Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1954-01-21, Gniezno
Zawód: inżynier budownictwa
Wykształcenie: wyższe
Inżynier budownictwa, ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej oraz studia podyplomowe z wyceny nieruchomości . W l. 70. i 80. pracował jako inżynier. Należał do NSZZ „Solidarność”, związany z Partią Chrześcijańskich Demokratów oraz RS AWS. Od 2002 r. w PO. Samorządowiec...: radny i wiceprezydent Gniezna (1990-1998), radny oraz przewodniczący sejmiku woj. wielkopolskiego (2002-2005). Od 2001 r. dyrektor administracyjny Kolegium Europejskiego w Gnieźnie, w l. 2004-2005 członek Komitetu Regionów w Brukseli. Poseł w l. 1997-2001 (III kadencja, wybrany z listy AWS) i 2005-2016 (V-VIII kadencja, wybrany z listy PO). Pracował w komisjach: polityki przestrzennej, budowlanej i mieszkaniowej, finansów publicznych (wiceprzewodniczący i przewodniczący), innowacyjności i nowoczesnych technologii. Obecnie zasiada w komisjach: finansów publicznych oraz cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii (wiceprzewodniczący).
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Sądzę, że jednym z bezsprzecznych sukcesów mojej aktywności parlamentarnej, wykonywanej w obecnej kadencji, jest wkład w działania mające na celu należyte uhonorowanie 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Cieszę się, że Sejm RP, ponad partyjnymi podziałami, przyjął przez aklamację uchwałę ws. ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, której byłem inicjatorem i wnioskodawcą. Należy przy tym zauważyć, że w obecnej sytuacji politycznej, zasiadanie w ławach opozycji parlamentarnej bardzo utrudnia prowadzenie skutecznej działalności na rzecz obywateli. Dlatego też boleję nad tym, że w tej kadencji nie udało się przeforsować na forum Parlamentu wielu wartościowych inicjatyw, które mogłyby być wspólnym sukcesem tak partii sprawującej władzę, jak i opozycji.
Moim zdaniem, do kategorii sukcesów, należy zaliczyć również każdą skuteczną pomoc udzieloną interesantom zgłaszającym się do mojego biura poselskiego.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Odpowiadając na to pytanie, chciałoby się wymienić jedynie te ustawy, które są korzystne dla naszego kraju. Niestety, w moim odczuciu, najważniejsze ustawy przyczyniają się do dewastacji systemu prawnego Polski. Zaliczam do nich tzw. ustawę naprawczą dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
W mojej dalszej działalności poselskiej chciałbym nadal udzielać swojego wsparcia inicjatywom podejmowanym przez organizacje lokalne oraz samorządy. Dlatego też otwarty jestem na wszelkie sugestie oraz propozycje ze strony niniejszych środowisk. W ramach możliwości prawnych, którymi dysponuję (dotyczy to w szczególności zapytań poselskich, interpelacji oraz inicjatywy ustawodawczej) będę interweniował w sprawach zgłaszanych przez ww. podmioty.
Z racji działalności w Komisji Finansów Publicznych, zamierzam w dalszym ciągu brać aktywny udział w pracach nad budżetem naszego kraju, w tym również zgłaszać poprawki, które miałyby za zadanie uczynić go jak najbardziej zrównoważonym, a także korzystnym dla obywateli i lokalnych wspólnot. Zdaję sobie jednak sprawę, że przy obecnych relacjach parlamentarnych, w szczególności jednak braku chęci dialogu ze strony partii rządzącej, będzie to niezwykle trudne. Ważnym aspektem mojej aktywności parlamentarnej jest praca w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, dlatego też chciałbym skupić się na wspieraniu modernizacji technologicznej naszego państwa, tak aby mogło ono nadal skutecznie się rozwijać. W szczególności zależy mi na dalszej cyfryzacji administracji – zarówno w aspekcie państwowym, jak i samorządowym.
W ramach działalności mojego biura poselskiego zamierzam nadal udzielać wsparcia interesantom, którzy zgłaszają się z prośbami o pomoc/ interwencję w dotyczących ich sprawach.

KRÓTKA PIŁKA
Dzień uchodźcy. Jak reagować na kryzys migracyjny? (2017)

Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw. W 2016 r. w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad 12 tys. cudzoziemców, uciekających przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. W tym samym okresie we wszystkich krajach UE obcokrajowcy złożyli 1,2 mln wniosków o nadanie statusu uchodźcy (Eurostat). Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska w związku z kryzysem migracyjnym?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. W ramach działań sojuszniczych zaangażować się militarnie w zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.
 2. Prowadzić pomoc rozwojową i humanitarną na Bliskim Wschodzie.
 3. Wspomóc finansowo państwa europejskie, do których przybywa najwięcej uchodźców.
 4. Wspomóc finansowo państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce, do których przybywa najwięcej uchodźców.
 5. Przyjąć uchodźców w Polsce.
 6. Nie angażować się w konflikt i dążyć do zmniejszenia liczby uchodźców przybywających do Polski z Bliskiego Wschodu i Afryki.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jaki powinien być kierunek polityki państwa wobec imigrantów?
A. Celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy.
B. Celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

KRÓTKA PIŁKA
Jakich zmian potrzebują samorządy? (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
-wszystkie ubytki dochodów (wynikające z przyjmowanych ustaw) winny być rekompensowane przez budżet państwa. -zmodyfikować zasadę naliczania "janosikowego"
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
-stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy, mimo ogólnoświatowego kryzysu -wprowadzenie emerytur pomostowych -Polska w budowie
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
-stosunkowo wysoki deficyt finansów publicznych
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawa o emeryturach pomostowych - duże oszczędności w wydatkach publicznych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Konin, liczba głosów: 17 925
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Wprowadzić podatek liniowy

(…) Należy maksymalnie uprościć podatki i zwiększyć jednoznaczność przepisów podatkowych, po to by zmniejszyć koszty dla przedsiębiorców(…) Koncepcja podatku liniowego zapewnia jednolite zasady opodatkowania dochodów ze wszystkich źródeł. (…) Podatek liniowy jest najprostszym z możliwych podatków dochodowych(…) Podatek liniowy umożliwia uproszczenie systemu jako całości…

Źródło: www.pawelarndt.pl

PO
Konin
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
Zreformować sądownictwo powszechne

(…) Należy uruchomić dostęp do zawodu sędziowskiego dla doświadczonych prawników rożnych profesji (…). Wyłaniani być powinni przez specjalne komisje, zdolne ocenić predyspozycje i (…) charakter kandydatów. Komisje powinny reprezentować przekrój zawodów prawniczych(…) Anachroniczny jest aktualny model usytuowania prokuratury….

Źródło: www.pawelarndt.pl

PO
Konin
sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd