosku IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych) będzie obowiązkowa przy wszystkich inwestycjach, na które dany podmiot leczniczy (np. szpital) chce uzyskać dotację z budżetu państwa. Może to być np. budowa nowego oddziału w szpitalu, zakup sprzętu, remont. Pozytywna opinia jest składana razem z wnioskiem o dotację. Wnioski opiniuje wojewoda lub minister zdrowia.

 • Obowiązek nie dotyczy inwestycji powyżej 1 mln zł ze środków ministerstwa obrony i ministerstwa spraw wewnętrznych.

 • O opinię o celowości inwestycji można niezależnie od wartości inwestycji wystąpić fakultatywnie (dotychczas było to możliwe tylko przy dotacjach unijnych).

 • Rozszerzono listę podmiotów, które mogą uzyskać opinię, o podmioty realizujące np. opiekę długoterminową oraz rehabilitację. Wcześniej ta możliwość ograniczona była do leczenia specjalistycznego ambulatoryjnego, szpitalnego oraz podstawowej opieki medycznej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Wprowadzono nowe obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi dla tzw. instytucji obowiązanych. Są to m.in. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeniowe, właściciele kantorów i podmioty handlujące walutami, pośrednicy nieruchomości, operatorzy pocztowi, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, biura rachunkowe, doradcy podatkowi, notariusze.

 • Instytucje mają obowiązek przesyłania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o każdej transakcji powyżej 15 tys. euro. Muszą regularnie przeprowadzać analizy transakcji i dokumentować je. Przesłane dane i analizy muszą przechowywać przez 5 lat.

 • Wprowadzono możliwość anonimowego zgłaszania przez pracowników tych instytucji naruszeń w pełnieniu obowiązków.

 • Instytucjom, które nie wywiążą się z obowiązków, grożą kary administracyjne: publikacja informacji o naruszeniach w BIP, cofnięcie koncesji lub wykreślenia z rejestru działalności, zakaz sprawowania stanowiska kierowniczego dla osoby winnej naruszeniom (na okres do 1 roku) lub kara finansowa (do 5 mln euro lub 10 proc. obrotu dla osób prawnych, do ok. 21 mln zł dla osób fizycznych).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 14 lipca

 • Przy zamówieniach publicznych, jeśli zamawiający podczas wyboru oferty kieruje się kryterium kosztu (czyli uwzględniającym wydatki związane np. z utrzymaniem, użytkowaniem danego urządzenia), musi wziąć pod uwagę koszty związane z eksploatacją środowiska naturalnego (ekologiczne koszty zewnętrzne), czyli np. emisję gazów cieplarnianych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 14 lipca

 • Usunięto wątpliwości interpretacyjne dotyczące opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości. Podatek obejmuje tylko część budowlaną wiatraka (np. maszt), nie część techniczną (np. turbinę). Dzięki temu właściciele elektrowni wiatrowych zapłacą mniej. Zapis ten działa z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że gminy będą musiały oddać pobrane w tym roku pieniądze.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze