Sejm: ciąg dalszy zmian w sądownictwie

Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, Wody Polskie jak Lasy Państwowe, wybór komisji ds. reprywatyzacji – 42. posiedzenie Sejmu 24-26 maja zapowiada MamPrawoWiedziec.pl.

Z prac w komisji sprawiedliwości i praw człowieka pod obrady Sejmu wróci rządowy projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Projekt zmienia sposób wyboru członków KRS – sędziów ma wybierać parlament, a nie jak dotąd zgromadzenia sędziów. Utworzone zostaną nowe organy KRS: Pierwsze i Drugie Zgromadzenie, które będą rozpatrywać kandydatów na stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych oraz asesora sądowego.

W pierwszym Zgromadzeniu Rady zasiądą: minister, przedstawiciele prezydenta, Sejmu i Senatu, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w Drugim 15 sędziów. Aby dany kandydat mógł zostać powołany na urząd sędziego, muszą go pozytywnie zaopiniować oba zgromadzenia.

„W ten sposób żadna decyzja KRS nie będzie mogła być podjęta bez zgody Pierwszego Zgromadzenia zdominowanego przez polityków, co daje mniejszościowej grupie polityków zasiadających w Radzie faktyczne prawo weta w stosunku do większościowej grupy sędziów” – zwraca uwagę w swojej opinii Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Więcej na temat ustawy

Na Kongresie Prawników Polskich w Katowicach podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział poprawkę do ustawy. Przyznaje ona stowarzyszeniom prokuratorskim lub sędziowskim, grupom 20 prokuratorów lub sędziów, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Krajowej Radzie Notarialnej prawo zgłaszania marszałkowi Sejmu kandydatów na członków KRS w ciągu 30 dni od obwieszczenia o zwolnionym miejscu.

Poprawka ma być odpowiedzią na krytyczne głosy ze strony środowisk sędziowskich, opozycji oraz OBWE.

Sądy pod kontrolą ministra sprawiedliwości. Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt zmieniający sposób powoływania szefów sądów powszechnych. Minister sprawiedliwości będzie mógł powoływać prezesów sądów bez zasięgania opinii na temat kandydatów (np. w przypadku sądów apelacyjnych dotychczas najpierw konieczna była opinia zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, a w przypadku ich negatywnej opinii – także KRS).

Minister ma mieć większe możliwości odwoływania sędziów. Oprócz obowiązującej obecnie przesłanki rażącego niewywiązywania się z obowiązków, minister będzie mógł odwoływać prezesów np. z uwagi na niską efektywność ich pracy. Oceny pracy prezesa minister będzie dokonywał na podstawie składanej przez niego informacji rocznej z pracy sądu.

– To jest powrót do praktyk sprzed ‘89 r. Minister będzie mógł dowolnie powoływać i odwoływać prezesów i zbudować sobie ekipę, żeby móc wywierać presję na szybkie zakończenie sprawy. Razi nas też sposób wprowadzenia projektu zmiany jako projektu poselskiego, który ma na celu obejście konsultacji. Konsultacja i tak nie wiąże, ale te opinie są wyrazem głosu środowiska – mówił nam Krzysztof Kozłowski ze Stowarzyszenia „Iustitia”. – Są też rozwiązania, które oceniamy pozytywnie, takie jak usankcjonowanie stosowanej już w wielu sądach praktyki losowego przydzielania spraw sędziom czy kwestie organizacyjne np. to, że sędzia, który jest na urlopie wychowawczym, będzie mógł pracować na pół etatu.

Sprawozdawcą projektu będzie poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS).

Posłowie wybiorą członków tzw. komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Ośmioosobowa komisja będzie mogła odbierać niesłusznie zreprywatyzowane nieruchomości w Warszawie i nakładać kary finansowe na tych, którzy dokonali ich przejęcia. Partie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji:

 • Sebastian Kaleta (PiS) – prawnik, rzecznik prasowy Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, jeden z założycieli i do 2016 r. prezes stowarzyszenia Młodzi dla Polski

 • Łukasz Kondratko (PiS) – doktor nauk prawnych, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu, wcześniej pracował m.in. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

 • Paweł Lisiecki (PiS) – poseł, skończył m.in. studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami, do 2016 r. burmistrz Pragi Północ

 • Jan Mosiński (PiS) – poseł, doktor nauk humanistycznych, działacz NSZZ „Solidarność”, do 2011 r. członek rady nadzorczej Funduszu Gospodarczego w Gdańsku a do 2014 r. rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kaliszu

 • Robert Kropiwnicki (PO) – poseł, doktor nauk prawnych, były członek rad nadzorczych Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego i Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 • Jerzy Meysztowicz (N) – poseł, wiceprzewodniczący Nowoczesnej, w poprzednich latach m.in. wojewoda małopolski, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

 • Bartłomiej Wojciech Opaliński (PSL) – doktor nauk prawnych, radca prawny, związany z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie (obecnie pełnomocnik dziekana, wcześniej m.in. adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego)

 • Adam Krzysztof Zieliński (Kukiz’15) – magister prawa, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doradca wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki.

Rewolucja w prawie wodnym: nowe opłaty i zasady rozliczeń. Sejm zajmie się rządowym projektem, który zmienia ustawę Prawo wodne, tak aby dostosować przepisy do prawa unijnego. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) ma zostać przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Będzie to główna instytucja odpowiedzialna za gospodarowanie wodami i nieruchomościami z nią związanymi wzorowana m.in. na Lasach Państwowych.

Projekt zakłada likwidację zwolnień z opłat za pobór wody, które przysługują obecnie przedsiębiorstwom np. wykorzystującym wodę na potrzeby energetyki wodnej, do nawadniania użytków rolnych i gruntów leśnych czy do hodowli ryb. Opłatami zostaną objęte nowe kategorie usług wodnych takie jak wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wód podziemnych i powierzchniowych czy odprowadzanie deszczówki.

Choć wprowadzone opłaty za wodę dotyczą tylko jej gospodarczego wykorzystywania, podwyżki dotkną także przeciętnych obywateli. Jak mówił wiceminister środowiska Mariusz Gajda w wywiadzie dla serwisu samorządowego PAP, czteroosobowa rodzina zapłaci rocznie o 30 zł więcej za wodę i ścieki.

Planowane jest też wprowadzenie regulatora cen wody. – Chcemy, żeby taryfy za wodę i ścieki zatwierdzały Wody Polskie na wzór Urzędu Regulacji Energetyki. Planujemy, aby nowy regulator cenowy zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2019 r. – zapowiedział wiceminister. Obecnie wysokość opłat ustala gmina.

Według projektodawcy zmiana ustawy jest konieczna ze względu na zawartą w unijnej dyrektywie zasadę, że każdy korzystający z wody powinien za nią płacić (tzw. pełen zwrot kosztów usług wodnych). Chodzi o to, aby zachęcać do zrównoważonego, oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi. Projekt ustawy uzasadni minister środowiska Jan Szyszko.

Senat chce usunięcia komunistycznych pomników. Posłowie zajmą się senackim projektem zmiany ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

Dotychczasowe przepisy pozwalają na usunięcie związanych z totalitaryzmem nazw ulic, budowli i urządzeń użyteczności publicznej, ale nie obejmują obiektów takich jak np. pomniki, obeliski, rzeźby, kamienie, płyty i tablic pamiątkowe.

Na podstawie danych przekazanych w 2016 r. przez wojewodów z 15 województw (bez mazowieckiego) szacuje się, że takich obiektów jest ok. 469. Gminy, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości będą mieli rok od wejścia w życie ustawy na ich usunięcie, a koszty operacji zwróci im Skarb Państwa. Po upływie tego czasu wojewoda wyda nakaz usunięcia i koszt będzie musiał ponieść właściciel.

Ustawa wprowadzi także zakaz nadawania nazw propagujących komunizm lub inny totalitarny system placówkom takim jak szkoły, szpitale czy instytucje kultury. Projekt przedstawi senator Robert Mamątow (PiS).

Rządowa zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzi przepisy umożliwiające tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów.

Zmiana ma uprościć procedury dla podmiotów, które zajmują się sprzedażą, produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów i przeprowadzają jazdy testowe. Po wejściu w życie ustawy nie będą one musiały dokonywać czasowej rejestracji każdego pojazdu, żeby móc uczestniczyć w ruchu drogowym. Zamiast tego otrzymają profesjonalny dowód oraz numer rejestracyjny dla kilku pojazdów na raz.

Skorzystają na tym przedsiębiorcy (w Polsce działa np. 20 tys. dealerów samochodowych) i 11 jednostek uprawnionych (np. Instytut Transportu Samochodowego). Projekt omówi minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Wotum nieufności dla Macierewicza. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności dla ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Zdaniem posłów PO jest on odpowiedzialny za osłabienie bezpieczeństwa militarnego Polski m.in. przez politykę kadrową w armii, która doprowadziła do odejścia ok. 30 generałów i ponad 250 pułkowników czy spowolnianie modernizacji armii np. przez unieważnienie przetargu na śmigłowce Caracal. Wniosek uzasadni poseł Tomasz Siemoniak (PO).

Posłowie PO zaproponowali projekt nowelizacji Prawa o zgromadzeniach, który przywraca przepisy z 2015 r. czyli sprzed rządowej nowelizacji wprowadzającej pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych. Zdaniem PO, powrót do poprzedniego brzmienia ustawy przywróci standardy konstytucyjne i umożliwi obywatelom pełne korzystanie z wolności zgromadzeń. Projekt uzasadni poseł Andrzej Halicki (PO).

Oraz:

 • Projekt ustawy dot. ratunkowego dostępu do opieki medycznej i tzw. pigułki dzień po. Więcej

 • Projekt posłów Kukiz 15 dot. gabinetów politycznych w samorządach, o którym pisaliśmy. Więcej

 • Projekt posłów PO zmieniający kodeks postępowania administracyjnego. Więcej

 • Projekt ustawy posłów PSL skracający czas pracy osób opiekujących się dzieckiem. Więcej

 • Projekt ustawy dot. inicjatywy uchwałodawczej zaproponowany przez  Nowoczesną. Więcej

 • Rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Więcej

 • Rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Więcej

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Więcej

 • Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym. Więcej

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej roślin, który wprowadza zmiany w relacjach między hodowcami roślin a posiadaczami gruntów rolnych.

 • Projekt posłów PiS wprowadzający zmiany do ustawy o realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych tak, aby można było ją stosować także przy inwestycjach dot. radarów meteorologicznych.

Zobacz najnowsze