Nowe prawa: zmiany dotyczące e-recept i kont pacjentów

Wśród innych zmian m.in. przejęcie Westerplatte przez Skarb Państwa.

#wchodzi we wtorek, 3 września

 • Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą uczestniczyć w zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie wideokonferencji.
 • Taką opcję powinna zawierać umowa spółki z uwzględnieniem transmisji w czasie rzeczywistym, możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym oraz możliwość oddawania głosu przed lub w toku zgromadzenia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

Głosowanie

#częściowo wchodzi we wtorek, 3 września

 • Pismo sporządzone przez wierzyciela lub organ egzekucyjny w postaci elektronicznej można podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

#częściowo wchodzi w środę, 4 września

 • Podniesiono z 1 tys. do 2 tys.złotych wysokość kaucji za nałożenie na pojazd zamknięć urzędowych (np. plomby elektroniczne).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

#wchodzi w czwartek, 5 września

 • Powołano Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA), która zastąpiła Komisję Nadzoru Audytowego (KNA). Początkowo ma ona działać w ograniczonym zakresie, pełnię możliwości osiągnie 1 stycznia 2020 r. PANA ma kontrolować firmy audytorskie oraz prowadzić listę takich firm i toczonych postępowań o nałożenie na te firmy kary.
 • Firmy audytorskie zapłacą więcej za nadzór. Stawka ma wynosić 4 proc. od wszystkich usług biegłego rewidenta.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

 • Powołano Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organ doradczy Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
 • Kadencja Rady będzie trwała 2 lata. W jej skłąd wchodzić będzie od od 20 do 35 członków. Swoich przedstawicieli w Radzie będą mieli m.in. prezydent, premier, Rzecznik Praw Dziecka czy minister edukacji.
 • Rada ma np. opiniować projekty ustaw, wspierać działanie instytucji dialogu w gminach, inicjować działania na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej młodzieży.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Powołano Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju. Grupa PFR ma działać w sześciu kategoriach: inwestycje (z wiodącą rolą Polskiego Funduszu Rozwoju), bankowość (z wiodącą rolą Banku Gospodarstwa Krajowego), ubezpieczenia eksportowe (z wiodącą rolą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), handel zagraniczny (z wiodącą rolą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu), przemysł (z wiodącą rolą Agencji Rozwoju Przemysłu) i przedsiębiorczość (z wiodącą rolą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Platformę do koordynacji działań ma stanowić Rada Grupy. Grupa ma wspierać przedsiębiorców poprzez doradztwo oraz instrumenty finansowe.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju

 • Miasta powyżej 100. tysięcy mieszkańców będą mogły ustanowić śródmiejską strefę płatnego parkowania. Opłaty w takiej strefie mogą być pobierane cały rok i nie mogą przekroczyć 0,45 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 10,12 zł za pierwszą godzinę.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 6 września

 • Rady Gmin mają 12 miesięcy na znowelizowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku. Regulaminy muszą zawierać m.in. wymagania dotyczące selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych (co najmniej papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady), rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków do zbierania odpadów, utrzymania w odpowiednim stanie miejsc gromadzenia odpadów.
 • Rada musi także określić stawki opłat za odpady. Maksymalna stawka za odbiór odpadów komunalnych to 3,2 proc. (dla pojemników 1100 l) lub 1 proc. (dla worków 120 l) przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na 1 osobę.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

#wchodzi w sobotę, 7 września

 • Grunty na półwyspie Westerplatte należące do miasta Gdańsk przeszły we władanie Skarbu Państwa. Planowana jest budowa w tym miejscu muzeum Westerplatte jako oddziału Muzeum II Wojny Światowej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 • Wydłużono okres ważności e-recepty z 30 dni do 365 dni.
 • Asystenci medyczni mogą wystawiać w imieniu lekarza e-recepty i e-skierowania.
 • Rozbudowano Internetowe Konto Pacjenta. Można przez nie m.in. złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, złożyć wniosek o wydanie EKUZ.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

Głosowanie

 • Pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy (jeśli nie może go wydać w dniu jej zakończenia). Pracownik ma 14 dni na wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie świadectwa, a jeśli ten odmówi to do sądu pracy o jego poprawienie. Pracownik może także wystąpić do sądu o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa, jeśli go nie otrzyma.
 • Za opóźnienie z wydaniem świadectwa pracy pracodawcy grozi kara finansowa od 1 tys. do 30 tys. zł.
 • Pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę może się ubiegać o odszkodowanie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w niedzielę, 8 września

 • Z sądu polubownego (arbitrażu) można korzystać we wszystkich sprawach majątkowych, poza sprawami o alimenty.
 • Jeśli spółka handlowa określiła w statucie, że spory rozwiązuje drogą arbitrażową, to obowiązuje to zarówno spółkę i jej wspólników, jak i organy spółki i ich członków.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych