Sejm: Komornicy pod kontrolą

Komornicy zostaną poddani większej kontroli, a proces egzekucji ma stać się bardziej przejrzysty. O 10.00 początek 58. posiedzenia Sejmu w dniach 6-8 lutego.

We wtorek z komisji sprawiedliwości i praw człowieka pod obrady Sejmu wracają projekty dwóch nowych ustaw reformujących działalność komorniczą. – Naszym głównym celem jest zwiększenie kontroli nad pracą komorników, a także „ucywilizowanie” postępowania komorniczego. Obecnie to komornik (a nie na przykład asesor komorniczy, wykonujący czynności) będzie ponosił osobistą odpowiedzialność za działania w terenie. Aby były one przejrzyste, wprowadziliśmy obowiązek filmowania rozmowy z dłużnikiem i przebiegu egzekucji – wyjaśnia dla MamPrawoWiedziec.pl poseł Waldemar Buda, sprawozdawca projektu.

Projekt odpowiada na skargi dłużników, zarzucających komornikom nieodpowiednie lub agresywne zachowania. Jeśli komornik przekroczy swoje uprawnienia, prezesi sądów rejonowych będą mogli wnioskować do ministra sprawiedliwości o odwołanie go ze stanowiska.

Zmianom ulegnie także system pobierania opłat przez komorników. Zostaną one zmniejszone i wyniosą 10 proc. wyegzekwowanego roszczenia. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której dłużnik pokryje całość lub część roszczenia w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia – zapłaci wówczas komornikowi 3 proc. kwoty roszczenia.

W przypadku czynności bezskutecznych (na przykład wtedy, kiedy sprawa o roszczenia była wnoszona więcej niż jeden raz i nie przyniosła rezultatów), gdy komornicy nie mogą liczyć na procent od wyegzekwowanego roszczenia, wierzyciel będzie jednorazowo płacił komornikowi 150 zł od wniesionej sprawy. Zdaniem posła Budy opłata dotknie przede wszystkim profesjonalne firmy windykacyjne, które skupują roszczenia, a następnie składają nawet kilka tysięcy wniosków o windykację. W ten sposób nie tylko narażają kancelarie komornicze na koszty, ale także blokują ich pracę sprawami, które już wcześniej były egzekwowane.

Aby komornicy wywiązywali się ze swoich obowiązków w terminie, liczba postępowań, jakie może prowadzić jedna kancelaria w danym roku, została ograniczona do pięciu tysięcy. Komornicy nie będą mogli przyjmować spraw poza obszarem jurysdykacji sądu apelacyjnego, na którym prowadzą swoją kancelarię.

Lekarze walczą o pieniądze dla służby zdrowia

W środę dr Tomasz Dybek przedstawi obywatelski projekt zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB. Autorzy projektu chcą, aby w 2018 r. środki te wyniosły co najmniej 5,2 proc. PKB, w 2019 – 5, 7 proc., w 2020 – 6,2 proc., a w 2021 docelowe 6,8 proc.

Od czasu rozpoczętego na początku października zeszłego roku strajku rezydentów pracownicy służby zdrowia coraz głośniej postulują konieczność zwiększenia nakładów na lecznictwo. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało podniesienie nakładów tylko do 6 proc. PKB w 2025 r., co jest znacznie ostrożniejszą propozycją od tej przedstawionej w projekcie obywatelskim.

Po rekonstrukcji rządu pracownicy służby zdrowia nie usłyszeli od nowego ministra konkretnych deklaracji. – Każda drobna zmiana procenta PKB to są miliardy złotych i tutaj te wahnięcia muszą być wykonywane bardzo ostrożnie – tłumaczył w wywiadzie dla polskiego radia Łukasz Szumowski. – To jest odpowiedzialność ministra finansów, premiera i całego rządu. Nie da się z dnia na dzień zmienić budżetu państwa w procentowej skali – dodał minister.

Ostrzejsze kary za przemoc seksualną

Minister sprawiedliwości chce zaostrzyć kary za przemoc seksualną. – Polskie sądy należą do tych najłagodniejszych, najbardziej wyrozumiałych i dobrodusznych dla gwałcicieli. Chcemy to zmienić – mówił na konferencji prasowej we wrześniu zeszłego roku minister Zbigniew Ziobro.

Wzrosną m.in. wyroki za zabójstwo dziecka na tle seksualnym. Sąd będzie mógł pozbawić sprawcę skazanego na dożywocie możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie z więzienia. Za szczególnie okrutne przestępstwo sprawca otrzyma karę co najmniej pięciu lat więzienia, a nie jak dotychczas trzech lat. Powtórnie skazany za przestępstwo seksualne otrzyma nawet dwa razy wyższy wyrok. Zaostrzenie kar dotknie m.in. osoby nieletnie po ukończeniu 15. roku życia. Jeśli taka osoba doprowadzi do śmierci swojej ofiary, będzie mogła zostać skazana na karę pozbawienia wolności – nawet dożywotnio.

Jako osobny przypadek projekt wymienia gwałt na kobiecie w ciąży. Jeśli sprawca wiedział, lub mógł się dowiedzieć że jego ofiara jest w ciąży, spędzi w więzieniu od 3 do 15 lat.

Projekt ustawy przewiduje także większą ochronę ofiar. Osoba pokrzywdzona będzie mogła złożyć wniosek o zakazanie sprawcy przemocy zbliżania się. Jeśli sprawca mieszka z ofiarą, będzie musiał się wyprowadzić. Sąd może też nakazać mu regularne zgłaszanie się na policję lub zastosować dozór elektroniczny. Obecnie sąd musi wydać taki zakaz, tylko jeśli sprawa dotyczy dziecka.

Podległy ministrowi sprawiedliwości Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w raporcie w 2015 r. podaje, że „na tle innych państw europejskich Polskę charakteryzuje umiarkowanie surowa polityka karna”.

Posłowie w obronie interesów rolników

Posłowie PiS wyrażą swoje stanowisko w sprawie planowanych przez Unię zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, której jesteśmy jednym z największych beneficjentów – w jej ramach w 2015 r. z unijnej kasy trafiło do Polski prawie 6 mld euro. Jednym z podstawowych celów WPR jest zapobieganie wahaniom cen na rynku rolnym i żywności.

Po Brexicie unijny budżet zostanie zmniejszony o składkę członkowską Wielkiej Brytanii. To oznacza cięcia i zmiany we WPR, które uderzą w interesy polskich rolników.

Posłowie PiS apelują do trzech najważniejszych instytucji Wspólnoty – Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE – o przemyślane zmiany WPR. Ich zdaniem nie powinna być ograniczana, tylko uproszczona w taki sposób, aby mogły z niej korzystać również małe i średnie gospodarstwa.

Po uchwaleniu tekst uchwały ma trafić na ręce przewodniczących PE, KE i Rady. Uchwała, jako zgodna ze stanowiskiem rządu polskiego w tej sprawie, ma wzmocnić jego pozycję negocjacyjną w Radzie.

Wyspecjalizowane schroniska dla bezdomnych

Powstaną specjalne schroniska dla osób bezdomnych, które są chore lub w podeszłym wieku. Nowe ośrodki są przeznaczone dla osób, które potrzebują częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają całodobowej opieki.

Cztery miesiące w schronisku będą mogły spędzić osoby czekające na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Schroniska z usługami opiekuńczymi mają być prowadzone przez gminy lub organizacje pozarządowe na zlecenie gmin. To one zadecydują, kto otrzyma miejsce w specjalnej placówce.

Sprawozdanie komisji polityki społecznej i rodziny z prac nad projektem przedstawi posłanka Urszula Rusecka (PiS).

Uczelnia wyższa dla służby więziennej

Powstanie specjalna uczelnia dla pracowników służby więziennej. Szkoła będzie oferować studia w zakresie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Będzie się można kształcić na nowym kierunku – penitencjarystyce. Jej uczniowie wraz z rozpoczęciem nauki staną się funkcjonariuszami służby więziennej i będą łączyć studia z pracą w areszcie.

Studia wyższe na nowej uczelni będą konieczne do awansu na stopień oficerski. Oprócz tego kandydat na oficera będzie miał obowiązek zdać egzamin organizowany przez dyrektora generalnego służby więziennej.

W przeciwieństwie do np. wojska i straży pożarnej służba więzienna nie posiada szkoły kształcącej kadry. Istnieją jedynie ośrodki szkoleniowe prowadzące m.in. kursy przygotowawcze i szkolenia specjalistyczne (np. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu).

Projekt ustawy uzasadni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Oprócz tego w Sejmie:

  • Minister sprawiedliwości przedstawi swoją propozycję zmian w kodeksie cywilnym. Skróceniu ma ulec ustawowy okres przedawniania się roszczeń (z 10 do 6 lat). Zdaniem ministra zmusi to strony umowy, w ramach której zostało zgłoszone roszczenie, do szybszego rozwiązywania sporu.
  • Jan Duda w imieniu komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz komisji środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa podczas trzeciego czytania przedstawi uwagi do zmian w ustawie o GMO. Głównym celem projektu jest utworzenie wymaganego przez prawodawstwo unijne rejestru upraw (w projekcie to Rejestr Upraw GMO).

Zobacz najnowsze