Sejm: 46. posiedzenie, ostatnie przed wakacyjną przerwą

Reforma Sądu Najwyższego, wyższe płace dla pracowników medycznych, nowa instytucja zarządzająca nieruchomościami. Obrady Sejmu 18-20 lipca.

Nowy Sąd Najwyższy. W środę, 12 lipca 49 posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. – Istotą tego projektu jest powołanie Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym czyli wyspecjalizowanego sądu, który zajmowałby się sprawami sędziów lub innych zawodów prawniczych. To jest bulwersujące i podważające zaufanie obywateli do sądów, że ci którzy mają tego prawa pilnować, sami mogą go nie przestrzegać. Tych przypadków były dziesiątki, najprostszy to sędzia, który sfałszował umowę, wyłudził VAT i dostał w Sądzie Najwyższym karę zakazu podwyżek przez 3 lata, podczas gdy zwykły człowiek siedziałby za to w więzieniu. Jest też element przeniesienia w stan spoczynku obecnych sędziów i wyboru w całości zmienionego składu przez KRS w nowym demokratycznym składzie. Chodzi o to, żeby zerwać z zasadą, że sędziowie wybierają sami siebie i wprowadzić prawdziwy trójpodział władz, gdzie wszystkie nawzajem się kontrolują i równoważą. Jeśli ktoś mówi, że ta ustawa narusza Konstytucję, to są w tym przypadku konkretne zapisy, które mówią, że po pierwsze, ustrój sądów reguluje ustawa, a po drugie, w przypadku zmiany ustroju sądów można sędziów przenosić w stan spoczynku. – tłumaczył serwisowi MamPrawoWiedziec.pl posel Marcin Horała (PiS).

Projekt spotkał się z ogromną krytyką ze strony środowisk prawniczych. Negatywne opinie wyrazili sami sędziowie Sądu Najwyższego a także m.in. Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka czy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziego. – Nasze zastrzeżenia i obawy wiążą się z tym, że przepisy są niekonstytucyjne. Jawnie sprzeczne z Konstytucją są przede wszystkim te przepisy, które dotyczą odwołania sędziów Sądu Najwyższego i pozostawienia tej decyzji, kto pozostanie sędzią, w rękach jednej osoby, czyli ministra sprawiedliwości. Kolejna kwestia to powołanie Izby Dyscyplinarnej. Nasz niepokój budzi rzecznik dyscyplinarny przy ministrze sprawiedliwości. Minister łączy już w swojej osobie funkcję prokuratora generalnego, a jeśli będzie miał jeszcze możliwość wyznaczenia rzecznika, dojdzie do zachwiania równowagi trzech władz. Zyska on bardzo szerokie uprawnienia i wpływ nie tylko na sędziów, ale na wszystkie zawody prawnicze, bo Izba Dyscyplinarna będzie właściwa dla postępowań dyscyplinarnych prowadzonych również wobec komorników, adwokatów i radców prawnych. – tłumaczyła dla MamPrawoWiedziec.pl zastępca rzecznika Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda.

Projekt przedstawi poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).

Już po wysłuchaniu pierwszego czytania ustawy o Sądzie Najwyższym, w czwartek, jako przedostatni punkt obrad 46. posiedzenia Marszałek Sejmu przewidział informację z działalności Sądu Najwyższego w 2016 r. wraz ze stanowiskiem komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Średni czas rozpoznawania spraw w Sądzie w zeszłym roku wyniósł ok. 7 miesięcy: 9 w Izbie Cywilnej, 6 w Izbie Karnej, 12 w Izbie Pracy, a w Izbie Wojskowej – 1-2 miesięcy. Za swoją podstawową rolę SN uznał aktywność uchwałodawczą w rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych. Jak czytamy w informacji, dzięki rozpoznawaniu takich zagadnień SN wpływa na ujednolicanie orzecznictwa sądów powszechnych, a także kształtuje świadomość prawną w społeczeństwie. Informację przedstawią prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf oraz posłanka Ewa Filipiak (PiS)

Wyższe płace minimalne w zawodach medycznych. Porozumienie Zawodów Medycznych złożyło w Sejmie obywatelski projekt wprowadzający wyższe płace minimalne w ochronie zdrowia. Projekt dotyczy około 600 tys. przedstawicieli zawodów medycznych, m.in. lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów czy ratowników medycznych.

Jak we wspólnym z PZM oświadczeniu pisze przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel, celem ustawy jest „zerwanie z dotychczasową polityką kolejnych rządów III RP, która dyskryminowała pod względem wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, a przez to – pośrednio – uderzała w polskich pacjentów. Nasza ustawa jest kontrpropozycją do ustawy Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, która – de facto – utrwala obecną biedę w ochronie zdrowia. Obecny rząd, pod tym względem – mimo przedwyborczych obietnic – kontynuuje praktykę poprzednich rządów. Kłamie ten, kto mówi, że dba o chorego, a jednocześnie nie szanuje tych, którzy chorym służą.”. PZM proponuje, aby minimalna płaca np. lekarza specjalisty wynosiła min. trzy średnie płace krajowe, a płaca pielęgniarki bez specjalizacji na poziomie 1,5 średniej płacy. Dla porównania Ministerstwo Zdrowia w swojej propozycji określiło te same stawki na poziomie 1,27 średniej dla lekarza i 0,64 dla pielęgniarki.

– To są oczekiwania większości zawodów. Te wskaźniki odpowiadają temu, co obiecał minister Radziwiłł będąc jeszcze prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Jeżeli obywatelski projekt by przeszedł, nie grozi nam tak fatalna sytuacja, która nas czeka na początku października, gdy wejdzie w życie ustawa o wieku emerytalnym. Można szacować, że 40 tys. pracowników zyska prawo do wcześniejszej emerytury i wielu z niej skorzysta. Wtedy zabraknie nam pielęgniarek i lekarzy, bo przy takich wskaźnikach, jakie proponuje obecnie rząd, nikt nie myśli o podjęciu pracy w kraju. – komentuje dla MamPrawoWiedziec.pl poseł Marek Ruciński (.N), lekarz z zawodu.

Nie wszystkim przedstawicielom środowiska podoba się zgłoszony projekt. Swoje zastrzeżenia zgłosiła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, której zdaniem ustawa „nie gwarantuje uzyskania przez pracowników wykonujących zawody medyczne sprawiedliwych wynagrodzeń, adekwatnych do rangi wykonujących zawodów, ich znaczenia społecznego, szczególnej odpowiedzialności pracowników medycznych, ich wykształcenia i kwalifikacji”. Rada zwraca uwagę, że zaproponowane w projekcie stawki dla pielęgniarek i położnych są niższe niż np. dla fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego czy technika analityki medycznej. Dodatkowo, tak samo traktowana jest pielęgniarka lub położna z tytułem magistra, ale bez specjalizacji, co pielęgniarka i położna z wykształceniem średnim lub tytułem licencjata.

Ustawę uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tomasz Dybek.

Krajowy Zasób Nieruchomości. Rząd chce powołać instytucję zarządzającą nieruchomościami Skarbu Państwa. Nowa instytucja ma się zająć w szczególności nieruchomościami przeznaczonymi pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. W ten sposób miałaby się zwiększać dostępność mieszkań na rynku (KZN będzie m.in. nadzorować wysokość stawek za najem nieruchomości budowanych przez inwestorów) KZN będzie mógł bezpłatnie przekazywać grunty Skarbu Państwa gminom, po to, by na tym terenie budowały np. mieszkania komunalne czy drogi. Na starostów, prezydentów miast i Lasy Państwowe projekt nakłada obowiązek prowadzenia wykazów nieruchomości, którymi gospodarują i przekazywania ich do KZN.

Projekt omówi minister infrastruktury i budownictwa, Andrzej Adamczyk.

Posłowie PiS przedstawią projekt ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze". Działanie PPL, które zarządza m.in. Lotniskiem Chopina reguluje obecnie ustawa z 1987 r. Zdaniem posłów zmiana jest konieczna chociażby ze względu na pojawiające się w niej pojęcia z PRL jak np. mienie ogólnonarodowe. Nowy projekt zakłada utworzenie powoływanej przez ministra infrastruktury Rady Nadzorczej w miejsce funkcjonujących obecnie rady pracowniczej i zebrania delegatów. W Radzie znajdzie się od trzech do pięciu członków spełniających kryteria wymagane do zasiadania w w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa (m.in. wyższe wykształcenie, egzamin dla członków organów nadzorczych). Dyrektora Naczelnego zastąpi Prezes PPL, ale stanowisko ma pełnić ta sama osoba. Projektowi sprzeciwiają się związki zawodowe, ich zdaniem projekt ogranicza prawo pracowników do wyboru własnych przedstawicieli do rad nadzorczych.

Sprawozdanie z prac komisji ds. energii i skarbu państwa przedstawi posłanka Ewa Malik (PiS).

Oraz m.in.:

  • Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (o którym pisaliśmy tutaj).

  • Wniosek o wotum nieufności dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela złożone przez posłów PO i PSL (pisaliśmy o tym tutaj).

  • Posłowie PiS zaproponowali upamiętnienie 40. rocznicy śmierci arcybiskupa Antoniego Baraniaka, jednego z ważniejszych przedstawicieli kościoła w czasach stalinowskich. Baraniak został osadzony w 1953 r. w więzieniu na Rakowieckiej, gdzie próbowano wymusić na nim zeznania obciążające kardynała Stefana Wyszyńskiego. Projekt uchwały uzasadni poseł Robert Kołakowski (PiS).

  • Sejm zajmie się ustawą zwiększającą wydatki na cele obronne. Zgodnie z projektem Polska ma przekazać na wojsko: 2 proc. PKB w latach 2018 i 2019; 2,1 proc. PKB w roku 2020; 2,2 proc. w latach 2021–2023; 2,3 proc. w latach 2024 i 2025; 2,4 proc. w latach 2026–2029 i 2,5 proc. w roku 2030 i latach kolejnych. Wartość PKB będzie obliczana na podstawie roku bieżącego, a nie poprzedniego, tak jak było dotychczas.

  • Projekt zmiany ustawy o pracownikach samorządowych autorstwa posłów Kukiz’ 15 (pisaliśmy o nim tutaj) – sprawozdanie z prac komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej przedstawi poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz’ 15).

  • Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym. Umowa podpisana 22 listopada 2016 r. w Jerozolimie dotyczy m.in. zachowania przez obywatela Polski lub Izraela prawa do otrzymywania świadczeń (np. emerytur, rent, świadczeń macierzyńskich) nawet, jeśli zmieni on miejsce zamieszkania na terytorium któregoś z umawiających się państw.

  • Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. Polska wraz z 22 państwami członkowskimi Unii Europejskiej podpisała umowę, która powoła Fundację zajmującą się współpracą między UE a państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

  • Rządowy projekt ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r. Porozumienie uregulowało m.in. kwestie siedziby Agencji na terenie Polski oraz zapewnienia szkół dla dzieci personelu.

  • Rządowy projekt ustawy zmieniającej m.in. ordynację podatkową dot. Krajowej Informacji Skarbowej (pisaliśmy o nim tutaj).

Zobacz najnowsze