Nowe prawa: zmiany w opłatach sądowych

Wzrosnąć mają m.in. opłaty za odpisy i kopie z akt.

#weszło we wtorek, 20 sierpnia

 • Uściślono przepisy dotyczące zakazu sprzedaży przez apteki leków hurtowniom oraz pozostałym podmiotom innym niż klient indywidualny. Potwierdzono, że apteki mogą sprzedawać leki podmiotom, które potrzebują ich dla swoich podopiecznych, takim jak np. domy pomocy społecznej, żłobki czy przedszkola.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Głosowanie

#weszło w środę, 21 sierpnia

 • Pracownicze fundusze emerytalne (obecnie funkcjonują dwa takie podmioty: Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy Świat i Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska) muszą wdrożyć systemy zarządzania uwzględniające m.in. audyty i zarządzanie ryzykiem.
 • Pracownicze fundusze emerytalne mogą prowadzić działalność poza granicami kraju po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Zawiadomienie musi spełniać określone wymogi (np. zawierać nazwę państwa przyjmującego, nazwę firmy, szacunkową liczbę uczestników, wysokość składek).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Głosowanie

#częściowo weszło w środę, 21 sierpnia

 • Wprowadzono ogólną zasadę, że sąd może wydawać postanowienia na posiedzeniach niejawnych. Dotychczas było to możliwe, tylko w niektórych przypadkach. 
 • Skrócono terminy umorzenia zawieszonego postępowania przez sąd. Postępowanie zawieszone, ponieważ nie stawiły się strony lub był problem z adresem (np. był błędny) powoda będzie umarzane, jeśli do sądu nie wpłynie wniosek o podjęcie sprawy w ciągu 3 mies. Jeśli postępowanie zostało zawieszone, bo tak wspólnie zdecydowały jego strony, na złożenie wniosku mają 6 mies. Wcześniej w obu przypadkach obowiązywał termin roczny.
 • Zmieniła się wysokość opłat sądowych. Chociaż opłata pobierana przy składaniu pozwu nadal wynosi 5 proc. przedmiotu sporu, to górną granicę kwoty zwiększono ze 100 do 200 tys. zł. 
 • Przy sporach poniżej 20 tys. zł zamiast stawki 5 proc. będzie stosowana siedmiostopniowa skala w zależności od wartości przedmiotu sporu:
  • do 500 zł. – opłata 30 zł.; 
  • od 500 złotych do 1,5 tys. złotych – opłata 100 zł;
  • od 1,5 zł. do 4 tys. zł. – opłata 200 zł;
  • od 4 tys. zł. do 7,500 zł. – opłata 400 zł.;
  • od 7,5 tys. zł. do 10 tys. zł. – opłata 500 zł.;
  • od 10 tys. zł. do 15 tys. zł. – opłata 750 zł.;
  • od 15 tys. zł. do 20 tys. zł. – opłata 1 tys. zł.
 • Wzrosły opłaty za kopie i odpisy z akt sprawy. Zamiast 1 zł za stronę, będzie pobierana opłata 20 zł za każde kolejne zaczęte 20 stron. Za poświadczone odpisy, wpisy i wyciągi zamiast 6 zł za stronę, opłata wynosi 20 zł za każde kolejne 10 stron. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło w czwartek, 22 sierpnia

 • Minister spraw wewnętrznych i administracji razem z ministrem środowiska muszą określić w drodze rozporządzenia wymagania przeciwpożarowe dla miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 23 sierpnia

 • Studia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (I stopnia) będą mogły być prowadzone także w formie niestacjonarnej. Dotychczas nie pozwalała na to ustawa.
 • Pielęgniarce przysługuje płatny urlop szkoleniowy do 6 dni w roku, jeśli podnosi swoje kwalifikacje zawodowe np. poprzez udział w konferencjach, kursach naukowych, ale płatny urlop nie obejmuje szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i kursów dokształcających.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Przedłużono działanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz okres nadawania Medalu Stulecia Odzyskania Niepodległości z 2021 do roku 2022 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

#częściowo weszło w piątek, 23 sierpnia

 • W przypadku kontroli lub inspekcji w hurtowni farmaceutycznej, inspektor ma prawo zarządzić otwarcie danego lokalu czy schowka (np. wezwać ślusarza), jeśli kontrolowany nie zastosuje się do wezwania. Pod nieobecność kontrolowanego podczas takiej kontroli musi być obecna policja.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej

Głosowanie

 • Przy ustalaniu reprezentatywności związków zawodowych uwzględnia się tylko te osoby wykonujące pracę zarobkową (pracownicy, ale także np. zleceniobiorcy), które należą do związku od min. 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do rokowań lub uzgodnień np. z kierownictwem firmy. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w sobotę, 24 sierpnia

 • Wydłużono z 14 do 90 dni termin na składanie wyjaśnień do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) przez przedsiębiorców wytwarzających ciepło i prąd. Na poprawienie wniosku o przydział uprawnień do emisji z rezerwy przedsiębiorca ma min. 14 dni, od doręczenia wezwania przez ministerstwa środowiska.
 • Rząd przyjmie w formie uchwały na wniosek ministra środowiska “Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza”. W programie określone zostaną zobowiązania z zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń od 2020 do 2030 r. 
 • Zakazano stosowania nawozów amonowo-węglanowych, aby ograniczyć szkodliwą emisję amoniaku do atmosfery przez gospodarstwa rolne.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw