Sejm: Przeciw nieuczciwym pracodawcom i agencjom pracy

Posłowie obejmą większą kontrolą pracowników tymczasowych i agencje pracy. Kobietom w ciąży dadzą więcej ochrony przed zwolnieniami. Wraca temat połączenia Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską – MamPrawoWiedziec.pl analizuje 36. posiedzenie Sejmu.

Pierwsze czytanie będzie miał projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (czyli tych, których czas pracy na rzecz jednego pracodawcy nie może przekraczać łącznie 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy). Obecnie częstą praktyką jest tworzenie kolejnych nowych agencji pracy po to, aby ten sam pracownik mógł za ich pośrednictwem pracować u tego samego pracodawcy, omijając ograniczenia czasowe. Nowa ustawa ma wyeliminować to zjawisko. Pracodawca nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika niezależnie od liczby agencji, jeśli limit czasowy zatrudnienia zostanie przekroczony.

Projekt doprecyzowuje również, jakich prac nie będzie można powierzać pracownikom tymczasowym. Chodzi przede wszystkim zapobieganie sytuacjom, gdy pracownik tymczasowy wykonuje pracę, którą w ciągu trzech ostatnich miesięcy wykonywała osoba zatrudniona na stałe, zwolniona z przyczyn od siebie niezależnych. Nie będzie mógł też wykonywać tej pracy w innych jednostkach organizacyjnych pracodawcy, jeśli znajdują się w tej samej gminie, w której pracował zwolniony pracownik.

Istotny przepis dotyczy zwiększenia ochrony kobiet w ciąży. Po wprowadzeniu proponowanych zmian umowy ulegające rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży, byłyby przedłużane do czasu porodu, aby kobiety mogły pobierać zasiłek. Projekt wprowadza także zmianę w ustawie o promocji zatrudnienia – przywraca obowiązek posiadania lokalu przez agencję pracy. Ma to być element walki z agencjami działającymi na zasadzie wirtualnych biur. Projekt omówi w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć przedstawi sprawozdanie za rok 2015. Swoje stanowiska przedstawią także poseł Janusz Śniadek (PiS) reprezentujący Radę Ochrony Pracy oraz poseł Ewa Kozanecka (PiS) w imieniu komisji ds. kontroli państwowej i komisji polityki społecznej i rodziny. W 2015 roku PIP przeprowadziła 88,3 tys. kontroli u 71,4 tys. podmiotów. Zgromadzone dane pokazują, że zarówno w zakresie legalności zatrudnienia, jak i prawnej ochrony pracy, liczba naruszeń przepisów utrzymuje się na podobnym poziomie, co w poprzednich latach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą zatrudnienia bez zawarcia umowy czy braku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Wciąż wysoka jest także liczba skarg pracowniczych dotyczących wynagrodzeń i innych należnych świadczeń. Inspekcja Pracy zwraca uwagę na wciąż aktualny problem nieprzestrzegania w miejscach pracy zasad BHP oraz wypadków skutkujących utratą zdrowia oraz życia przez pracowników.

Trzy ustawy zdrowotne

Sejm zajmie się w tym tygodniu trzema rządowymi projektami dotyczącymi zdrowia. Pierwszy projekt polega na przeniesieniu zapisów o orzekaniu zgonu na skutek śmierci mózgu lub zatrzymania krążenia z tzw. ustawy transplantacyjnej do tzw. ustawy o zawodach lekarza. Rząd uważa, że pozostawienie tej kwestii w tzw. ustawie transplantacyjnej może stwarzać wrażenie, że lekarze orzekają o zgonach, bo kierują się chęcią jak najszybszego pobrania komórek, tkanek i narządów do transplantacji. Sprawozdanie wygłosi poseł Tomasz Latos (PiS).

Drugi projekt dotyczy uzyskiwania tytułu specjalisty w takich dziedzinach jak epidemiologia, toksykologia czy zdrowie publiczne (projekt dodaje do listy dwie nowe dziedziny: psychoseksuologia oraz embriologia kliniczna). Tytuł specjalisty będzie można dostać na podstawie odbytych szkoleń lub dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego oraz po zdaniu egzaminu państwowego. W zeszłym roku wygasło rozporządzenie ministra zdrowia, które regulowało tę kwestię. Ustawa określa zasady przyznawania akredytacji instytucjom szkolącym. Za przyjmowanie kandydatów na szkolenia będzie odpowiadał wojewoda. Sprawozdawcą projektu będzie posłanka Bernadeta Krynicka (PiS).

Trzeci projekt wprowadza zmiany do ustaw o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta. Do najważniejszych rozwiązań należy wprowadzenie prawa do leczenia bólu dla każdego pacjenta bez względu na pochodzenie bólu czy wiek chorego. Obecnie takie prawo przysługuje jedynie pacjentom nieuleczalnie chorym. Projekt zmienia przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej. Rozszerzone zostaną katalog osób mających dostęp do dokumentów oraz sposoby ich udostępniania (m.in. o możliwość zeskanowania i przekazania drogą elektroniczną). Zostaną wprowadzone kary finansowe za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia dokumentacji przez placówki zapewniające opiekę medyczną. Projekt określa, co się dzieje z danymi pacjentów, gdy placówka medyczna kończy działalność lub gdy umiera lekarz. Do ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta dodano możliwość złożenia przez pacjenta skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia w sprawach prowadzonych na wniosek pacjentów. Dotychczas skargi były możliwe tylko przy sprawach zbiorowych naruszeń praw. Sprawozdanie przedstawi posłanka Barbara Dziuk (PiS).

Rząd chce połączenia Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską

Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o inwestycjach związanych z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Nowa droga wodna umożliwi żeglugę statków morskich, w tym dużych statków pełnomorskich do portu w Elblągu, a także innych portów Zalewu Wiślanego. Inwestycja realizowana jest również po to, aby umożliwić jednostkom Marynarki Wojennej i Straży Granicznej dostęp do portów na Zalewie Wiślanym.

Zdaniem twórców projektu takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa granic a także do utworzenia piątego dużego portu na Bałtyku, czyli portu w Elblągu. Sprawozdanie z prac komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przedstawi poseł Jerzy Wilk (PiS).

Więcej uczciwej akcyzy, nagradzanie za bezpieczną jazdę, walka ze smogiem

Senatorowie wnieśli projekt o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on wprowadzenie nowego sposobu naliczania akcyzy na samochody i motocykle. Akcyzą mają zostać objęte wszystkie samochody o masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Stawka ma być wyliczana nie na podstawie wartości samochodu, ale przez uwzględnienie rodzaju silnika oraz europejskiej normy poziomu emisji spalin. W przypadku samochodów osobowych, których pojemność silnika jest niższa lub równa 2000 cm sześć. stawka będzie wynosiła 3,1 proc. Dla samochodów, które przekraczają podaną wartość obowiązuje stawka 18,6 proc. Podatek nie będzie obejmował motocykli, samochodów elektrycznych, zabytkowych oraz autobusów, które nie przekraczają wyznaczonej wagi, a w przypadku samochodów o napędzie hybrydowym będzie możliwość obniżenia wysokości akcyzy. Rezygnacja z wyliczania akcyzy na podstawie wartości samochodu ma na celu walkę z nadużyciami: zaniżaniem wartości pojazdów, rejestrowania samochodów osobowych jako ciężarowych, które są zwolnione z akcyzy, czy rejestrowania bardzo drogich pojazdów poza granicami kraju, gdzie opłaty przy pierwszej rejestracji są niższe.

Według danych Ministerstwa Finansów przez zaniżanie wartości pojazdów używanych budżet traci rocznie 500 mln zł. Polacy często decydują się na rejestrowanie luksusowych samochodów w Czechach lub na Słowacji, gdzie nie płaci się podatku akcyzowego. Zmiany spowodują, że stawki będą korzystniejsze dla samochodów o niższej pojemności silnika i mniej zatruwających środowisko. Ma to zachęcać do zakupu samochodów nowszych i bardziej ekologicznych. Projekt przedstawi senator Grzegorz Peczkis (PiS)

Posłowie Nowoczesnej napisali projekt ustawy do walki ze smogiem. Proponują, aby rady 16 największych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców, czyli Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Lublina, Katowic, Białegostoku, Gdyni, Częstochowy, Radomia, Sosnowca, Torunia) mogły w drodze uchwały ustanawiać strefy ograniczonego lub zakazanego ruchu samochodowego. Na razie nie ma w Polsce regulacji, które wprowadzają ograniczenia w zakresie transportu z uwagi na złą jakość powietrza – piszą w uzasadnieniu autorzy ustawy. Zwracają uwagę na fakt, że średni wiek samochodów w Polsce wynosi od 14 do 17 lat, a im starszy samochód, tym więcej emituje spalin. Projekt Nowoczesnej zakłada zmiany w dwóch ustawach: Prawo ochrony środowiska i Prawo o ruchu drogowym. Uzasadni go na posiedzeniu Marek Sowa (N).

Posłowie z klubu Kukiz ‘15 złożyli projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo o ruchu drogowym. Zmiany dotyczyć miałyby przede wszystkim przeprowadzania kontroli drogowych i uprawnień policjantów w tym zakresie. Posłowie proponują, aby postępowanie przeciwko sprawcy wykroczenia mogło być oparte tylko o dowody materialne, takie jak nagrania z urządzeń rejestrujących lub pomiary z urządzeń kontrolno-pomiarowych. Policjanci nie mogliby występować w charakterze świadków, a ich zeznania nie byłyby wykorzystywane jako dowód w sprawie. Zdaniem twórców projektu policjanci nie mogą być obiektywnymi świadkami w prowadzonych przez siebie sprawach, a taka zmiana skłoni ich do zabezpieczania miejsca zdarzenia i zbierania dowodów. Byłoby to możliwe dzięki wyposażeniu pojazdów policji drogowej w kamery, a policjantów w kamery osobiste, aby rejestrowali wszystkie zdarzenia na drodze.

Projekt zakłada też zmianę dotyczącą punktów karnych. Kierowcy, którzy w danym roku kalendarzowym nie dopuścili się żadnego wykroczenia, otrzymaliby 5 punktów bonifikaty na rok następny. Inna proponowana zmiana to utworzenie systemu teleinformatycznego, w którym policjant będzie mógł sprawdzić, czy dana osoba ma prawo kierować pojazdem. Dzięki temu kierowcy nie byliby karani za to, że nie wzięli ze sobą dokumentów. Projekt ustawy uzasadni poseł Paweł Szramka (Kukiz 15).

PO uzasadni chęć odwołania marszałka

Sejmowa komisja do zmian w kodyfikacjach zarekomendowała Sejmowi przyjęcie projektu nowelizacji Kodeksu karnego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt zaostrza zaostrza odpowiedzialność sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności czy rodzinie. Posłem sprawozdawcą będzie Andrzej Matusiewicz (PiS).

Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą odwołania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Ich zdaniem marszałek ponosi odpowiedzialność za prowadzenie prac nad projektem ustawy budżetowej z pogwałceniem Konstytucji i Regulaminu Sejmu. W swoim wniosku opisują wydarzenia z 16 grudnia, gdy Kuchciński przeniósł obrady do Sali Kolumnowej, by na ostatnim posiedzeniu przed świętami umożliwić uchwalenie budżetu. W tym czasie w Sali Posiedzeń trwał protest części opozycji po wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby (PO). Wniosek o odwołanie marszałka przedstawi przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Jego klub liczy obecnie 132 posłów.

Poseł Andrzej Matusiewicz (PiS) przedstawi sprawozdanie z prac komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marka Treli o zgodę Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Jurgiela. Trela jest byłym prezesem stadniny koni w Janowie Podlaskim. Oskarża on ministra rolnictwa i rozwoju wsi o publiczne pomówienie swojej osoby.

Anna Sobecka (PiS) przedstawi projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło-Życie, wcześniej uczestnika kampanii wrześniowej, więźnia obozów koncentracyjnych i ofiary inwigilacji Służb Bezpieczeństwa PRL. „Heroizm w pracy apostolskiej przejawia się w odważnym podejmowaniu dzieł i zadań najtrudniejszych w danym środowisku, zaniechanych przez innych jako beznadziejne…” – mówił ks. Blachnicki.

Zobacz najnowsze