Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1978-03-21, Lublin
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwent zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu marketingu politycznego i medialnego na Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. W l. 2005-2006 był dyrektorem biura poselskiego Janusza Palikota, a w l.... 2007-2010 zastępcą dyrektora kancelarii prezydenta Lublina, w której kierował marketingiem miasta. W 2010, 2014 i 2018 r. wybierany radnym miasta Lublin. Od 2012 r. pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. W l. 2014-2015 był doradcą wojewody Wojciecha Wilka. Od 2016 r. odpowiadał za promocję Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), w Sejmie IX kadencji zasiadał w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Zaangażowany w lokalne struktury Platformy Obywatelskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm Michała Krawczyka ul. Krakowskie Przedmieście 10 lok. 5 20-002 Lublin woj. lubelskie tel. 690 539 841 biuromichal@krawczyk.pl

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Mateusz
Nazwisko: Krawczyk
Data urodzenia: 1978-03-21
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Sortu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o.
Stanowisko lub funkcja: dyrektor ds. marketingu i wsparcia

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Lublin
Stanowisko lub funkcja: zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta (urlop bezpłatny na czas wykonywania mandatu posła)

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 173 m2
Powierzchnia działki: 704 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 70 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 działki nabytej na podstawie umowy darowizny wykazanej w pkt II 4, na której w trakcie trwania małżeństwa został wybudowany dom (1/2 majątek osobisty)
Uwagi: udział w działce - 1/2
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: udział w działce - 1/18
Powierzchnia działki: 667 m2
Wartość: 7500 PLN
Tytuł prawny: udział w drodze dojazdowej do działki zabudowanej domem z pkt. II.1, 1/18 nabyta na podstawie umowy darowizny (majątek osobisty)
Uwagi: podano wartość - 1/18 udziału
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny
Powierzchnia działki: 5444 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: nabyty na podstawie umowy darowizny (majątek osobisty)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: należność ze stosunku pracy
Kwota: 79 898,33 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście
Kwota: 154,07 PLN

Opis: dieta radnego
Kwota: 30 477,24 PLN

Opis: Rada Programowa Radio Lublin SA
Kwota: 1352 PLN

Opis: Świadczenie Rodzina 500+
Kwota: 6000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2009
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy w Santander Bank Polska SA, kredyt wspólny z żoną
Cała kwota: 29 000 PLN
Podpis
Data: 2019-11-06
Źródło