Sejm: Trzy projekty zmian w podatkach

Oprócz tego sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli, zmiany dla weteranów i ciąg dalszy sporu o Muzeum Westerplatte. Krótsze, dwudniowe posiedzenie zacznie się o 10.00.

Sejm rozpocznie posiedzenie od zapowiadanego już w lutym przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego projektu z tzw. nowej piątki PiS, który wprowadza zerową stawkę podatku PIT dla osób do 26 r.ż., które pracują na umowach o pracę lub umowie zlecenie (stawka nie obejmie np. umowy o dzieło, samozatrudnienia). Przychody w roku nie mogą być wyższe niż 85 528 zł. Zmiana ma dotyczyć 2 mln młodych podatników. 

To jednak nie koniec zmian. W innym, mającym prawie 800 artykułów, 350 stronicowym projekcie rząd proponuje reformę ordynacji podatkowej.

Ustawa upraszcza procedurę zwrotu nadpłaty podatku. Administracja skarbowa nie będzie musiała wydawać decyzji, żeby dokonać zwrotu. Wyjątkiem od reguły jest ustalenie nadpłaty w nieprawidłowej wysokości w deklaracji lub wniosku. Dodano nowe narzędzia do załatwiania sporów podatkowych w drodze konsensusu. Należą do nich m.in. umowy podatkowe (zawierane między administracją a podatnikiem) oraz mediacje. Zaproponowano wydłużenie z 14 do 30 dni termin na złożenie odwołania od decyzji organu podatkowego, oraz z 7 do 14 dni termin złożenia zażalenia.

Odrębny projekt tworzy nową funkcję Rzecznika Praw Podatnika. Rzecznik będzie mógł interweniować w indywidualnych sprawach podatników, pełnić rolę mediatora, występować do organów z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej czy opiniować projekty z zakresu prawa podatkowego. Rzecznik będzie miał własne biuro, 16 zastępców działających w terenie oraz 32 przedstawicieli terenowych. Powoła go premier na 6-letnią kadencję. 

Grupa posłów Prawo i Sprawiedliwość złożyła projekt ustawy dotyczący budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Dzięki poselskiej ścieżce projektu, pominięty został etap konsultacji społecznych. Zaproponowana ustawa dotyczy sporu między władzami Gdańska a rządem o tereny Westerplatte. Teren ten podzielony jest między kilka podmiotów, ale największa jego część należy do miasta. W 2018 r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku proponowało własne koncepcje zagospodarowania tego terenu i złożyło ówczesnemu prezydentowi miasta Pawłowi Adamowiczowi ofertę odkupienia terenu, która została odrzucona. Projekt autorstwa PiS zakłada, że ostateczna decyzja będzie należeć do wojewody pomorskiego. Będzie mógł on wydać zezwolenie na inwestycję w zakresie budowy nowego muzeum z rygorem natychmiastowej wykonalności. W takiej sytuacji obszary objęte decyzją staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Obecna prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz skomentowała projekt jako „kolejną próbę przejęcia Westerplatte dla celów politycznych”. 

Sejm zapozna się ze sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r.

Zobacz najnowsze

W 2018 roku NIK przeprowadziła i zakończyła 111 kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa w 2017 roku w ministerstwach i innych instytucjach korzystających ze środków publicznych. NIK przeprowadziła dodatkowo 91 kontroli doraźnych, które są odpowiedzią Izby na zgłoszenia o nieprawidłowościach. W sumie przeprowadzono 2325 kontroli jednostkowych w 1828 podmiotach. 

NIK była w ubiegłym roku współkoordynatorem i uczestnikiem międzynarodowej kontroli ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Efektem kontroli w 14 krajach był wspólny raport końcowy. Kontrola wykazała, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem czystości powietrza w Unii Europejskiej. Przez zanieczyszczone powietrze umiera około 46 tys. Polaków rocznie. Wiceprezes Izby Wojciech Kutyła podczas komisji ds.kontroli państwowej ocenił podejmowane w tym zakresie działania za „nieadekwatne do skali i istotności problemów związanych z niedostateczną jakością powietrza w Polsce”.

Izba przeprowadziła także badanie skuteczności działań mających przeciwdziałać wyłudzeniom podatku VAT. Według wyników skuteczność takich działań poprawiła się. W 2017 roku dochody z podatku były o 24 proc. (30 mld zł) wyższe niż w 2016 roku. Na taki wynik złożyła się dobra koniunktura oraz wprowadzone zmiany prawne. 

NIK przeprowadza od lat także badania w obszarze ochronie zdrowia. W 2018 roku zatwierdzonych zostało 16 takich kontroli. NIK stwierdziła, że istotnym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia jest nierównomierny dostęp do zasobów takich jak kadry medyczne między poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ. Oddziały różniły się między sobą liczbą i wartością udzielonych świadczeń oraz czasem oczekiwania na ich udzielenie. W efekcie dostęp do świadczeń nie odpowiada potrzebom lokalnej ludności. 

Izba oceniła, że „budżet państwa i budżet środków europejskich oraz plany finansowe pozabudżetowych jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową”. Kontrole wykazały nieprawidłowości głównie w obszarze udzielania i wykorzystania dotacji, wydatkowania środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz dochodzenia należności budżetowych. Ich skala była zbliżona do wyników kontroli z poprzednich lat. 

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało zmiany w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa. Ma wzrosnąć wysokość dodatków dla weteranów poszkodowanych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w zależności od uszczerbku (jest on określany procentowo). Ustawa przewiduje bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów z uszczerbkiem na zdrowiu na poziomie co najmniej 30 proc., bilety ulgowe na przejazdy środkami transportu publicznego dla wszystkich poszkodowanych weteranów oraz bezpłatne korzystanie z hal sportowych, siłowni i basenów w samorządowych ośrodkach sportowych. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji,Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, którzy byli chorzy lub ranni i zostali wyleczeni oraz, którzy doznali urazu psychicznego lub wymaga tego ich stan psychofizyczny będą mieli zagwarantowane bezpłatne wyjazdy na turnusy leczniczo-profilaktyczne. Zgodnie ze stanem na maj tego roku status weterana posiadają 22 482 osoby, a status weterana poszkodowanego – 857 osób.