Nowe prawa: więcej ziemi dla nierolników

PiS zmienia przepisy dotyczące obrotu ziemią, które sam wprowadził w 2016 r.

#weszło we wtorek, 25 czerwca

  • Składkami na pracownicze plany kapitałowe objęto osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński. 
  • Pracownicze plany kapitałowe obowiązują od 1 stycznia tego roku (choć mają być wprowadzane stopniowo do 2023 r.). Jest to system oszczędzania na emerytury, w którym każdy pracownik ma swoje konto (może z niego zrezygnować), na które wpłacane są środki ze składek pracownika, pracodawcy oraz z Funduszu Pracy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

#weszło w środę, 26 czerwca

  • Zwiększono z 0,3 do 1 hektara teren nieruchomości rolnej, którą może kupić osoba nie będąca rolnikiem. 
  • Ograniczenia w obrocie ziemią rolną wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość na początku kadencji w 2016 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło w środę, 26 czerwca

  • Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców może wydać sprzeciw wobec decyzji o przyznaniu cudzoziemcowi mobilności naukowca lub studenta (są to specjalnie zezwolenia na pobyt w krajach UE mające wspierać badania i innowacje). Szef Urzędu może wydać taką decyzję np. jeśli student lub naukowiec nie jest ubezpieczony, podał fałszywe dane, nie uiścił opłaty za studia. Decyzja jest ostateczna. 
  • Przepisy dostosowują polskie prawo do dyrektywy unijnej. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w czwartek, 27 czerwca

  • Policjant, który został wydalony ze służby w związku z wymierzeniem kary dyscyplinarnej, a potem uniewinniony, będzie mógł wrócić do służby. Chodzi tu o przewiniania dyscyplinarne będące równocześnie przestępstwami karnymi. Wcześniejsze przepisy nie pozwalały na wznowienie postępowania dyscyplinarnego i oczyszczenie z zarzutów po upływie 5 lat, a procesy karne w sądzie często trwają dłużej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

#wchodzi w piątek, 28 czerwca

  • Zniesiono możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową. Jeśli członkowie spółdzielni chcą utworzyć spółkę muszą przeprowadzić osobne procedury likwidacji spółdzielni i potem utworzenia spółki. Zmiana w prawie wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 16 czerwca 2015 r. K 25/12), który uznał za niekonstytucyjne niektóre elementy tej procedury, m.in. to, że w przypadku ogłoszenia przekształcenia, nie trzeba było informować członków indywidualnie. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

#częściowo wchodzi w niedzielę, 30 czerwca

  • Do końca roku zasady oraz wzór druku na zapotrzebowania na wyroby medyczne pozostaną bez zmian, czyli będą wystawiane na papierze. Od 1 września do 31 grudnia 2019 r. potrwa okres pilotażowy e-zleceń na takie wyroby w wybranych placówkach medycznych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw