Sejm: 47. posiedzenie, pierwsze po przerwie wakacyjnej

Będzie łatwiej zostać sędzią TK. Oprócz tego: udogodnienia dla cudzoziemców starających się o pracę w Polsce, kolejne zmiany w Funduszach Ochrony Środowiska, nowa instytucja kontroli żywności i solarium tylko dla dorosłych. We wtorek, 12 września, rusza pierwsza po wakacjach sesja Sejmu.

Mniejsze wymagania dla przyszłych sędziów TK

Zgodnie z projektem posłów PiS, aby zostać sędzią TK będzie należało spełnić wymagania stawiane sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nie tak jak obecnie – Sądu Najwyższego. Różnica polega na tym, że u sędziów SA konieczny jest 10-letni staż pracy np. na stanowisku prokuratora, sędziego czy w zawodzie adwokata, podczas gdy sędzia NSA musi być wcześniej zatrudniony przez 10 lat w jakiejkolwiek instytucji państwowej na stanowisku związanym z prawem administracyjnym. Projekt zakłada także wsparcie pieniężne dla rodzin sędziów, którzy zmarli lub są w stanie spoczynku. Dla jednej osoby miałoby ono wynosić 85 proc. uposażenia sędziego. Sprawozdanie z prac komisji sprawiedliwości i praw człowieka przedstawi poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).

Na tym samym posiedzeniu posłowie wybiorą nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Jedynym kandydatem jest, zgłoszony przez PiS Justyn Piskorski, który zastąpi zmarłego w wakacje Lecha Morawskiego. Piskorski to doktor habilitowany nauk prawnych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od niedawna jest w UAM również kierownikiem Katedry Prawa Karnego.

Nowe kompetencje ministra obrony

Posłowie PiS chcą dać ministrowi obrony możliwość powoływania jednego z prorektorów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dziekana i prodziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego tej uczelni. Kadencje dotychczasowego dziekana i prodziekana miałyby wygasnąć z momentem wejścia w życie ustawy.

Fundusze ochrony środowiska jeszcze mniej samorządowe

Zgodnie z nowelizacją z 7 kwietnia tego roku, zarządy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są powoływane przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych, których członków powołuje minister środowiska, a wybierają ich wojewodowie (2/5), zarząd (1/5), minister (przewodniczącego). Poprzednio robiły to sejmiki województw. Obecnie radni sejmików mogą wybierać tylko wiceprzewodniczących. Posłowie PiS chcą, by kontrolę nad zarządami Funduszy zyskali wojewodowie. W myśl projektu wojewoda będzie mógł wystąpić z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członków zarządu Funduszu. Projekt ustawy wrócił z Senatu. Senatorowie zaproponowali dodanie przepisów np. o tym, że organizację biur Funduszy określa zarząd, a ich tryb działania – minister środowiska.

Rząd chce zabezpieczyć dostawy energii

Ministerstwo Energii planuje przekształcić rynek jednotowarowy (rynek energii), w rynek dwutowarowy (rynek energii i mocy). Operator Systemu Przesyłowego (OSP), czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne będzie skupować na specjalnych aukcjach zobowiązania do dostarczania mocy oraz pozostawania w gotowości do jej dostarczania (tzw. obowiązki mocowe) od różnych podmiotów np. wytwórców energii, magazynów. Projekt ustawy uzasadni minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Limity zatrudniania cudzoziemców dla przedsiębiorców

Cudzoziemcy spoza UE dostaną zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach wewnętrznego przeniesienia z tego samego przedsiębiorstwa, ale mieszczącego się w innym kraju. Dla osób na stanowiskach kierowniczych i specjalistów maksymalny czas takiego pobytu to rok, dla osób na stażu pół roku. Cudzoziemcom studiującym w Polsce ma być łatwiej zalegalizować pobyt m.in. dzięki rezygnacji z obowiązku posiadania stabilnego, regularnego źródła dochodu. Projekt zakłada możliwość wprowadzenia limitów zezwoleń na pobyt czasowy wydanych w danym roku. Limity mogą dotyczyć np. określonych zawodów, województw czy rodzaju wykonywanej przez pracodawcę działalności. Określi je minister pracy i polityki społecznej. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opiniując projekt skrytykowała m.in. wprowadzenie warunku znajomości języka polskiego na poziomie B1 dla cudzoziemców ubiegających się o pobyt stały czy rezydentów długoterminowych UE. Projekt uzasadni minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Cudzoziemcy nabywają nieruchomości w Polsce

Posłowie wysłuchają sprawozdania z realizacji w 2016 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem komisji administracji i spraw wewnętrznych reprezentowanej przez posła Edwarda Siarkę (PiS). Sprawozdanie MSWiA zawiera szczegółowe dane m.in. o narodowości osób kupujących nieruchomości na terenie Polski, rodzajach nieruchomości czy ich ilości w poszczególnych województwach. W sumie w 2016 r. minister wydał 252 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych, których łączna powierzchnia wynosi 79,89 ha.

Powołanie nowej instytucji kontroli żywności

Kontrolą bezpieczeństwa i jakości żywności zajmie się Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności podległa ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Celem ustawy powołującej instytucję jest stworzenie jednolitego, zintegrowanego oraz bardziej efektywnego systemu, który skupi w jednej jednostce wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem żywności. Nowa instytucja ma przejąć zadania od Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także część zadań od Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej (UOKiK). Organami Inspekcji ma być Główny Inspektor Bezpieczeństwa Żywności - powoływany przez premiera, który będzie kierował całą Inspekcją oraz wojewódzki, powiatowy oraz graniczny inspektor. Projekt uzasadni minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Gwarancje finansowe biur turystycznych

Projekt nakłada na biura turystyczne nowe obowiązki, które mają chronić ich klientów np. przed konsekwencjami bankructwa biura w trakcie wczasów za granicą. Będą one musiały m.in. posiadać zabezpieczenie finansowe (np. gwarancja bankowa, rachunek powierniczy), składać marszałkowi województwa posiadane zabezpieczenie w określonym terminie, odprowadzać terminowo składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny czy prowadzić wykaz zawartych umów. W przypadku niewypłacalności biuro musi złożyć marszałkowi województwa oświadczenie i przekazać niezbędne dokumenty, aby w sytuacji, gdy nie jest ono w stanie zapewnić powrotu turystów do kraju, mógł to zrobić marszałek. Projekt wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy UE. Uzasadni go minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Kurator sprawdzi, czy rodziny stosują się do wyroków

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, aby sąd rodzinny mógł zlecać kuratorom sądowym wywiady środowiskowe nie tylko przed lub w trakcie danego postępowania, ale też po wydaniu przez sąd orzeczenia. Dzięki temu kurator mógłby po jakimś czasie sprawdzić, czy orzeczenie sądu jest przestrzegane. Sąd mógłby też zlecić kuratorowi sprawdzenie informacji o złym traktowaniu dziecka, która może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu. Nowe przepisy mają dotyczyć nie tylko nieletnich, ale także osób uzależnionych od alkoholu, w stosunku do których sąd musi podjąć decyzję o przymusowym odwyku. Rządowy projekt uzasadni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Porty Lotnicze bez głosu pracowników

Posłowie PiS chcą zaktualizować przepisy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”, tak żeby nie nawiązywały do regulacji prawnych z czasów PRL. Oprócz zmian dotyczących nazewnictwa (np. usunięcie odniesień do mienia ogólnonarodowego), zaproponowali zastąpienie dotychczasowych organów, czyli naczelnego dyrektora, zebrania delegatów i rady pracowniczej, Prezesem i Radą Nadzorczą. Członków nowej Rady powoła minister infrastruktury i budownictwa. Projekt nie podoba się Porozumieniu Związków Zawodowych „Porty Lotnicze”. W wydanym przez niego komunikacie można przeczytać, że projekt „pozbawia całkowicie Pracowników PPL udziału w procesie współzarządzania przedsiębiorstwem, jak to ma miejsce obecnie poprzez organy Samorządu Pracowniczego” oraz „w żaden sposób nie usprawnia procesu zarządczego firmą, wzmacnia jedynie pozycję obecnego Naczelnego Dyrektora PPL (przyszłego Prezesa PPL) oraz ogranicza udział pracowników we współzarządzaniu PPL poprzez przedstawicielstwo Załogi.” W komunikacie zwrócono uwagę na to, że dopiero po interwencji związków zawodowych umieszczono w projekcie zapis o udziale co najmniej jednego przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PPL, początkowo nie miało być żadnego. Sprawozdanie z prac komisji do spraw energii i skarbu państwa nad projektem przedstawi poseł Ewa Malik (PiS).

Odrębna stawka opłaty za dobrowolne opuszczenie lokalu

Senatorowie chcą, żeby w przypadku eksmisji komornik najpierw pobierał od dłużnika opłatę tymczasową w wysokości 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dopiero po przeprowadzeniu egzekucji komornik pobierałby resztę opłaty za wykonane przez niego czynności. Jeśli dłużnik dobrowolnie wyprowadzi się wyznaczonym terminie, zapłaci tylko 1/25 przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli zrobi to przed doręczeniem mu wezwania, nie musi nic płacić. Jak tłumaczyła podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości i praw człowieka senator Lidia Staroń, obecnie często zdarza się, że ludzie płacą komornikom za nic, gdyż także komornik, który nie wykonał czynności związanych z eksmisją, a czasami nawet nie wysłał pisma rozpoczynającego egzekucję, brał takie same pieniądze, jak komornik, który dokonał wszystkich czynności. Proponowana ustawa wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał obecne przepisy za niezgodne z konstytucją. Sprawozdanie z prac komisji sprawiedliwości i praw człowieka nad projektem o zmianie przedstawi poseł Waldemar Buda (PiS).

Opalanie w solarium tylko 18+

Prezydent Andrzej Duda zaproponował ustawę, zakazującą korzystania z solariów osobom poniżej 18 roku życia, najbardziej narażonym na szkodliwe promieniowanie. Firmy oferujące usługi solaryjne miałyby obowiązek umieszczania w lokalu informacji o szkodliwym działaniu promieni UV. Dodatkowo, prezydent zaproponował całkowite zakazanie promowania i reklamowania takich usług. Sprawozdanie komisji z prac nad projektem przedstawi poseł Tadeusz Dziuba (PiS).

Oraz m.in.:

  • Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przedstawi podczas posiedzenia Informację o swojej działalności w roku 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

  • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druki nr 1713 i ). O tym pisaliśmy tutaj.

  • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druki nr 1652 i 1748) - sprawozdawca poseł Arkadiusz Mularczyk. O tym pisaliśmy już tutaj.

  • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 1324 i 1683) - sprawozdawca poseł Andrzej Maciejewski. O tym pisaliśmy tutaj.

  • Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druki nr 1688 i 1757) - sprawozdawca poseł Wojciech Skurkiewicz. O tym pisaliśmy tutaj.

  • Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (druki nr 1650 i 1707) - sprawozdawca poseł Piotr Pyzik. O tym pisaliśmy tutaj.

  • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (druki nr 1693 i 1754)- sprawozdawca poseł Arkadiusz Mularczyk. O tym pisaliśmy tutaj.

  • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, "Żołnierza Niezłomnego" Kościoła (druki nr 1673 i 1682) - sprawozdawca poseł Robert Kołakowski. O tym pisaliśmy tutaj.

Zobacz najnowsze