Sejm: Wraca "Mieszkanie dla Młodych"

Zaczyna się 45. posiedzenie Sejmu (5 i 7 lipca). Posłowie zajmą się m.in. ustawą o zapasach gazu ziemnego i promocją gospodarki. PO uzasadni wniosek o wotum nieufności dla ministra Błaszczaka.

PGNiG zmonopolizuje rynek gazu. Sejm zacznie prace od rozpatrzenia rządowego projektu uszczelniającego ustawę o zapasach gazu ziemnego. – Przedłożony projekt łączy dwa cele, tzn. wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców i uproszczenie procedur dla dostawców gazu. Konieczność uproszczeń procedur wynika z potrzeb rynku i z rozmów z Komisją Europejską – tłumaczył podczas posiedzenia komisji ds. energii i skarbu państwa wiceminister energii Michał Kurtyka.

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące obowiązku utrzymywania zapasów: będą musiały być utrzymywane fizycznie w magazynach, a nie w formie tzw. zapasów wirtualnych (poprzez pośredników i umowy). Importerzy, którzy utrzymują zapasy za granicą, będą musieli zarezerwować tzw. zdolności przesyłowe ciągłe na połączeniach między państwami, tak żeby móc przesłać całość zapasów maksymalnie w 40 dni.

– Ustawa zwiększa restrykcje na rynku i jeszcze bardziej zmniejsza konkurencję w stosunku do tego, co już zostało zrobione złego w lipcu ubiegłego roku, kiedy to małych importerów gazu zmuszono do wprowadzenia zapasów strategicznych. To powoduje, że już teraz ceny gazu w ujęciu hurtowym wzrosły o 4 proc. a branża spodziewa się wzrostu o kolejne 5 proc. ze względu na to, że będzie się płacić cały czas za gotowość przesyłu – mówi dla MamPrawoWiedziec.pl poseł Tomasz Nowak (PO). Jego zdaniem zmiana może doprowadzić do monopolizacji rynku gazu. – Rynek, który zaczyna się budzić, zostanie zniszczony. Ok. 70 firm handlujących gazem zastanawia się w tej chwili, czy jest to opłacalne. Jeśli zrezygnują, to PGNiG zostanie monopolistą, a ceny gazu będą rosły – ocenia poseł PO.

Negatywną opinię na temat projektu wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wiele zastrzeżeń w trakcie posiedzenia komisji zgłosił również Urząd Regulacji Energii. Propozycja zmian nie podoba się także importerom gazu. Jak podaje PAP, przedsiębiorcy reprezentowani przez Hermes Energy Group wysłali list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym krytykują brak konsultacji projektu z przedstawicielami branży i URE oraz jego negatywny wpływ na rynek gazu. Według wyliczeń autorów listu roczne rachunki za gaz mogą wzrosnąć o 1 mld zł w skali kraju, z czego 7 mln zł miałyby zapłacić gospodarstwa domowe. 

Zmiany obejmą także zawieranie tzw. umowy biletowej (zlecenie innemu przedsiębiorstwu energetycznemu utrzymywania swoich zapasów). Każde przedsiębiorstwo, które zechce świadczyć takie usługi, będzie musiało podawać na swojej stronie internetowej informacje o warunkach umowy oraz stawkach za jej wykonanie.   

Promocja gospodarki w rękach jednej instytucji. Zgodnie z rządowym projektem ustawy wspieraniem rozwoju eksportu i inwestycji polskich w kraju i za granicą ma się zająć działająca od 2 lutego Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAiH). Wcześniej zadaniami związanymi z promocją gospodarki zajmowała się Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a wspieraniem eksportu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Rozwoju. – Założenia nowej ustawy są proste. Po pierwsze, bardziej efektywne wykorzystywanie środków. Po drugie, skupienie w jednym podmiocie zadań związanych z promocją, a do tego większe wsparcie dla przedsiębiorców. Wszystkie kluby wypowiedziały się o projekcie pozytywnie, co rzadko ma miejsce w Sejmie – tłumaczył MamPrawoWiedzieć poseł Wojciech Zubowski (PiS), który w trakcie posiedzenia przedstawi sprawozdanie z prac komisji gospodarki i rozwoju oraz komisji do spraw energii i skarbu państwa.

Poseł sprawozdawca zaznaczył także, że ustawa jest odpowiedzią na krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli z ubiegłego roku na temat promocji gospodarczej Polski. NIK zwracała w nim uwagę m.in. na to, że w Polsce działaniami promocyjnymi zajmuje się szereg instytucji (170 podmiotów w latach 2010-2015), ale ich działania nie są skoordynowane.

Projekt zakłada, że Agencja wraz z innymi instytucjami podległymi ministrowi rozwoju i finansów (np. Bankiem Gospodarstwa Krajowego) wejdzie w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Współpraca w ramach Grupy umożliwi lepszą wymianę informacji a dodatkowo PAIH będzie mogło promować wśród swoich klientów instrumenty oferowane przez innych jej członków np. wsparcie dla systemu innowacji czy ograniczanie ryzyka.

Wsparcia przedsiębiorcom udzieli sieć zagranicznych biur handlowych, głównie oddziałów lub spółek kapitałowych Agencji (ma ich być docelowo 69). Zajmą się one m.in. opracowywaniem strategii wejścia firm na rynki, weryfikacją kontrahentów zagranicznych czy zwiększaniem dostępu do informacji np. poprzez tworzenie analiz rynkowych czy baz danych. Mają one zastąpić 49 funkcjonujących obecnie przy ambasadach Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji.

Większa ochrona pracowników. Posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy dotyczącym ochrony pracowników, którzy przez niewypłacalność pracodawcy stracili pracę i dostęp do świadczeń. Wśród zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są wydłużenie tzw. okresu referencyjnego, czyli przedziału czasowego między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy z 9 do 12 miesięcy. Według ministerstwa często zdarzało się, że odmawiano wypłaty świadczeń po upłynięciu 9 miesięcy, a czas oczekiwania na wyrok sądu pracy czy ogłoszenie upadłości bywa bardzo długi. 

Projekt rozszerza katalog niezaspokojonych świadczeń pracowniczych o pieniądze za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok poprzedzający ten, w którym doszło do zwolnienia. Rozszerzono również definicję pracownika o: małżonka pracodawcy, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione a także rodziców czyli osoby, które mogłyby mieć wpływ na działalność osoby prowadzącej firmę.

Sprawozdanie z prac komisji polityki społecznej i rodziny przedstawi poseł Janusz Śniadek (PiS).

Program „Mieszkanie dla młodych” wznowiony. Zgodnie proponowaną przez rząd zmianą przepisów banki wznowią przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładów własnych wymaganych do wzięcia kredytu mieszkaniowego jeszcze 2017 r.

W styczniu tego roku wstrzymano program, bo obecna ustawa przewiduje, że danym roku kalendarzowym można wykorzystać tylko 95 proc. przewidzianej w budżecie kwoty. Po osiągnięciu tego pułapu Bank Gospodarstwa Krajowego wydaje oświadczenie, a banki przestają przyjmować wnioski. Pozostałe 5 proc. zostało przewidziane dla beneficjentów programu, którym urodziło się trzecie bądź kolejne dziecko. W praktyce często pieniądze te wracały do puli, bo np. ktoś dostał negatywną decyzję albo zrezygnował z pomocy.

W tym roku nie wykorzystano ok. 65 mln z 746 mln zł limitu i zgodnie z aktualnymi przepisami pieniądze te musiałyby wrócić do budżetu państwa. Projekt zakłada jednak, że w latach 2017 i 2018 środki będą wykorzystywane w 100 proc. Dzięki temu pomoc w zakupie mieszkania ma uzyskać ok. 3,8 tys. gospodarstw domowych.

Zarządzanie i obrót nieruchomościami tylko dla przedsiębiorców. Sejm zajmie się rządowym projektem zakładającym doprecyzowaniem przepisów o zarządzaniu i obrocie nieruchomościami. Czynności związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami lub zarządzaniem nimi będzie mógł wykonywać tylko przedsiębiorca.

Ma to ograniczyć ryzyko, że pośrednikami lub zarządcami zostaną przypadkowe osoby. Kary finansowe czekają tych pośredników i zarządców, którzy nie będą mieli ubezpieczenia OC. Zmieni się także kara za szacowanie wartości nieruchomości bez uprawnień – pozbawienie wolności, areszt i grzywna do 5 tys. zł zastąpiono karą finansową do 50 tys. zł.

Projekt zakłada też m.in. uproszczenia związane z użytkowaniem wieczystym. Użytkownicy zawierający kolejną umowę o oddanie gruntu będą zwolnieni z wnoszenia opłaty, którą regulowali wcześniej w związku z wygasającą umową. Osoby, które były użytkownikami nieruchomości, ale nie zdążyły przedłużyć użytkowania, będą mogły zawrzeć umowę bez przetargu.  

Ma być łatwiej o dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Doprowadzi do tego m.in. zmniejszenie liczby dokumentów koniecznych przy wniosku o dofinansowanie. Wnioskujący nie będzie musiał dostarczać tych dokumentów, które instytucja może uzyskać sama np. z ZUS czy KRS. Interesami beneficjentów, pomocą w kontaktach z instytucjami przyznającymi fundusze czy rozpatrywaniem skarg zajmie się powoływany w projekcie Rzecznik Funduszy Europejskich. Wśród zaproponowanych zmian znalazło się też np. skrócenie terminu rozpatrzenia odwołania od negatywnego rozpatrzenia wniosku z 21 do 14 dni czy wprowadzenie możliwości poprawienia wniosku na wstępnym etapie zamiast odrzucania go. 

Wotum nieufności dla Mariusza Błaszczaka. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Zdaniem opozycji „sposób sprawowanego nadzoru i polityka kadrowa prowadzona przez ministra Błaszczaka doprowadziły do powstania w Policji patologicznych sytuacji, które w tragiczny sposób pokazuje sprawa śmierci Igora Stachowiaka”.

W uzasadnieniu wniosku przypomniano, że minister obiecywał wyjaśnienie sprawy, tymczasem w ciągu roku od tragedii wobec winnych nie wyciągnięto żadnych konsekwencji, a część z nich awansowano. Oprócz tego posłowie PO zarzucają ministrowi, że przeprowadził w służbach mundurowych czystkę zwalniając wielu doświadczonych funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu. Minister miał także popełnić błędy w obsadzaniu najważniejszych stanowisk, czego dowodem miałaby być np. sprawa rekomendowanego przez ministra Komendanta Głównego Policji, który występował w prowadzonym przez prokuraturę postępowaniu i musiał złożyć dymisję. Wniosek uzasadni poseł Borys Budka (PO).

Oraz:

  • Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tzw. ustawa o medycznej marihuanie, o której pisaliśmy tutaj i tu) oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Senat wprowadził poprawkę, zgodnie z którą recept na leki zawierające medyczną marihuanę nie mogą wypisywać lekarze weterynarii.

  • Jeden program dostarczania warzyw, owoców i mleka do szkół ruszy w roku szkolnym 2017/2018. Zastąpi on dwa działające dotychczas programy czyli „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”. Rządowy projekt zmieniający ustawę o Agencji Rynku Rolnego ma umożliwić wdrożenie nowego programu m.in. przez powierzenie monitorowania rynku mleka Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Rolnictwa (KOWR) czy wyłączenie z obowiązku zawierania pisemnych umów dostawy bezpośrednie, producentów zrzeszonych w organizacjach czy handel detaliczny.

  • Rządowy projekt zmieniający m.in. ordynację podatkową nakłada na dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej obowiązek wystąpienia do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w przypadku podejrzenia unikania podatków, ale tylko jeśli przypadek ten nie był już wcześniej oceniany przez szefa KAS.

  • Rządowy projekt usprawniający proces przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz w przyznawania dofinansowań przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Dzięki zrezygnowaniu ze stosowania w tych kwestiach kodeksu postępowania administracyjnego znikną wątpliwości prawne, które wynikają z tego, że reguły określone w kodeksie są inne niż te stosowane przez NCBiR oraz NCN. Postępowanie administracyjne zakłada, że każdy, kto spełni określone warunki powinien otrzymać decyzję pozytywną, podczas gdy NCBiR i NCN przyznają je w drodze konkursu.

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (pisaliśmy o nim tutaj)

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pisaliśmy o nim tutaj)

  • Rządowy projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (pisaliśmy o nim tutaj)

  • Rządowy projekt ustawy – Prawo wodne (pisaliśmy o nim tutaj)

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (pisaliśmy o nim tutaj)

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (pisaliśmy o nim tutaj)

Zobacz najnowsze