Zapowiedź 14. posiedzenia Sejmu

W środę 26 czerwca rozpocznie się 14. posiedzenie Sejmu, który będzie obradował w częściowo nowym składzie. W izbie przybędzie 24 nowych parlamentarzystów. Obejmą mandaty w miejsce posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego. Taryfy ulgowej jednak nie będzie, bo Sejm czekają wyjątkowo intensywne trzy dni pracy.

Pierwszego dnia posłowie debatować będą nad poselskim projektem ustawy dotyczącym zmiany definicji gwałtu w Kodeksie karnym. Posłanki Lewicy, KO i Polski 2050 chcą, aby w polskim prawie pojęcie zgwałcenia było oparte na braku dobrowolnej i świadomej zgody na stosunek seksualny. Oprócz tego dokument zakłada zmianę kategorii prawnej czynu z występku na zbrodnię. Obecnie, aby niechciany stosunek można było zakwalifikować jako gwałt, sprawca musi doprowadzić do niego przemocą, groźbą lub podstępem. Posłanki-wnioskodawczynie motywują zmiany zasadą, w myśl której tylko „tak” oznacza zgodę. Projekt był już procedowany w Sejmie, w trakcie obecnych obrad czeka nas sprawozdanie z prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Na sali plenarnej czytane będą też dwie ustawy mające na celu wykonanie dyrektyw unijnych. Jedna z nich określa ramy pozwów grupowych, wytaczanych przedsiębiorcom przez konsumentów. Według projektu takie pozwy będą mogły złożyć również np.  organizacje pozarządowe, reprezentując interes pokrzywdzonych. Druga odnosi się do polskich twórców cyfrowych, z których dzieł odbiorcy mogą korzystać poprzez platformy cyfrowe, jak Netflix czy Spotify. Projekt zapewnia twórcom prawo do tantiem z tytułu eksploatacji tych dzieł. Dyrektywa wskazuje bowiem prawo krajowe jako właściwe w zakresie wykonywania praw autorskich. 

W ostatniej chwili w planie posiedzenia pojawił się rządowy projekt ustawy mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa żołnierzy na granicy, przedłożony przez MON. O jej głównych założeniach i wątpliwościach z nią związanych pisaliśmy tutaj. W międzyczasie rząd przygotował autopoprawkę dla ustawy, która doprecyzowuje definicję operacji wojskowej i łagodzi niektóre przepisy pierwotnego projektu. Zgodnie z poprawką operacja wojskowa nadal będzie jednak wprowadzana bez kontroli ze strony Sejmu. Rozpoczęcie prac nad projektem już w środę wymagało przyspieszenia sejmowych procedur, stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że premier Donald Tusk w drugiej części tygodnia leci na szczyt Unii Europejskiej do Brukseli.

Na koniec dnia czeka nas jeszcze przedstawienie poselskiego projektu posłów i posłanek Lewicy, dotyczącego ograniczenia działalności tzw. flipperów, o którym pisaliśmy w zapowiedzi poprzedniego posiedzenia.

Czwartek to kolejny długi dzień dla parlamentarzystów. Z planu wyłaniają się trzy bloki tematyczne. W pierwszym z nich parlamentarzyści Polski 2050 przedstawią dwa poselskie projekty ustaw zmieniające Kodeks postępowania karnego. W jednym chcą zmienić formę uzasadniania wyroków. Zgodnie z wnioskiem Naczelnej Rady Adwokackiej proponują, aby odejść od wypełniania uzasadnień na uproszczonym formularzu, a powrócić do tradycyjnej formy sprzed nowelizacji ustawy z 2019 r. Zmianę motywują prawem obywatela do pełnej informacji na temat motywacji orzecznictwa sądu. Drugi projekt ma na celu zakaz wykorzystywania w sprawie dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego. A więc wyeliminowanie z możliwości wykorzystania w trakcie procesu tzw. „owoców zatrutego drzewa”. Chodzi np. o prowokacje łapówkarskie przeprowadzane przez służby czy dowody zgromadzone „przy okazji” kontroli operacyjnej, bez udziału sądu. W uzasadnieniu posłowie także powołują się na opinię NRA.

Zobacz najnowsze

W drugim bloku czeka nas kilka sprawozdań komisji z ustaw dotyczących ratyfikacji umów międzynarodowych pomiędzy Polską lub UE a innymi krajami. Dotyczyć będą wsparcia dla Organizacji Państw Afryki, rozszerzenia stosunków gospodarczych z państwami Ameryki Południowej czy utworzenia Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów w Warszawie. 

Ostatni blok to szereg sprawozdań komisji nt. pociągnięcia poszczególnych posłów do odpowiedzialności. Najświeższą sprawą jest przypadek Michała Wosia z Suwerennej Polski (klub PiS), ale pod obrady poddane zostaną też wnioski o uchylenie immunitetu np. Katarzynie Lubnauer (KO) czy Anicie Kucharskiej-Dziedzic (Lewica). Obydwie sprawy to pokłosie działań posłanek w poprzedniej kadencji Sejmu. 

W piątek Sejm dokończy pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Polski 2050 o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę przynajmniej podczas dwóch niedziel w miesiącu. O szczegółowych założeniach dokumentu pisaliśmy w zapowiedzi 13. posiedzenia.

Poza tym swój projekt zmiany prawa budowlanego przedstawią posłowie i posłanki Lewicy. Ustawa ma poprawić przepisy tak, aby umożliwić samorządom wywiązywanie się z obowiązku ochrony obywateli poprzez tworzenie schronów i budowli ochronnych. Nowe regulacje mają także zachęcić obywateli do tworzenia przydomowych schronów. Ustawę przedstawiać będzie Joanna Wicha, członkini Lewicy w Komisji Obrony Narodowej.