Sejm: Jawność płac w NBP, dofinansowanie TVP, specjalne emerytury i nagrody premiera RP

Sejm rozpoczyna 77. posiedzenie, którego pierwsza część odbędzie się 30 stycznia, a druga 20 lutego 2019 roku. Przedstawiamy kluczowe projekty.

Jawność zarobków w NBP

Wszystkie partie w Sejmie chcą jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Jako pierwsza projekt w tej sprawie złożyła Koalicja Obywatelska 8 stycznia. Posłowie z KO chcą, żeby oświadczenia majątkowe składali członkowie zarządu NBP oraz wszystkie osoby zajmujące kierownicze stanowiska (dyrektorzy departamentów oraz oddziałów okręgowych). Pierwsze oświadczenia miałyby zostać złożone do 31 marca 2019 r. za zeszły rok.

Swój osobny projekt złożył klub Kukiz 15’. Klub chce, by kompetencje w zakresie ustalania zarobków NBP odebrano zarządowi i przekazano Sejmowi. To marszałek Sejmu na wniosek prezesa NBP miałby poprzez zarządzenie określić wysokość wynagrodzeń. Przyjęcie zarządzenia miałaby poprzedzać dyskusja w Sejmie. Sam prezes NBP mógłby tylko zaproponować wysokość wynagrodzeń. Treść zarządzenia zostałaby opublikowana.

Zgodnie z zapowiedziami swoją propozycję zgłosiło również Prawo i Sprawiedliwość. PiS chce, by sposób ustalania wysokości zarobków w NBP pozostał niezmieniony (w corocznym planie finansowym NBP), ale proponuje dodatkowe ograniczenie – maksymalne wynagrodzenie określane osobno dla różnych kategorii stanowisk nie może przekroczyć 0,6-krotności pensji prezesa NBP (w tym nagród, dodatków i premii). Oprócz tego zarobki na stanowiskach kierowniczych w NBP mają być jawne, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszystkie dane o zarobkach w NBP na wyższych stanowiskach od 1995 r. do chwili obecnej miałyby zostać upublicznione w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy.

Porządki w kodeksie wyborczym

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt kolejnych zmian w kodeksie wyborczym. Projekt odnosi się do wątpliwości prawnych, które pojawiły się po wygranej Hanny Zdanowskiej w wyborach na prezydenta Łodzi (prezydent była oskarżona o poświadczenie nieprawdy przy zawieraniu umów kredytowych i skazana na karę grzywny). Posłowie proponują ujednolicenie przepisów z kodeksu wyborczego z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych tak, by osoba skazana prawomocnym wyrokiem na każdą karę, a nie tylko jak obecnie na karę pozbawienia wolności, nie mogła kandydować w wyborach.

W pozostałych zmianach posłowie wycofują się z części rozwiązań zastosowanych przy ostatnich wyborach. PiS nie chce już, żeby w trakcie wyborów pracowały dwie osobne komisje – jedna do przeprowadzenia głosowania, druga do ustalenia wyników. W nowej wersji kodeksu podział na dwie komisje ma obowiązywać tylko w wyborach samorządowych po zakończeniu kadencji rad. W pozostałych wyborach (parlamentarnych, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowych w trakcie kadencji) komisja będzie jedna.

Zobacz najnowsze

PiS chce także wyjść naprzeciw problemom z zapełnieniem składów komisji wyborczych. Kandydatów do komisji będą mogli zgłaszać bezpośrednio obywatele, a nie tylko komitety wyborcze. Komisarze wyborczy, w sytuacji gdy zgłosiło się mało osób, będą mogli uzupełniać składy komisji. Oprócz tego wymagana liczba osób w komisji została zróżnicowana w zależności od wielkości obwodu (do 1000 mieszkańców - 7 osób; od 1001 do 2000 mieszkańców - 9 osób; od 2001 do 3000 mieszkańców - 11 osób; powyżej 3000 mieszkańców - 13 osób w składzie).

Specjalne emerytury dla kobiet

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej proponuje, by matki dostawały emerytury. Zgodnie z projektem świadczeniem miałaby być objęta kobieta, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, lub ojciec dzieci w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci. Świadczenie miałoby być wypłacane po osiągnięciu przez matkę 60 lat (w przypadku ojca 65 lat), jeśli nie posiada środków utrzymania (np. innego świadczenia, zatrudnienia, działalności zarobkowej). Sytuację zarobkową danej osoby będzie badać ZUS lub KRUS po otrzymaniu wniosku. Ma ono mieć wysokość najniższej emerytury – obecnie 1029,80 zł. Jeśli kobieta pobiera już emeryturę w kwocie niższej od najniższej emerytury, świadczenie ma wyrównać otrzymywane pieniądze do tego poziomu. W sumie według szacunków ZUS nowa emerytura w formie pełnej kwoty lub wyrównania ma objąć 85,8 tys. kobiet (brakuje danych dotyczących mężczyzn).

Dofinansowanie TVP

Posłowie PiS proponują rekompensatę finansową dla mediów publicznych za straty abonamentowe w l. 2018-2019. Obecnie z opłat abonamentowych zwolnieni są m.in. emeryci, inwalidzi, osoby na zasiłku socjalnym. Zwolniona z opłat jest ponad połowa osób (3,6 mln), które zarejestrowały odbiorniki (6,7 mln) przy czym szacuje się, że ok. połowa gospodarstw domowych nie zarejestrowała odbiornika (telewizja lub radio), mimo że aż 96,4 proc. go posiada (dane GUS). Opłaty abonamentowe płaci ok. 13 proc. społeczeństwa. W ramach rekompensaty z tytułu zwolnień Telewizja Polska i Polskie Radio otrzymają 1 mld 260 mln zł. Projekt ustawy przedstawi posłanka Anita Czerwińska (PiS).

Specjalne nagrody premiera RP

Rząd złożył w Sejmie projekt ustawy, która umożliwi premierowi przyznawanie osobom fizycznym nagród specjalnych z rezerwy ogólnej budżetu państwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Do takich przypadków mają należeć “wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”. Obecnie możliwość przyznawania nagród mają tylko poszczególni ministrowie. Sprawozdanie z prac komisji administracji i spraw wewnętrznych przedstawi Piotr Kaleta (PiS).