Nowe prawa: zagraniczni naukowcy mogą szukać pracy w Polsce

Zagranicznym absolwentom polskich uczelni oraz naukowcom, którzy prowadzili w Polsce badania będzie łatwiej zostać w kraju.

#wchodzi w czwartek, 25 kwietnia

  • Polska ratyfikowała umowę z Danią na budowę gazociągu Baltic Pipe biegnącego pod Morzem Bałtyckim. Część gazociągu zbuduje duńska spółka Energinet, a część polski Gaz-System. Polska spółka będzie prowadzić prace budowlane także na duńskich wodach terytorialnych, do czego wymagana jest umowa międzynarodowa. Inwestycja ma zostać zakończona 1 października 2022 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Głosowanie

  • Polska wypowiada zawartą 40 lat temu z Finlandią umowę o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Umowa przestała być aktualna, ponieważ ten sam zakres regulują inne umowy wielostronne zawarte głównie w ramach Unii Europejskiej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 26 kwietnia

Zobacz najnowsze

  • Oskarżony umieszczony przymusowo w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym ma prawo wziąć udział w rozprawie sądowej dotyczącej przedłużenia jego pobytu w zakładzie.
  • Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 27 kwietnia

  • Studenci i naukowcy obcokrajowcy mają prawo wjazdu do Polski w celu kontynuacji lub uzupełnienia studiów podjętych w innym kraju UE na okres do 360 dni w ramach programów unijnych lub porozumień między uczelniami. Cudzoziemiec musi złożyć odpowiednie zawiadomienie i dokumenty do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Szef Urzędu może zgłosić sprzeciw.
  • Studenci i naukowcy, którzy skończyli w Polsce studia lub badania naukowe, mogą ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy w celu znalezienia pracy lub założenia działalności gospodarczej (na okres 9 mies.). Prawo do pracy mają także studenci i naukowcy z wizami krajowymi lub kartami pobytu (z adnotacją student/naukowiec) oraz studenci i naukowcy korzystający z mobilności wewnątrzunijnej.
  • Cudzoziemcy mogą ubiegać się o wizy na dwa nowe cele: odbycie stażu lub wolontariatu w ramach programu wolontariatu europejskiego.
  • Minister spraw wewnętrznych będzie zatwierdzać, które uczelnie niepubliczne mogą organizować studia (na 5 lat), staże i wolontariaty dla cudzoziemców (na 2 lata). Żeby uzyskać zgodę na przyjmowanie cudzoziemców uczelnie muszą funkcjonować min. 5 lat i nie mogą wystąpić żadne przeciwwskazania związane m.in. z interesem kraju.
  • Przepisy dostosowują polskie prawo do dyrektywy unijnej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie