Sejm: Duże zmiany w polityce społecznej

Posłowie zajmą się projektami dotyczącymi pieczy zastępczej, ośrodków pomocy społecznej oraz podsumowaniem 2 lat programu 500+. Obrady rozpoczynają się o godzinie 10.00.

Więcej dzieci w rodzinach, mniej w placówkach.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało pakiet zmian dotyczący dzieci w pieczy zastępczej. Nowelizacja wzmacnia obowiązujący zakaz umieszczania dzieci poniżej 10 r.ż. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wyjątkiem jest sytuacja, gdy w placówce przebywa rodzic dziecka). W sytuacji, gdy młodsze dziecko trafi do takiej placówki, starosta ma rok na znalezienie mu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Za niewywiązanie się z obowiązku, starosta zapłaci karę 100 zł za każdy dzień zwłoki.

Zmienić się ma także sposób udzielania wsparcia finansowego. Z dodatku wychowawczego (500 zł) wypłacanego rodzicom zastępczym w całości ma zostać wydzielone 20 proc., które będą gromadzone na odrębnym rachunku bankowym przez starostę. Dziecko po usamodzielnieniu się miałoby otrzymać zgromadzone tam pieniądze. Ustawa zakłada także przekazanie odpowiedzialności za finansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w całości powiatowi (obecnie koszty są dzielone, część pokrywa gmina). Gmina będzie współfinansować tylko pobyt dziecka w rodzine zastępczej, co ma zachęcać powiaty do tworzenia nowych rodzin i ograniczania placówek.

Reforma przewiduje także przekazanie kompetencji w zakresie adopcji międzynarodowych w całości ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Obecnie oprócz ministerstwa kwalifikacją dzieci do adopcji zagranicznej zajmują się ośrodki adopcyjne. Zmiana ma związek z decyzją o ograniczeniu przeprowadzania takich adopcji podjętą przez rząd Beaty Szydło w ubiegłym roku.

Projekt ustawy uzasadni minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Zmiany w pomocy społecznej.

Prezydent proponuje zmiany w systemie usług społecznych na poziomie lokalnym. Projekt zakłada, że kilka gmin mogłoby fakultatywnie utworzyć w miejsce kilku istniejących Ośrodków Pomocy Społecznej jedno Centrum Usług Społecznych. Tzw. CUS-y miałyby usprawnić koordynację tak, by osoba szukająca usług społecznych (np. pomocy terapeuty, pracownika socjalnego, pedagoga) mogła załatwić wszystko w jednym miejscu, zamiast odwiedzać kilka różnych ośrodków. Gminy miałyby zawierać porozumienia, w których ustalają, w której gminie znajdzie się CUS oraz na jakich zasadach będą współfinansować jego działanie.

Zobacz najnowsze

Projekt został negatywnie oceniony przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Federacja wskazuje, że CUS-y m.in. ograniczą dostępność usług (większa odległość do pokonania), wprowadzą chaos organizacyjny i kompetencyjny, a sam projekt nie zawiera “stałych i stabilnych źródeł finansowania”. Projekt przedstawi zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha.

NFZ przypomni o wizycie lekarskiej.

Szykują się zmiany w systemie zarządzania kolejkami do lekarzy. Zgodnie z projektem Ministerstwa Zdrowia placówki medyczne będą przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) harmonogramy wizyt (np. liczbę oczekujących w kolejce), a NFZ będzie odpowiadać za informowanie pacjentów o zbliżających się wizytach np. przez SMS. Uelastyczni się także procedura w sytuacji zwolnienia miejsca w kolejce. Obecnie miejsce po pacjencie, który zrezygnował, może zająć jedynie pacjent następny w kolejce (np. mający wizytę tego samego dnia 30 minut później, co sprawia, że miejsca często przepadają). Po zmianach zajęcie wolnego miejsca będzie można zaproponować dowolnemu pacjentowi, który jest umówiony do lekarza w terminie od 7 do 30 dni od zwalnianego.

Sprawozdanie z programu 500+.

Rząd przedstawi sprawozdanie z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w latach 2016-2017. Rząd PiS zwiększył udział wydatków na politykę prorodzinną w PKB z 1,78 proc. w 2015 r. do 3,11 proc. w 2017 r. W sumie między kwietniem 2016 r. a grudniem 2017 r. wydano na program 41 mld zł. Według danych rządu program przyczynił się do wzrostu dzietności (w 2016 r. urodziło się o 13 tys. więcej niż w roku poprzednim, zaś w 2017 r. o 19,7 tys.) oraz zmniejszeniem ubóstwa wśród dzieci (ubóstwo skrajne w 2017 r. spadło o 0,6 pkt proc. i wyniosło 4,3 proc.), jednak przyznają, że dane wskazują na zmniejszenie aktywizacji zawodowej kobiet (między IV kwartałem 2016 r. a IV kwartałem 2017 r. liczba aktywnych zawodowo kobiet z dziećmi między 25 a 49 r.ż. zmalała o 76 tys.).

Sprawozdanie rządu przedstawi minister minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Oraz m.in.:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (więcej TUTAJ),
  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (więcej TUTAJ),
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (więcej TUTAJ),
  • Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (więcej TUTAJ).