Co posłowie i posłanki sądzą o prawach dziecka?

O poglądy na temat praw dziecka zapytaliśmy posłów i posłanki pracujące w dwóch sejmowych komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Prezentujemy odpowiedzi tych 20 z nich, którzy odpowiedzieli na pytania przygotowane przez nas w Krótkiej Piłce.

W związku z powołaniem nowej Rzeczniczki Praw Dziecka, Moniki Horny-Cieślak, przygotowaliśmy kwestionariusz z pytaniami o najważniejsze kwestie dotyczące praw dziecka w Polsce. Odpowiedzi nowej Rzeczniczki znajdziecie tutaj. Poniżej omawiamy zaś odpowiedzi 20 posłów i posłanek pracujących w sejmowych komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, którzy odpowiedzieli na naszą Krótką Piłkę. 

Przygotowany przez nas kwestionariusz wypełniło dziewięciu posłów i posłanek Koalicji Obywatelskiej (na 25 parlamentarzystów tego ugrupowania w obu komisjach), czterech przedstawicieli Polski 2050, trzech Lewicy, dwóch PiS i po jednym pośle PSL i Konfederacji. W obydwu komisjach łącznie zasiada obecnie 75 parlamentarzystów. 

Odpowiedzi przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej są zdecydowanie progresywne. Jednogłośnie sprzeciwiają się oni uznaniu klapsa za dopuszczalną metodę wychowawczą, w większości optują też za używaniem sformułowania „opieki”, a nie „władzy” rodzicielskiej. W kontekście ściągalności alimentów i zmian w pieczy zastępczej za priorytety uznają przede wszystkim wprowadzenie alimentów natychmiastowych i podniesienie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. 

W kwestiach edukacyjnych również pozostają raczej zgodni, sprzeciwiając się zwiększeniu wpływu kuratorów oświaty na szkoły i opowiadając się za edukacją seksualną w programie nauczania. Rozbieżności pojawiają się przy pytaniu o edukację domową – posłowie KO nie są zgodni, czy taka forma nauczania powinna być powszechnie dostępna i wspierana przez państwo. Nie mają jednak wątpliwości, iż edukacja włączająca dzieci z niepełnosprawnościami w szkołach publicznych to szansa dla wszystkich uczniów na równą edukację. Chcą więc dostosowywania szkół publicznych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Posłowie i posłanki Polski 2050 do omawianych kwestii podchodzą bardzo podobnie co parlamentarzyści KO, a między obydwoma klubami nie pojawiło się zbyt wiele różnic w odpowiedziach. Wśród nich należy wyszczególnić temat alimentów – przedstawiciele Polski 2050 częściej skłaniają się ku wprowadzaniu alimentów minimalnych, podlegających waloryzacji. Są zgodni, iż nauczanie domowe powinno być powszechnie dostępne i wspierane przez państwo. W kontekście kryzysu zdrowia psychicznego dzieci większość posłów i posłanek Polski 2050 chce zatrudnienia psychologa w każdej szkole i finansowania całodobowego telefonu zaufania. 

Zobacz najnowsze

Trzy posłanki Lewicy, które wypełniły Krótką Piłkę, są zgodne w kwestiach braku akceptacji dla klapsów, wprowadzenia alimentów natychmiastowych i podniesienia wynagrodzeń dla rodzin zastępczych. Każda z nich chce też włączenia tematyki zdrowia psychicznego do programu nauczania oraz zapewnienia finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania. Wspólnie stoją na stanowisku, iż należy ograniczać przechodzenie dzieci do edukacji domowej, a taka forma nauczania powinna być dostępna tylko w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach. Podobnie jak posłowie KO zgadzają się z ogromną wartością edukacji włączającej dla osób z niepełnosprawnościami.

Dwoje posłów PiS-u prezentuje bardziej konserwatywne poglądy. Dyscyplinującego klapsa uznają za dopuszczalną metodę wychowawczą, a prace domowe za obowiązkowe zadanie każdego ucznia. Nie popierają również zmiany systemu ocen z zachowania ze stopniowego na opisowy. Zgadzają się jednak z postulatem zatrudnienia psychologa w każdej szkole. Zgodnie twierdzą, że miejsce uczniów jest w szkole, a przejście do edukacji domowej powinno odbywać się w wyjątkowych sytuacjach. Popierają natomiast ideę edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnościami.

Odpowiedzi posła Michała Wawera (Konfederacja) i posłanki Jolanty Zięby-Gzik (PSL) wraz z innymi znajdziecie tutaj.

Jeśli chcielibyście porównać swoje poglądy na temat praw dziecka z odpowiedziami posłów i posłanek oraz Rzeczniczki Praw Dziecka, zapraszamy was do wypełnienia kwestionariusza.