Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1969-11-19, Janów Lubelski
Zawód: inżynier elektryk
Wykształcenie: wyższe
Inżynier elektryk, ukończył Politechnikę Rzeszowską oraz studia podyplomowe z rachunkowości budżetowej. Do 2005 r. pracował w Telekomunikacji Polskiej S.A. Członek PiS od 2004 r., członek komitetu politycznego partii od 2005 r. Samorządowiec: radny gminy Janów Lubelski (2002-2006), starosta powiatu... janowskiego (2010-2015). W 2007 r. bezskutecznie ubiegał się o mandat posła. Poseł w l. 2005-2007 i od 2015 r. (V i VIII kadencja). Pracował w komisjach: gospodarki; mniejszości narodowych i etnicznych, regulaminowej i spraw poselskich. Obecnie zasiada w komisjach: cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii, finansów publicznych i infrastruktury.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Inwestycje warte ponad 35 mln zł w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnych w Janowie Lubelski, to m.in. termomodernizacja wszystkich budynków, budowa farmy fotowoltaiczne, budowa lądowiska przy SOR w Janowie Lub., zakup i uruchomienie tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego.
Drugi sukces
Doprowadzenie do rozpoczęcia inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej w powiecie janowskim m.in. budowa obwodnicy Janowa Lubelskiego na S19, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie finansowania dla budowy obwodnicy Janowa Lub. i Dzwoli na DK74, oraz budowy kolei do Janowa Lubelskiego, oraz modernizację wielu kilometrów dróg powiatowych i gminnych.
Trzeci sukces
Doprowadzenie do poprawy infrastruktury sportowej w powiecie janowskim m.in. modernizacja stadionu MKS Janowianka, budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. W. Witosa w Janowie Lub., budowa boiska przy LO w Janowie Lub., budowa sali sportowej w Zdziłowicach. Bardzo ważną inicjatywą jest uruchomienie 26 mln zł inwestycją budowy nowej Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie Lub. oraz wielu mniejszymi inwestycjami związanymi z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi w powiecie janowskim.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych
Ustawa o obniżeniu podatków podpisał Prezydent Andrzej Duda 14 czerwca br. Główne zmiany wprowadzone przez ustawę Niskie Podatki to: Obniżenie PIT z 17 do 12 procent, Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, Podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł, Rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej, Likwidacja ulgi dla klasy średniej, Od 1 stycznia 2023 r. możliwość stosowania kwoty wolnej u trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS), Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT dla wszystkich formularzy do 30 kwietnia, Preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci, Zwiększony limit (z 3089 do 16 061,28 zł w 2022 r.) dochodów dziecka, który pozwala skorzystać z preferencji podatkowych przez rodziców.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
M.in. Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców "Polski Powiatowo-Gminnej", Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych, Parlamentarny Zespół Strażaków, Parlamentarny Zespół ds. Trójmorza, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich..
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Wg indywidualnych potrzeb.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Branża: turystyczna, gastronomiczna, konferencyjna
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Jaki głos oddała Pani/ oddał Pan w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (33. posiedzenie Sejmu, głosowanie nr 18)?
 1. Za
 2. Przeciw
 3. Wstrzymanie od głosu
 4. Nie oddanie głosu

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2019
kandydat na posła, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lublin, liczba głosów: 10 286
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 16.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lublin, liczba głosów: 8510
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej