Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1938-04-17, Zwartberg
Zawód: pracownik naukowy
Wykształcenie: wyższe
Adam Gierek, 1 ze śląskiego, SLD-UP. Prof. zwyczajny nauk technicznych, członek korespondent PAN. W l.60 stażysta w Moskiewskiej Wyższej Szkole Samochodowo-Mechanicznej, od 1965 r. związany z Politechniką Śląską, jest profesorem tej uczelni. Kierował Zakładem Technologii Materiałów i Katedr...ą Technologii Stopów Metali i Kompozytów. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Członek stowarzyszenia Naukowo-Technicznego oraz zarządu społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka. W l. 2010-2013 wiceprzewodniczący Unii Pracy. Senator V kadencji, od 2004 r. europoseł. W PE pracował m.in. w komisji przemysłu, badań naukowych i energii.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 10.10.2014
Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do spraw stosunków z Kanadą, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Unia energetyczna i pakiet klimatyczny

Od początku wskazywałem na przyszłe bardzo niekorzystne skutki podejmowania takich decyzji, jak pakiet klimatyczny. Dwie istotne tutaj kwestie to bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność. Niestety, unia energetyczna proponowana przez pana premiera uwzględnia jedynie bezpieczeństwo, nie uwzględnia konkurencyjności.

Źródło: www.dziennikzachodni.pl

Data obietnicy: 25.04.2015

sprawy europejskie
polityka klimatyczna
gospodarka i energetyka
SLD-UP
wybory europejskie 2014
11 śląski
Problem górnictwa

Efektywność uzyskuje się w zasadzie poprzez zmniejszanie zarobków lub ograniczenie zatrudnienia. Tak dalej być nie może. Kompania Węglowa powinna albo ulec likwidacji, albo być całkowicie zrestrukturyzowana

Źródło: www.dziennikzachodni.pl

Data obietnicy: 25.04.2014

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
węgiel
SLD-UP
wybory europejskie 2014
11 śląski
Harmonizacja regulacji prawnych w przemyśle motoryzacyjnym

Musi ona uwzględnić cały łańcuch wartości: od produkcji gotowego pojazdu, poprzez jego eksploatację w okresie gwarancji i po tym okresie, aż po kasację wyeksploatowanego pojazdu, czyli jego złomowanie i recykling

Źródło: motoryzacja.interia.pl

Data obietnicy: 24.04.2014

sprawy europejskie
prawo
gospodarka i energetyka
przemysł motoryzacyjny
SLD-UP
11 śląski
wybory europejskie 2014
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Jako osobisty sukces w bieżącej kadencji PE traktuję opracowanie i przygotowanie projektu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, którą oparłem nie, jak to narzucała w swym wniosku do zmiany dyrektywy Komisja Europejska wyłącznie na ograniczeniach zużycia energii na rynku konsumenta, lecz na technicznej efektywności energetycznej (zgodnie z przyjętą wcześniej, poprawną definicją) w całym łańcuchu przepływu energii, tj. od energii pierwotnej nieodnawialnej począwszy, jej następną konwersję i przesył w formie energii końcowej, po użytkowanie (energia użytkowa) na rynku konsumenta. Te początkowe ogniwa w/w łańcucha zawierają bowiem najwyższy potencjał efektywnościowy. Niestety, Parlament Europejski pod naciskiem Komisji Europejskiej oraz lobbystów przyjął nieco tylko zmodyfikowane, lecz błędne propozycje KE. Jestem przekonany, że temat ten powróci do PE w kolejnej kadencji, gdyż ograniczanie konsumpcji energii nie jest miernikiem efektywnego jej użytkowania. Jest to kardynalny merytoryczny błąd Komisji Europejskiej.
Sukces 2: Przyjęcie przez PE strategii UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Za jej przyjęciem (moje sprawozdanie z inicjatywy własnej PE głosowało 550 posłów, przeciw było 66, a 87 wstrzymało się od głosu.
Największa porażka: Anty-węglowa i anty-emisyjna (chodzi o emisje CO2) polityka klimatyczna, a także regulacje o dużym znaczeniu ekologicznym uzyskały niewątpliwie priorytet i zdominowały inne polityki, a w tym transportową, przemysłową oraz finansową. Nie udało się niestety doprowadzić, mimo zapowiedzi, do wspólnej polityki przemysłowej, a w tym, co szczególnie mnie interesowało, do zadowalającej wszystkie państwa członkowskie wspólnej polityki energetycznej. Zapowiadana więc tzw. unia energetyczna nadal - moim zdaniem - w dużym stopniu pozostaje tylko zwykłym hasłem.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Przyczyniłem się do przyjęcia dyrektywy PE i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy z 2003 roku. Byłem sprawozdawcą opinii komisji ITRE w tej sprawie. Naszym celem jest czyste, wolne od trucizn powietrze, a także prowadzące do tego innowacje ekologiczne, ochrona kapitału naturalnego oraz nowe, proekologiczne technologie. Komisja Europejska próbowała zmienić dyrektywę z 2003r., wprowadzając metan do zanieczyszczeń gazowych. Komisja ITRE przyjęła blok poprawek wyłączających metan jako nietrujący gaz cieplarniany z zakresu dyrektywy, gdyż gazy cieplarniane są ujęte w innych regulacjach. Poza tym przyjęto dodanie rtęci do zakresu dyrektywy, ustanowienie roku 2025 jako daty wiążącej (a nie 2030) oraz ważny element konsultacji społecznych dot. inwestycji, którym może towarzyszyć emisja. Skrytykowałem projekt sprawozdania komisji ENVI, stwierdzając, iż rozszerzanie ograniczeń o nietrujące gazy cieplarniane i limitowanie emisji metanu zakłóci funkcjonowanie sektora rolnego. Dodałem, że ograniczenia winny dotyczyć silnie trujących emisji np. siarkowodoru i amoniaku na terenach o zwartej zabudowie. Trucizny emitowane do atmosfery działają lokalnie i ich uśrednianie przez włączanie terytoriów zamorskich, tzw. "elastyczność" w naliczaniu, to ewidentny przekręt. Zaznaczyłem również, że istotne jest aktualizowanie limitów emisji tlenków azotu z samochodów z silnikiem Diesla. Kolejnym mankamentem był fakt, iż ta rezolucja nie uwzględniała emisji bardzo groźnych cząstek stałych o wielkości nano, tj. znacznie mniejszej, niż 2,5 μm; nie uwzględniała także dioksyn oraz pomijała niezwykle groźną, występującą w sezonie grzewczym "niską emisję". Moje poprawki zostały przyjęte.
Jako kontr-sprawozdawca komisji ITRE przyczyniłem się do przyjęcia dyrektyw w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach dyrektywy dot. gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczególnie istotny jest (ze względu na skalę) problem pozyskiwania surowców wtórnych w oparciu o wycofywane z eksploatacji pojazdy. Główną przyczyną niepowodzenia dotychczasowych proponowanych przez KE rozwiązań był brak stosownych technologii i mocy przetwórczych. W wyniku negocjacji z Grupami politycznymi, w których uczestniczyłem osiągnięto 6 poprawek kompromisowych, które nie przedstawiały żadnych kontrowersyjnych czy nierozstrzygniętych kwestii. W poprawkach tych skupiono się na zobowiązaniu państw członkowskich do przekazywania Komisji Europejskiej prawidłowych, wiarygodnych i porównywalnych danych. Dane powinny być gromadzone, przetwarzane i przesyłane za pomocą zharmonizowanej metodologii. Dwie z trzech moich poprawek zostały wprowadzone do pierwszego kompromisu, w którym mowa była o efektywnym, niskoenergetycznym zarządzaniu surowcami wtórnymi. Pierwsza dotyczyła propozycji klasyfikacji odpadów i utworzenia unijnego rynku surowców wtórnych, a druga określenia priorytetów prac badawczo-rozwojowych w tym kierunku. Uzgodniono również moją poprawkę dot. konieczności walki z nielegalnym przemieszczaniem odpadów (dotyczy to zwłaszcza zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale także wyeksploatowanych pojazdów).
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Głosowanie nad zmianą dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (17/01/2018). Pracowałem nad tą dyrektywą od listopada 2016r. Stanowiła ona element mego merytorycznego sporu z KE, a także z moją własną Grupą polityczną S&D. PE przyjął wiążący cel dla UE w wysokości co najmniej 35% oraz zapis, zgodnie z którym państwa członkowskie będą wyznaczały swoje krajowe wkłady w unijny cel w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030, biorąc pod uwagę, że unijne zużycie energii wyrażone w liczbach paliwa umownego nie może przekraczać 1321 Mtoe dla energii pierwotnej i 987 Mtoe dla energii końcowej (takie wartości odpowiadają celowi 30% - poprawki 1, 102, 31). Odrzucono (382 głosami przy 289 głosujących za i 7 wstrzymujących się) poprawkę komisji ITRE wprowadzającą cel 40% jako wiążący (poprawka 45). Automatycznie upadła poprawka EPL proponująca cel 35% dla UE jako wiążący w roku 2030 (poprawka 116). Odrzucono także poprawkę nr 52 (370 posłów sprzeciwiło się tej poprawce, 278 głosowało za, a 6 się wstrzymało), która miała wprowadzić cel 40% wyrażony w liczbach paliwa umownego - 1132 dla zużycia energii pierwotnej i 849 dla zużycia energii końcowej. Automatycznie upadły zarówno poprawka ALDE i Zielonych, wprowadzająca cel 35% i odpowiednio 1220 Mtoe i 893 Mtoe (poprawka 111), jak i 101 zgłoszona przez S&D, mówiąca o wiążących celach krajowych. Można zatem stwierdzić, że odniósłem sukces w tym zakresie, bowiem takie były moje dążenia od samego początku. Jednak ten cel 35% jest określony jako „co najmniej”, a dodatkowo będzie rozpatrywany na podstawie prognozowanego na 2030r. zużycia energii wg modelu PRIMES, a nie wg realnego zużycia w 2005r. Przypomnę, że model PRIMES symuluje zużycie energii i system dostaw energii w UE. Za sukces można uznać przyjęcie zapisu mówiącego o uwzględnieniu wszystkich etapów systemu energetycznego, tj. od wytwarzania, poprzez przesył, dystrybucję i rynek konsumencki, czyli użytkowników końcowych w poprawie efektywności energetycznej (poprawki 1, 2, 16). Przyjęty tekst końcowy zawiera zresztą wiele moich poprawek , m.in. tę, zgodnie z którą wszystkie formy energii pierwotnej, zarówno nieodnawialnej, jak i odnawialnej powinny uwzględniać dodatkowy nakład energetyczny niezbędny do jej pozyskania, do wytworzenia i eksploatacji instalacji energetycznych, a także do ich likwidacji, wraz z usunięciem zagrożeń ekologicznych towarzyszących tym procesom (poprawka 3). Znalazło się to w kolizji ze stwierdzeniami zawartymi we wniosku KE o stuprocentowej efektywności odnawialnych źródeł energii. Przyjęto poprawkę skreślającą przedłużenie uprawnień przyznanych KE w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych efektywności (poprawka 40). Przyjęto wiele moich poprawek w zakresie ubóstwa energetycznego, m.in. nr 22, 23, 32 i 33. PE sprzeciwił się wprowadzeniu bzdurnej poprawki EFDD, która miała wprowadzić do Art. 3, w którym mowa o inwestycjach i środkach budżetowych, zapis o stosowaniu niezrozumiałej klauzuli inwestycyjnej. W głosowaniu nad Art. 7, w którym mowa o obowiązku oszczędności energii, PE przyjął ogromną większością poprawkę nr 54 komisji ITRE w części dotyczącej uwzględnienia w obliczeniach sprzedaży energii zużytej w transporcie. Oryginalnie to również była moja poprawka. Minusem przy tym jest fakt, że mowa jest wciąż o co najmniej 1,5%-wych oszczędnościach zarówno energii pierwotnej, jak i końcowej, czemu od samego początku się sprzeciwiałem. Optowałem bowiem za 1,5% oszczędnością wyłącznie energii pierwotnej. Sprawozdanie zostało przyjęte 485 głosami za przy 132 głosach przeciw oraz 58 wstrzymujących się. Jednak najważniejszą dla mnie kwestią było przyjęcie nowych Aneksów IVa i IVb, wprowadzających właściwe wskaźniki PEF. Niestety, wszystkie zgłoszone przeze mnie poprawki w tej kwestii zostały odrzucone: poprawka 95: za głosowało 269 posłów, 400 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosowania; poprawka 96: za głosowało 242, przeciw 398 i 31 się wstrzymało; poprawka 97: za głosowało 223, przeciw 420, 33 się wstrzymało; poprawka 98: za głosowało 219, przeciw 426, 33 się wstrzymało; poprawka 99: za głosowało 265, przeciw 405, 7 posłów wstrzymało się od głosowania. Przy tym pragnę zaznaczyć, co bardzo ważne, iż wszyscy polscy Eurodeputowani poparli w/w poprawki. Jedyną przyjętą zmianą w tym zakresie jest zmiana przypisu 3 w załączniku IV, zgodnie z którą istnieje możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie innych wskaźników, przy czym musi to być uzasadnione. Państwa członkowskie mogą również uwzględnić skład przyszłego koszyka energetycznego zawarty w krajowych planach w zakresie energii i klimatu, a współczynniki te będą co 5 lat podlegały przeglądowi na podstawie rzeczywiście odnotowanych danych. W związku z odrzuceniem wszystkich poprawek dot. PEF, głosowałem przeciw tak zmienionej propozycji dyrektywy. Następnie, w dniu 10/07/2018 komisja ITRE głosowała nad porozumieniem osiągniętym w negocjacjach między Komisją Europejską, PE i Radą (tzw. trylogach). Przed tym głosowaniem zgłosiłem wniosek formalny z propozycją odroczenia tegoż głosowania celem poprawienia aktualnego tekstu przekształcanej dyrektywy. Chodziło o zamianę określeń „efektywność energetyczna” określeniem „oszczędność energetyczna”. Niestety, wniosek ten nie został poddany pod głosowanie, lecz jedynie zapisany do protokołu. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad aktualnym tekstem porozumienia, w wyniku którego komisja ITRE go przyjęła. Zmieniony tekst dyrektywy był następnie głosowany w całości, jako poprawka komisji ITRE, podczas listopadowej sesji plenarnej w Strasburgu (12/11/2018). Głosami 434 posłów został on przyjęty, przy 104 głosach sprzeciwu. 35 Eurodeputowanych wstrzymało się od głosowania. Podczas debaty poprzedzającej głosowanie skrytykowałem rozpatrywaną dyrektywę jako bubel legislacyjny, ponieważ dotyczy ona oszczędności energii, a nie efektywności. Powtórzyłem również swoje stanowisko, zgodnie z którym podejmując decyzje legislacyjne należy wiedzieć, czego one dotyczą. Nie można twierdzić, że cel 32,5% zapisany ostatecznie w dyrektywie efektywnościowej oznacza wzrost efektywności o 32,5%. Jest to wyłącznie oszczędność energii finalnej, przeliczanej błędnie (przy użyciu błędnego wskaźnika PEF) na energię pierwotną. Nieprawidłowe rozumienie tego pojęcia, mimo, że przecież podana w tekście definicja jest właściwa, choć ogólnikowa, prowadzi bowiem do pominięcia ważnych ogniw w łańcuchu przepływu energii o największym potencjale poprawy efektywności. Komisja Europejska przyjmując jeden nierealny wskaźnik PEF nie rozumie jego roli w kształtowaniu trendów efektywnościowych. W tego powodu wystosowałem apel do wszystkich polskich Eurodeputowanych o odrzucenie dyrektywy. W głosowaniu wzięło udział 35 polskich posłów, z których 18 (+ ja sam) przychyliło się do tej rekomendacji, 15 głosowało za przyjęciem dyrektywy, a 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Warto zwrócić uwagę, iż 16 osób z polskiej 51-osobowej delegacji do PE nie wzięło udziału w głosowaniu.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej