Sejm: zmiany w zakazie handlu w niedzielę, nowe alimenty i spółki akcyjne

Sejm rozpoczyna 78. posiedzenie (13-15 marca 2019 r.), na którym zajmie się m.in. nową formą alimentów i spółek akcyjnych oraz zmianami w prawie o zakazie handlu w niedzielę. Swoje przemówienia wygłoszą także szef MSZ i prezes TK.

Nowe, przyspieszone alimenty. Rząd chce przyspieszyć przyznawanie alimentów. Ma temu służyć nowy ich rodzaj – alimenty natychmiastowe, które będą przyznawane na wniosek złożony w pozwie. Sąd będzie miał na rozpoznanie sprawy max. 14 dni. Alimenty natychmiastowe będą miały określoną z góry kwotę uzależnioną od liczby dzieci objętych świadczeniem oraz minimalnego wynagrodzenia. Osoba wnioskująca o alimenty natychmiastowe może równocześnie ubiegać się o wyższe alimenty wyliczane na podstawie zarobków w oparciu o aktualne przepisy. Projekt przedstawi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Nowe, proste spółki akcyjne (PSA). Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii proponuje wprowadzenie nowej kategorii spółki – prostej spółki akcyjnej (PSA). PSA to odpowiedź na postulaty środowisk startupowych, które wskazywały na potrzebę zupełnie nowej, elastycznej formy prawnej, ułatwiającej rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Prosta Spółka Akcyjna łączy korzystne elementy spółki z o.o. i akcyjnej. – tłumaczył na Twitterze wiceminister Mariusz Haładyj. Do zalet prostej spółki akcyjnej ma należeć m.in. brak wymaganego kapitału na start (wystarczy 1 zł), możliwość elektronicznej rejestracji w ciągu 24h, wprowadzenie elektronicznych procedur (np. podejmowanie uchwał) i większa swoboda założycieli w tworzeniu organów spółki (nie ma obowiązku posiadania rady nadzorczej).

Ministerstwo w uzasadnieniu projektu powołuje się na badanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wskazującym, że 73 proc. ankietowanych przedsiębiorców widzi potrzebę wprowadzenia nowej formuły prawnej dla innowacyjnych firm. Według MPiT spółki z.o.o. nie odpowiadają na potrzeby startupów ze względu na skomplikowane procedury i wysokie koszty zakładania i prowadzenia tych społek. Mimo to należą do najpopularniejszych wśród przedsiębiorców - w 2017 r. funkcjonowało 451,9 tys. spółek z o.o. na 537,3 tys. spółek handlowych. Projekt uzasadni minister Jadwiga Emilewicz.

Zmiany w prawie o zakazie handlu w niedzielę. Prawdopodobnie do Sejmu wróci temat zakazu handlu w niedzielę i będzie to projekt posłów PiS. Zmiany mają dotyczyć objęcia zakazem handlu tzw. placówek pocztowych, a konkretniej sklepów sieciowych, które mają podpisane specjalne umowy o świadczeniu usług z Pocztą Polską i firmami kurierskimi. W nowym brzmieniu przepisów otwarte będę mogły być tylko te placówki, w których “przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych”. Sprawozdanie z prac komisji polityki społecznej i rodziny nad projektem przedstawi poseł Janusz Śniadek (PiS). Posłowie Prawa i Sprawiedliwości dyskutuję jednak także nad liberalizacją wcześniej wprowadzonych przepisów.

Projekt dotyczący handlu w niedzielę ma przedstawić także Nowoczesna. Klub proponuje zniesienie zakazu handlu w niedziele i przyznanie każdemu pracownikowi obligatoryjnie dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Projekt przedstawi posłanka Izabela Mrzygłocka (PO).

Zobacz najnowsze

Exposé ministra spraw zagranicznych. Podczas tego posiedzenia Sejmu specjalne przemówienie wygłosi Jacek Czaputowicz, szef MSZ.

Opóźniona informacja Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK, Julia Przyłębska, przedstawi informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku. Sędzia Przyłębska podczas komisji sprawiedliwości i praw człowieka tłumaczyła opóźnienie terminu przedstawienia informacji „sprawami reorganizacyjnymi” w Trybunale.

TK w 2017 r. wydał 89 orzeczeń kończących postępowanie w sprawach (dla porównania w 2016 r. było ich 99, a w 2015 r. 173), w tym 36 wyroków oraz 53 postanowienia o umorzeniu postępowania. Trybunał orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego przepisu w 56 proc. spraw (w 2016 było to 44 proc., a w 2015 – 55 proc.). W 2017 r. do Trybunału złożono w sumie 285 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych (w 2015 roku było ich 623, a w 2016 r. 380). Na etapie wstępnego rozpoznania skarg i wniosków wydano 461 postanowień oraz zarządzeń do spraw z 2017 r. oraz poprzednich lat.

Nowy fundusz nauki w ramach BGK. Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego proponuje utworzenie Funduszu Polskiej Nauki działającego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK zasili Fundusz kwotą 500 mln zł i zajmie się nadzorem nad zarządzaniem środkami za pośrednictwem Rady Nadzorczej, w której będzie zasiadał przedstawiciel MNiSW. Ze środków sfinansowany zostanie wirtualny instytut badawczy (WIB), skupiający zespoły naukowe z różnych instytucji naukowych w Polsce w wybranym przez ministra obszarze badawczym (pierwsza ma być biotechnologia). Koordynację pracy zespołów oraz zaplecze laboratoryjne ma zapewnić Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (PORT). Projekt przedstawi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Większa kontrola nad doradcami restrukturyzacyjnymi. Sejm zajmie się przygotowanym jeszcze w 2017 r. projektem zmian w zawodzie doradcy restrukturyzacyjnego - syndyka, nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. Projekt zakłada przyznanie nadzoru nad działalnością doradców ministrowi sprawiedliwości, który będzie mógł zawiesić lub cofnąć licencję doradcy w przypadku uporczywego lub rażącego naruszania prawa. Przed podjęciem decyzji minister będzie mógł przeprowadzić za pośrednictwem działających przy ministerstwie sędziów, referendarzy, prokuratorów lub biegłych rewidentów wizytacji u doradcy i dokonać lustracji jego działalności oraz zażądać dostępu do odpowiednich dokumentów (np. akt postępowań restrukturyzacyjnych). Projekt przyznaje także prokuratorom możliwość wnioskowania do sądu o odwołanie z funkcji syndyka, nadzorcy lub zarządcy (obecnie sąd działa w tej sprawie z urzędu, a nie na wniosek). Podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości i praw człowieka posłowie opozycji zwracali uwagę na to, że ustawa może być „nadregulacją”, dającą ministrowi możliwość wchodzenia w kompetencje sądu. Sprawozdanie z prac komisji nad projektem przedstawi poseł Waldemar Buda (PiS).