Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1981-01-26, Aleksandrów Kujawski
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Absolwent zarządzania i inżynierii produkcji na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Działacz organizacji studenckich. W 2007 r. właściciel serwisu internetowego, w l. 2007-2009 współwłaściciel firmy Joygroup. Zasiadał w Zarządzie KS „Gwardia” we Wrocławiu. W l. 2006-2007 radny Wrocławia. By...ł pełnomocnikiem wojewódzkim ds. Euro 2012. Od 2016 r. członek rady fundacji Volley Wrocław. W 2005 r. wstąpił do Platformy Obywatelskiej. W l. 2016-2018 związał się z partią Nowoczesna, by następnie wrócić do PO. Poseł od 2007 r. (VI-X kadencja), w IX kadencji Sejmu był wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji, a także członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Był inicjatorem powołania Parlamentarnego Zespołu ds. Związków Metropolitalnych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Michała Jarosa ul. Ofiar Oświęcimskich 36 50-053 Wrocław woj. dolnośląskie tel. 510 126 096 michal.jaros@sejm.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
W latach 2003-2004 Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a od 2004 do 2005 Przewodniczący Samorządu Studenckiego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 2006-2007 Radny Rady Miejskiej Wrocławia. Od 2007 Poseł na Sejm RP. Od 2008 r. do 2012 r. pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. EURO 2012. W latach 2013-2016 Prezes Zarządu Fundacji "Młoda Gwardia", której celem jest wychowywanie i szlifowanie talentów siatkarskich już na poziomie podstawówki. Od 2014 r. szef regionalnych kampanii wyborczych PO na Dolnym Śląsku. W latach 2014-2016 oraz 2019-2021 Sekretarz Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Inicjator i autor ustawy o Wrocławskim Związku Metropolitalnym. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Związków Metropolitalnych. Od 2021 r. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej RP na Dolnym Śląsku.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
branże: gastronomiczna, turystyczna, rekreacyjna, kulturowa, hotelarska
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Przede wszystkim należy wprowadzić program "Europejska Ochrona Zdrowia". Zagadnienia związane z ochroną zdrowia są bowiem największą bolączką Polek i Polaków. Mamy propozycje, które ograniczą kolejki na SORach i do lekarzy specjalistów. To jest najważniejszy cel cywilizacyjny do zrealizowania w perspektywie najbliższej i dalszej. Trzeba także skoncentrować się na polityce klimatycznej i doprowadzić do tego, aby ok. 2050 roku Polska była krajem neutralnym klimatycznie. Mapa drogowa do osiągnięcia tego celu jest zawarta w programie Koalicji Obywatelskiej. W końcu podniesienie płac na europejski poziom. Program "Wyższe płace, niższe podatki" to premia za aktywność dla pracujących, która podniesie jakość życia Polek i Polaków. W moim przekonaniu, są to trzy najważniejsze wyzwania cywilizacyjne, które należy osiągnąć w perspektywie 30 lat.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma ochrony zdrowia - skrócenie czasu oczekiwania na SORach do 60 min, skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty do 21 dni.
2
Uchwalenie Aktu Odnowy Demokracji - cofnięcie wszystkich fatalnych dla praworządności zmian wprowadzonych przez PiS.
3
Rozpoczęcie realizacji programu "Zielona Polska" - wyeliminowanie do 2030 r. węgla w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 r. – w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 r. – w energetyce.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Uchwalenie ustawy o Wrocławskim Związku Metropolitalnym, której projekt przedłożyłem w mijającej kadencji Sejmu. To realne pieniądze na rozwój Aglomeracji Wrocławskiej - ok. 200 mln zł rocznie i nowa platforma współpracy międzysamorządowej w transporcie itd.
2
Doprowadzenie do zmian w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, aby jej funkcjonowanie odciążyło przeciążone SORy.
3
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców poprzez realizację programu "Bezpieczne przejścia". Dostosowywanie infrastruktury drogowej dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych- stosowanie antypoślizgowej nawierzchni i oświetlenie przejść. Wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszego w sytuacji, kiedy w jasny i wyraźny sposób sygnalizuje zamiar wejścia na przejście dla pieszych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Program "Zielone Światło dla Wrocławia", który jest kompleksowym projektem, zawierającym rozwiązania mające ograniczyć problem korków we Wrocławiu. Program został opracowany wspólnie z ekspertami, został również skonsultowany z mieszkańcami Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej. Obejmuje szereg działań m.in budowę nowych linii tramwajowych, rozwój systemu Park&Ride, bezpłatną komunikację miejską w centrum Wrocławia oraz przebudowę tzw. wąskich gardeł Wrocławia. Wszystkie założenia programu znajdują się na stronie www.wroclawbezkorkow.pl
Ustawa o powołaniu Wrocławskiego Związku Metropolitalnego, który zrzeszałby Miasto Wrocław oraz 8 ościennych powiatów i wchodzące w ich skład 44 gminy. Liczba mieszkańców zamieszkujących ten obszar to wg danych z 2016 r. ponad 1 mln 130 tysięcy osób. Wrocławski Związek dysponowałby określonym budżetem, na poziomie ok. 200 mln zł rocznie. Środki te, m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 5%, zamiast trafiać do budżetu państwa, zasilałyby budżet Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Następnie, byłyby przeznaczone na realizację szeregu zadań, m.in. wspólnych rozwiązań w ramach transportu publicznego i walki z problemem korków, kształtowania ładu przestrzennego czy promocji i rozwoju obszaru związku. Projekt ustawy został przygotowany wspólnie z ekspertami oraz skonsultowany zarówno z mieszkańcami aglomeracji wrocławskiej jak również władzami samorządowymi z tego obszaru
Zniesienie opłaty targowej we Wrocławiu, poprzedzone zbiórką podpisów, które zostały przedłożone Radzie Miejskiej Wrocławia, a ta poparła tę inicjatywę i swoją uchwałą zniosła opłatę targową z dniem 1 stycznia 2017 r.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej tzw. mała ustawa o innowacyjności
Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która umożliwiła zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zaproponowanych przez rząd PiS, kosztem 3 prawidłowo i konstytucyjnie wybranych sędziów. Była to ustawa, której konsekwencją był paraliż pracy Trybunału Konstytucyjnego w Polsce
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz późniejsze rozporządzenia. Poprzez przyjęcie przez tej ustawy obóz rządzący dał wyraźny sygnał, że metropolie mogą powstawać w Polsce. Wierzę, że idąc za tym przykładem, zostanie powołany również Wrocławski Związek Metropolitalny, niezbędny dla dalszego rozwoju całej aglomeracji wrocławskiej
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Doprowadzenie do przyjęcie przez Sejm RP ustawy o powołaniu Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Jest to bowiem szansa na rozwój Wrocławia i całej aglomeracji. Współpraca samorządów to jedyna droga do stałego i zrównoważonego rozwoju naszego regionu oraz rozwiązywania wielu problemów aglomeracyjnych, m.in. korków czy zanieczyszczenia powietrza, współpracy dotyczącej poprawy ładu przestrzennego lub edukacji
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa i ochrony najbardziej nieosłoniętych użytkowników przestrzeni publicznej, takich jak piesi i rowerzyści
Decentralizacja państwa i wsparcie dla samorządności. Przekazanie kolejnych kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego, wraz ze zwiększonymi wpływami z podatków. Wspieranie partycypacji społecznej oraz inicjatyw obywatelskich, m.in. budżety obywatelskie i partycypacyjne w miastach i gminach lub obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Centralizacja władzy to błędny kierunek, gdyż to władze lokalne oraz mieszkańcy gmin i powiatów najlepiej wiedzą czego potrzebują, w jakich proporcjach dysponować środkami finansowymi oraz na co je przeznaczać. Partycypacja społeczna, procesy konsultacji społecznych to istotne elementy demokracji i w tę stronę należy podążać
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Jak Pani/ Pana zdaniem należy zorganizować nowy sposób działania samorządu, określić cele i narzędzia, którymi dysponuje?
Wprowadzenie Zespołów Metropolitalnych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Dokonania możemy analizować na dwóch płaszczyznach: wewnętrznych i zewnętrznych stosunków Parlamentu RP oraz na płaszczyźnie dokonań legislacyjnych. Na pierwszej płaszczyźnie Sejm tej kadencji zrobił dużo - przez 4 lata utrzymała się koalicja PO-PSL i była to dobra koalicja, w której strony dochodziły do kompromisu, a nierzadko nawet - do konsensusu. Poza tym, poprawił się zewnętrzny (międzynarodowy) wizerunek polskiego Parlamentu, jako stabilnego i sprawnie działającego organu ustawodawczego. Jeśli chodzi o dokonania legislacyjne - Polska wyszła obronną ręką z kryzysu międzynarodowego. Realizowane są na szeroką skalę inwestycje infrastrukturalne, a środki unijne są sprwnie wykorzystywane.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Nie udało się dotychczas uprościć podatków - głównie właśnie poprzez sytuację gospodarczą w Polsce i w Europie. Chciałbym jednak zabiegać nie tylko o niższe podatki, ale także m.in. ograniczenie biurokratycznych procedur.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Było wiele ważnych. Odpowiem na to pytanie przez pryzmat spraw, w których się specjalizuję i które klasyfikuję jako moje piorytety. Dlatego wymienię: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowy. Wskazuję właśnie na nią, gdyż jest jedną z najnowocześniejszych w Europie i zaostrza kary dla huliganów stadionowych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 6
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…KO   Michał Gramatyka nie Polska 2050   Rafał Grupiński brak opinii KO   Marek Hok brak opinii KO   Klaudia Jachira tak KO   Maria Janyska brak opinii KO   Michał Jaros brak opinii…

12.05.2021, Dramat, który kosztuje. Posłowie i posłanki o ochronie zdrowia psychicznego w Polsce

…raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przekonująco argumentuje, że jest inaczej) – uważają tak Tomasz Głogowski , Iwona Hartwich, Michał Jaros , Wojciech Król i Mirosława Nykiel . Iwona Hartwich (KO) zauważa, że „oczekiwanie na rozprawy znacznie się wydłużyło”. Finanse…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia. Michał Jaros Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.   2019 Wybory do parlamentu (2019) Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2019
kandydat na posła, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Wrocław, liczba głosów: 30 196
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
,
źródło
Serwis dziennik.pl wiadomosci.dziennik.pl
od 19.12.2016
Volley Wrocław (dawniej: Kraina Siatkówki), członek rady fundacji, Wrocław
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
Pokaż więcej

Obietnice

Priorytety

droga ekspresowa Wrocław – Poznań (S5) „Błękitne Orliki” – budowa basenów na Dolnym Śląsku organizacja we Wrocławiu The World Games 2017 – multisportowych igrzysk o światowym prestiżu zwiększenie innowacyjności polskiej nauki podatek obrotowy zamiast podatku CIT

Źródło: michaljaros.pl

PO
Wrocław
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
sport i turystyka
infrastruktura
budżet państwa i podatki
edukacja i szkolnictwo wyższe
innowacje i nowe technologie
Pakt dla Wrocławia

1. Obwodnice miast mają być bezpłatne dla wszystkich, albo ciężarówki mają płacić taką samą stawkę za przejazd przez miasta. 2. Należy wprowadzić przepisy, które pozwolą na sprzedaż na preferencyjnych warunkach miejskich gruntów i kamienic pod warunkiem, że co 10 mieszkanie zostanie po zakończeniu inwestycji przekazane na lokale socjalne. 3. Należy zmienić priorytety programu budowy autostrad i dróg ekspresowych tak, żeby połączenia między największymi metropoliami, takimi jak Wrocław i Poznań, postały jak najszybciej. W naszym przypadku chodzi o drogę S5.

Źródło: www.paktdlawroclawia.pl

PO
Wrocław
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
infrastruktura

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: mandat poselski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 21 000 PLN

Kwota: 14 147,36 PLN
Uwagi: Polisa nr [ukryte] w UNUM ŻYCIE TUiR, suma wpłaconych składek- 2042,40 PLN, podano wartość wykupu

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1700 EUR

Kwota: 2700 USD

Kwota: 800 CHF

Papiery wartościowe
Nazwa: polisa AVIVA TU na ŻYCIE SA
Pełna kwota: 18 148,78 PLN
Uwagi: wartość składki wynosi 238,20 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 123,66 m2
Powierzchnia działki: 664 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63 m2
Wartość: 280 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność plus udział wynoszący 34/10 000 we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń oraz we współwłasności działki gruntu nr [ukryte] powierzchnia 0,6 851 ha, jak również prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej; całość stanowi majątek odrębny
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja "Kraina Siatkówki"
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek rady
Od kiedy: 2016-06-20
Uwagi: nie osiągnąłem dochodu, funkcję w Radzie Fundacji pełnię społecznie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: dochody za 2018 r.

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 124 827,16 PLN
Uwagi: dochody za 2018 r.

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 20 400,00 PLN
Uwagi: dochody za 2018 r.

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w dniu 20.11.2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 79 750,02 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia: 270 674,08 PLN

Podpis
Data: 2019-11-07
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: mandat poselski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN

Uwagi: Polisa nr [ukryte] w UNUM ŻYCIE TUiR, suma wpłaconych składek, wartość wykupu

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1700 EUR

Kwota: 2850 USD

Kwota: 1200 CHF

Papiery wartościowe
Nazwa: polisa AVIVA TU na ŻYCIE SA
Pełna kwota: 17 918,24 PLN
Uwagi: wartość składki wynosi 238,20 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 123,66 m2
Powierzchnia działki: 664 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63 m2
Wartość: 280 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność plus udział wynoszący 34/10 000 we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń oraz we współwłasności działki gruntu nr [ukryte], jak również prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej; całość stanowi majątek odrębny
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja "Kraina Siatkówki"
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek rady
Od kiedy: 2016-06-20
Uwagi: nie osiągnąłem dochodu, funkcję w Radzie Fundacji pełnię społecznie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 421,80 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 69 553,53 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 14 200 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 80 240.94 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia: 274 747,49 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-09-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: mandat poselski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 000 PLN

Kwota: 10 947 PLN
Uwagi: Polisa nr [ukryte] w PRAMERICA ŻYCIE TUiR, suma wpłaconych składek 24 674,68 PLN, wartość wykupu - 12 644,18 PLN

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1700 EUR

Kwota: 2800 USD

Kwota: 1157,54 CHF

Papiery wartościowe
Nazwa: polisa AVIVA TU na ŻYCIE SA
Pełna kwota: 16 659,71 PLN
Uwagi: wartość składki wynosi 231,26 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 123,66 m2
Powierzchnia działki: 664 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
Uwagi: działka budowlana
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63 m2
Wartość: 280 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność plus udział wynoszący 34/10 000 we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń oraz we współwłasności działki gruntu nr [ukryte], jak również prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej; całość stanowi majątek odrębny
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Kraina Siatkówki
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek rady
Od kiedy: 2016-06-20
Uwagi: nie osiągnął dochodu, funkcję w Radzie Fundacji pełni społecznie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 124 827,16 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 20 400,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia: 290 857,22 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 82 175,19 CHF

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: mandat poselski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 21 000 PLN

Kwota: 10 947 PLN
Uwagi: Polisa nr 000 072 403 w PRAMERICA ŻYCIE TUiR, suma wpłaconych składek 21 967,40 PLN, kwota wykupu - 10 947 PLN

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1500 EUR

Kwota: 2700 USD

Kwota: 701,74 CHF

Papiery wartościowe
Nazwa: AVIVA TU na ŻYCIE SA
Uwagi: wartość składki wynosi 224,52 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 123,66 m2
Powierzchnia działki: 664 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - wspólność majątkowa małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: własność plus udział wynoszący 34/10 000 we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń oraz we współwłasności działki gruntu nr [ukryte], jak również prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej; całość stanowi majątek odrębny
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Kraina Siatkówki
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek rady
Od kiedy: 2016-06-20
Uwagi: nie osiągnąłem dochodu, funkcję w Radzie Fundacji pełnionę społecznie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 962,52 PLN brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 27 255,44 PLN opodatkowana: 2 707,08 PLN wspólność majątkowa małżeńska

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 288,52 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 20 400 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia: 314 405,15 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 85 005,25 CHF

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: mandat poselski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1500 EUR

Kwota: 2500 USD

Kwota: 250 CHF

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 123,66 m2
Powierzchnia działki: 664 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, wartości około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: własność
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: Kraina Siatkówki
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): członek rady
Uwagi: funkcja pełniona społecznie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 687,16 PLN brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 27 360 PLN opodatkowana: 3 327,16 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 375,96 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 20 400 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia: 337 218,03 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 87 755,60 CHF

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2017-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5500 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR

Kwota: 2000 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 123,66 m2
Powierzchnia działki: 664 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 27 360 PLN opodatkowana 2 316,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 130595,3X PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 18 700 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia: 359 347,91 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 90 421,50 CHF

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2016-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR

Kwota: 2000 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 123,66 m2
Powierzchnia działki: 664 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 22 800,64 PLN
Uwagi: nieopodatkowana opodatkowana 1930,80 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 109 186,66 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 18 700 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia: 362 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 90 858,43 CHF

Podpis
Data: 2015-11-06
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 600 EUR

Kwota: 1700 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 123,66 m2
Powierzchnia działki: 664 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 76 875,82 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 13600,00

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia: 366 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 91 510,11 CHF

Podpis
Data: 2015-08-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR

Kwota: 1500 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 123,66 m2
Powierzchnia działki: 664 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 180 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 977,84 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 211,08 PLN

Opis: przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota: 15300,00

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Cała kwota: 380 689,26 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Uwagi: podana kwota 92 995,76 CHF

Podpis
Data: 2015-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 USD
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 123,66 m2
Powierzchnia działki: 664 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 180 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 753,64 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 211,08 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w PKO BP na zakup i remont domu
Cała kwota: 400 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank w 2009 r. na zakup mieszkania
Uwagi: podana kwota 95 259,07 CHF

Podpis
Data: 2014-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 43 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 800 EUR

Kwota: 1300 USD

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63m2
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 132 870,58 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 29 996,45 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka gotówkowa zaciągnięta w Banku PKO BP w 2009 r. na zakup, wykonanie i wyposażenie mieszkania
Cała kwota: 17 411,29 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank w 2009 r. na zakup mieszkania
Cała kwota: 97 439,26 CHF

Podpis
Data: 2013-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 32 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR

Kwota: 700 USD

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 130 301,59 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 1959 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka gotówkowa w Banku PKO BP w 2009 r. na zakup, wykonanie i wyposażenie mieszkania
Cała kwota: 25 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy w Banku Multibank w 2009 r. na zakup mieszkania
Cała kwota: 95 000 CHF

Podpis
Data: 2012-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Jaros
Data urodzenia: 1981-01-26
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 31 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1050 EUR

Kwota: 700 USD

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41,63 m2
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 108 527,18 PLN

Opis: dieta poselska (kwota opodatkowana)
Kwota: 1765,92 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa w banku PKO BP w 2009 r. na zakup, wykonanie i wyposażenie mieszkania
Cała kwota: 27 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy w banku Multibank w 2009 r. na zakup mieszkania.
Cała kwota: 96 000 CHF

Podpis
Data: 2011-11-06