Nowe prawa: wyższe świadczenia socjalne dla pracowników

Oprócz tego w życie wchodzi tzw. megaustawa, która ułatwia operatorom sieci komórkowych stawianie masztów telekomunikacyjnych.

#weszło w środę, 23 października

 • Częściowo „odmrożono” zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚŚ, fundusz na pomoc dla pracowników w trudnej sytuacji), którego kwota dotychczas była wyliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z 2010 r., a później z 2012 r. W 2019 r. podstawa wzrosła – do 31 lipca obowiązywała pensja z drugiej połowy 2013 r., a od 1 sierpnia do 31 grudnia będzie obowiązywać pensja z drugiego półrocza 2014 r. Pracodawcy będą musieli dokonać korekty i przelać brakującą kwotę za bieżący rok na rachunek funduszu do 31 października 2019 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Głosowanie

 • Główny Inspektor Farmaceutyczny objął nadzór nad umieszczeniem przez przedsiębiorców farmaceutycznych specjalnych kodów na lekach, które mają zapobiegać fałszerstwom oraz nad systemem baz danych, w którym przechowywane są kody dla wszystkich opakowań. Nową formułę kodów wprowadziła Unia Europejska tzw. dyrektywą fałszywkową. W Polsce kody wprowadzono 9 lutego.
 • Inspektor nadzoruje także proces weryfikacji przez hurtownie farmaceutyczne kodów na lekach (kody są skanowane i porównywane z tymi w bazie, a niezgodności analizowane pod kątem oszustwa) i wymierza kary finansowe tym hurtowniom, które nie wywiązują się z obowiązku weryfikacji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w piątek, 25 października

 • Skrócono proces uzyskiwania pozwoleń dla inwestycji w portach: Gdańsk (budowa Portu Centralnego), Gdynia (budowa Portu Zewnętrznego) oraz Szczecin-Świnoujście (budowa terminala kontenerowego).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Głosowanie

 • Znowelizowano tzw. megaustawę dotyczącą sieci telekomunikacyjnych. Nowelizacja ma zwiększyć dostęp do internetu szerokopasmowego.
 • Obniżono stawki dla operatorów sieci za zajęcie pasa drogowego pod budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. Opłaty na rzecz samorządów będą niższe o 90 proc. Samorządy mogą zawierać tzw. umowy inwestycyjne z operatorem.
 • Budowa i rozwój sieci telekomunikacyjnej będą finansowane z nowego Funduszu Szerokopasmowego. Jego budżet to 140 mln zł.
 • Umożliwiono budowę stacji bazowych telefonii komórkowych na terenach uzdrowiskowych, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Polska ratyfikowała umowę ze Stanami Zjednoczonymi o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji. Umowa dotyczy kontroli granicznej cudzoziemców. Polska i Stany Zjednoczone będą się wymieniać danymi ze swoich baz danych osobowych o obywatelach, w tym danymi biometrycznymi (np. twarz, odcisk palca, tęczówka oka), zdjęciami oraz informacjami dodatkowymi (np. status prawny osoby w danym kraju, informacje o przestępstwach). Dane zostaną wykorzystane do sprawdzania tożsamości osób chcących wjechać do kraju i ustalenia podstaw do odmowy wjazdu, wyjazdu lub pobytu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r

Głosowanie

#częściowo weszło w piątek, 25 października

 • Podatnicy, którzy osiągają dochody w pełni zwolnione od podatku dochodowego, mogą złożyć zeznanie roczne CIT-8 w wersji papierowej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w niedzielę, 27 października

 • Rozszerzono prawo do zrzeszania się w dowolnej liczbie związków zawodowych na policjantów, funkcjonariuszy Straży Więziennej oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wcześniej funkcjonariusze tych służb mogli się zapisywać do jednego, istniejącego już związku. Taka swoboda zrzeszania się obowiązywała już wcześniej Straż Pożarną i Służbę Celno-Skarbową.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej

Głosowanie