Nowe prawa: weszła w życie tarcza antykryzysowa 2.0

Od 16 kwietnia kancelaria premiera ma obowiązek prowadzić Centralny Rejestr Lotów o statusie HEAD. Oprócz tego trudniej będzie zlikwidować linie kolejowe, za to łatwiej zarządzać programami unijnymi. A przede wszystkim - weszła w życie tarcza antykryzysowa 2.0.

#częściowo weszło w życie we wtorek, 14 kwietnia

Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej zostali objęci systemem emerytalnym dla służb mundurowych, czyli emeryturą lub rentą policyjną. Prawo funkcjonariusza do emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej oraz prawo rodziny do renty rodzinnej stwierdza Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

Składki funkcjonariusza, który nie spełnił warunków i z tego powodu nie nabył prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, będą przekazywane do ZUS. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Straży Marszałkowskiej

#częściowo weszło w życie w czwartek, 16 kwietnia

Szef kancelarii premiera odpowiada za prowadzenie Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD, czyli lotów najważniejszych osób w państwie (prezydent, premier, marszałek sejmu, marszałek senatu). Rejestr zawierać będzie dane o dacie lotu, miejscu startu i lądowania oraz imiona i nazwiska pasażerów. Dane do rejestru przekazują szefowie właściwych kancelarii (np. prezydenta, senatu etc.). Podczas przekazywania danych szefowie mogą wnioskować o nie upublicznianie danych ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo którejś z najważniejszych osób w państwie. Dane z rejestru mogą zostać udostępnione na wniosek złożony do kancelarii premiera. Wzór takiego wniosku określa rozporządzenie premiera dostępne TUTAJ.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie

#weszło w życie w piątek, 17 kwietnia

W życie wchodzą przepisy, które mają na celu przeciwdziałanie likwidacji infrastruktury kolejowej. Od teraz na każdą likwidację linii kolejowej, bocznicy lub ich odcinka musi wyrazić zgodę minister infrastruktury. Podczas takiej procedury likwidacyjnej obowiązkowe będzie przeprowadzenie analiz oraz poinformowanie organów, których to dotyczy o zamiarze likwidacji. Wprowadzono także możliwość użyczenia terenu po zlikwidowanej linii kolejowej samorządowi, zamiast przekazania na stałe. Skarb państwa zachowa prawo własności do takiego terenu, żeby móc w przyszłości np. reaktywować linię. Dodatkowo samorządy wojewódzkie mogą wykonywać przewozy pasażerskie nie tylko w granicach województwa, ale do 30 km poza granicami wojewódzkimi. Na odległości większe niż 30 km konieczne są porozumienia międzywojewódzkie.

Zobacz najnowsze

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

#weszło w życie w sobotę, 18 kwietnia

Przepisy dotyczące realizacji programów operacyjnych podczas epidemii mają zapewnić większą elastyczność w zarządzaniu środkami unijnymi oraz realizacji programów i projektów dofinansowanych z tych środków. Przepisy zakładają m.in. że jeśli beneficjent środków unijnych w ramach jakiegoś projektu dopuści się nieprawidłowości indywidualnej ze względu na panującą epidemię, koszt tej nieprawidłowości ponosi budżet państwa. Umożliwia także przekazanie części przeznaczonych już na inne cele pieniędzy unijnych na walkę z negatywnym wpływem koronawirusa na gospodarkę.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r

18 kwietnia, dzień po podpisaniu przez prezydenta, w życie weszły przepisy z tzw. Tarczy 2.0. Do wprowadzonych rozwiązań należy m.in.:

  • rozszerzenie grupy przedsiębiorców, którzy mogą się ubiegać o zwolnienie ze składek ZUS na 3-miesiące;
  • możliwość zwrotu składek, dla tych, którzy już zapłacili za marzec;
  • zasiłki dla rolników;
  • świadczenia postojowe będą wypłacane trzykrotnie, a nie tylko raz;
  • kolejne zmiany w procedurze głosowania.

Więcej o zmianach wynikających z Tarczy 2.0 można przeczytać w naszej szczegółowej analizie TUTAJ.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2