Sejm: Nowe przepisy dotyczące walki z COVID-19 skierowane do Senatu

Obrady 19. posiedzenia Sejmu miały potrwać jeden dzień (wtorek). Marszałek zdecydowała o zwołaniu dodatkowego posiedzenia, ponieważ premier Mateusz Morawiecki miał udzielić posłom informacji o sytuacji epidemicznej w kraju.

 

W poniedziałek wieczorem dodano jednak do porządku obrad projekt ustawy PiS o tzw. dobrym samarytaninie oraz trzy inne ustawy poselskie, w związku z czym Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o odroczenie posiedzenia do środy, żeby kluby miały czas na zapoznanie się z nimi. 

Posiedzenie przeciągnęło się do czwartku ze względu na prace nad projektami w komisji zdrowia.

Do Sejmu wpłynęły w sumie cztery projekty dotyczące COVID-19:

Zobacz najnowsze

 • projekt PiS – najobszerniejszy projekt, tzw. ustawa o dobrym samarytaninie, dotyczy m.in. obowiązku noszenia maseczek, dodatków pieniężnych dla medyków, zniesienia odpowiedzialności karnej medyków czy zasad kierowania lekarzy do walki z COVID-19;
 • projekt Lewicy – proponujący wprowadzenie ustawowego nakazu noszenia maseczek;
 • projekt KO – dotyczy wyłączenia przepisów o zamówieniach publicznych w celu przyspieszenia procedury zamówień sprzętu medycznego do walki z COVID-19 przez samorządy;
 • PSL – proponujący dodatek do pensji dla medyków walczących z COVID-19.

Podczas prac w komisji zdrowia posłowie rozpatrywali wszystkie cztery projekty wspólnie. Mimo wielu uwag i poprawek większość posłów i posłanek poparła projekt – przeciwko było tylko 11 posłów z 443 głosujących. 

Ustawa po trzech czytaniach została skierowana do Senatu. W obecnej wersji zakłada: 

 • wydłużenie okresu realizacji recept do 150 dni (5 miesięcy) od dnia wystawienia na leki, które są obecnie niedostępne;
 • wprowadzenie kar dla placówek medycznych m.in. za odmowę przyjęcia pacjenta z COVID-19;
 • jeśli dyrektor szpitala nie realizuje poleceń ministra zdrowia czy wojewody lub wykonuje je „nienależycie”, minister zdrowia może go zawiesić i zastąpić pełnomocnikiem;
 • minister zdrowia może powołać krajowego koordynatora ratownictwa medycznego. Kierowanie pacjenta wymagającego pilnej hospitalizacji do szpitala na obszarze jednego województwa to kompetencja wojewódzkiego koordynatora, ale jeśli pacjent ma być skierowany poza to województwo, sprawę przejmuje krajowy koordynator;
 • podwyższenie dodatku dla medyków skierowanych do walki z COVID-19 ze 150% do 200% (czyli podwojenie podstawowego wynagrodzenia);
 • 100% wynagrodzenia dla medyków na kwarantannie/w izolacji;
 • samorządy lekarskie będą musiały wydawać na wniosek wojewody lub ministra zdrowia listy lekarzy, których można skierować do walki z COVID-19;
 • zaświadczenia lekarskie o złym stanie zdrowia, które zwalniają ze skierowania do pracy przy COVID-19, będą mogli wystawiać wyłącznie lekarze orzecznicy ZUS;
 • do pracy przy epidemii można będzie kierować studentów, doktorantów nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz osoby, które ukończyły studia medyczne w ciągu ostatnich 5 lat, ale nie pracowały w zawodzie;
 • do pracy przy epidemii mogą zostać skierowani lekarze i lekarze dentyści, którzy nie otrzymali prawa do wykonywania zawodu przez niezaliczenie egzaminu (lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego) – te osoby będą pracować pod nadzorem lekarzy;
 • medycy powyżej 60 lat, wychowujący samotnie dziecko do 18 lat lub wychowujący dziecko do 14 lat, mogą być skierowani do pracy tylko na własny wniosek;
 • personel medyczny zostanie zwolniony z odpowiedzialności karnej w okresie epidemii;
 • szpitale będą mogły zatrudniać obcokrajowców spoza UE w trybie uproszczonym – bez nostryfikacji dyplomu, za zgodą ministra zdrowia i jeśli spełnią określone warunki (w tym znajomość języka polskiego);
 • minister zdrowia może powołać więcej, niż dwóch (tyle wcześniej wynosił limit) zastępców Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • pracownicy zyskują możliwość pracy zdalnej na kwarantannie za zgodą pracodawcy (wcześniej nie było to uregulowane prawnie);
 • samorządy zostaną wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy zamówieniach związanych z walką z COVID-19 (np. sprzęt medyczny). Informacje o zamówieniu muszą znaleźć się w ciągu 7 dni w Biuletynie Zamówień Publicznych (poprawka KO);
 • przedsiębiorca, który narusza rządowe nakazy i zakazy wprowadzone z powodu stanu epidemii, może stracić prawo do pomocy finansowej od państwa;
 • wprowadzenie ustawowego nakazu noszenia maseczek (posłowie doprecyzowali przepisy tak, aby rząd mógł nałożyć nakaz rozporządzeniem);
 • mandat za brak maseczki może wynosić nawet 1 tys. zł;
 • sprzedawca może odmówić sprzedaży osobie, która nie ma maseczki (poprawka Lewicy);
 • straż miejska może zostać oddana do dyspozycji komendantów Policji;
 • policja, straż graniczna, straż pożarna, służba ochrony państwa oraz, po poprawce KO, straż miejska zostały uprawnione do pobierania zasiłku chorobowego w wysokości pełnego uposażenia z dodatkami, jeśli podczas wykonywania pracy zakażą się koronawirusem i trafią na przymusową kwarantannę.

Senat zajmie się ustawą na najbliższym, 17. posiedzeniu, które zaczęło się w poniedziałek, 26 października.