Nowe prawa: więcej mieszkań dla Krajowego Zasobu Nieruchomości

KZN będzie mógł pozyskiwać nieruchomości z nowych źródeł.

#wchodzi w życie we wtorek, 13 sierpnia

  • Sprawozdania roczne składane do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przez podmioty odbierające odpady komunalne muszą zawierać m.in. dane przedsiębiorcy takie jak imię, nazwisko, nazwa, siedziba; informacje o miejscu prowadzenia działalności; informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów (np. odpadów przeznaczonych do recyclingu).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w życie w czwartek, 15 sierpnia

  • Krajowy Zasób Nieruchomości może pozyskiwać nieruchomości od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Za nieruchomość KZN zapłaci kwotę odpowiadającą jej cenie rynkowej.
  • Nieruchomość można udostępnić KZN na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w piątek, 16 sierpnia

  • W ramach licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych wyodrębniono grupę kwalifikowanych doradców, którzy ze względu na większe doświadczenie zawodowe będą pracować przy skomplikowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy – Prawo upadłościowe oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Głosowanie