Nowe prawa: wyższe dodatki finansowe dla weteranów

Będą mogli korzystać także m.in. z ulgowych przejazdów autobusami.

#częściowo weszło we wtorek, 7 października

  • Wprowadzono możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze – bez wyznaczania sędziego-komisarza. Chodzi tu o upadłość konsumencką wobec osób, które np. straciły pracę, zachorowały, miały nieszczęśliwy wypadek i przez to nie mogą spłacać zobowiązań.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

#weszło w czwartek, 9 października

  • Polska ratyfikowała umowę z Litwą dotyczącą granicy państwowej, która zobowiązuje obie strony do utrzymania granicy oraz do prowadzenia okresowych kontroli jej przebiegu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.

#weszło w piątek, 11 października

  • Wzrosła wysokość dodatków dla weteranów poszkodowanych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu. Wysokość podwyżki zależy od stopnia uszczerbku (jest on określany procentowo).
  • Weterani z uszczerbkiem na zdrowiu na poziomie co najmniej 30 proc. mogą korzystać z bezpłatnych turnusów readaptacyjno-kondycyjnych. Wprowadzono także bilety ulgowe na przejazdy środkami transportu publicznego dla wszystkich poszkodowanych weteranów oraz bezpłatne korzystanie z hal sportowych, siłowni i basenów w samorządowych ośrodkach sportowych.
  • Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji,Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, którzy byli chorzy lub ranni i zostali wyleczeni oraz, którzy doznali urazu psychicznego lub wymaga tego ich stan psychofizyczny mogą skorzystać z bezpłatnych wyjazdów na turnusy leczniczo-profilaktyczne.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

#częściowo weszło w niedzielę, 13 października

  • Rząd określi w rozporządzeniu warunki, uprawnienia, obowiązki Straży Marszałkowskiej oraz wzory protokołów czynności takich jak legitymowanie, wydawanie poleceń osobom mogącym stanowić zagrożenie, ujmowanie osób stanowiących zagrożenie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

  • Utworzono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Spółki wpisane do KRS mają obowiązek zgłosić do Rejestru informacje o akcjonariuszach i innych osobach czerpiących korzyści z działalności spółki. Rejestr ma być jawny.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  • Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie dotyczą przepisy RODO o obowiązku udostępnianiu przez administratorów osobom, której dane dotyczą informacji o odbiorcach tych danych (RODO wprowadziło taką zasadę, że użytkownik ma prawo do informacji, kto ma do nich dostęp).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679