Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1985-04-22, Jaworzno
Zawód: pracownik administracji
Wykształcenie: wyższe
Absolwent organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ukończył także studia podyplomowe z dziennikarstwa oraz zarządzania w... Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Pracował jako instruktor w Mysłowickim Ośrodku Kultury i Sztuki „Trójkąt” oraz w Miejskim Centrum Kultury. Następnie zatrudniony w spółce mediowej Ad.point i Telewizji Polskiej. Dyrektor kancelarii prezydenta Mysłowic (2010-2014), dyrektor gabinetu marszałka woj. śląskiego (2015). Poseł od 2015 r. (VIII-X kadencja), w Sejmie IX kadencji był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Wojciecha Króla ul. Grunwaldzka 20 41-400 Mysłowice woj. śląskie tel. (32) 307-50-90 biuro@wojciech-krol.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Wojciech Król jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Kształcił się również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Swoją pracę rozpoczął w miejskich instytucjach kultury, następnie pracował w radio oraz telewizji. W latach 2010-2014 był dyrektorem kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice, gdzie odpowiadał za kierowanie promocją miasta, politykę informacyjną oraz realizację wydarzeń. W latach 2014-2015 był dyrektorem gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego. W latach 2015-2019 pełnił mandat Posła na Sejm RP VIII kadencji z listy Platformy Obywatelskiej – był w tym czasie członkiem parlamentarnej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; pracował również w pięciu Zespołach Parlamentarnych. W 2019 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, zostając Posłem na Sejm RP IX kadencji z listy Kolacji Obywatelskiej PO .N IPL Zieloni. Zasiada w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska w perspektywie 10 lat powinna postawić na: - rozwój i innowacje; - naprawę stosunków międzynarodowych; - mądre wykorzystanie środków z UE i KPO; - naprawę oświaty i służby zdrowia; - troskę o klimat, czyste powietrze, wodę i środowisko (w tym ekologiczna produkcja żywności); - skuteczne zapobieganie starzeniu się społeczeństwa - m.in. przywrócenie dofinansowania procedury in vitro z budżetu państwa; - walkę z nierównościami dotyczącymi płci; - walkę z ubóstwem, szczególnie wśród seniorów.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Inwestycje w nowoczesne technologie. Podnoszenie jakości życia. Ograniczenie niskiej emisji. Zwiększenie inwestycji na ochronę środowiska. Powszechny dostęp do Internetu. Powszechny dostęp do diagnostyki, profilaktyki i nowoczesnej służby zdrowia. Reforma systemu emerytalnego. Dostosowanie edukacji do nowoczesnych standardów europejskich i wymagań rynku pracy.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma edukacji.
2
Reforma wymiaru sprawiedliwości.
3
Reforma służby zdrowia.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Skutecznie rozwiązywać problemy wyborców.
2
Wspierać samorządność oraz inwestycje samorządu terytorialnego.
3
Współtworzyć zdecentralizowany system państwa.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Skutecznie interpelowałem w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 138 w Mysłowicach wraz z przyległą jej infrastrukturą, dzięki czemu w ramach wykonywanych prac zostanie poszerzone światło jezdni, a tym samym usunięte zostanie tzw. „wąskie gardło” i ruch wahadłowy.
Skutecznie interpelowałem w sprawie przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”).
Wydłużenie terminu składania wniosków o świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla z 14 na 21 dni. Wątpliwości zgłoszone przeze mnie, zostały wzięte pod uwagę przez Ministerstwo, dzięki czemu górnicy, pracownicy kopalni, a także ich bliscy zyskali więcej czasu na złożenie odpowiedniego wniosku.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Kolejny raz będę wnioskował o przekazanie pieniędzy na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Wschód, która jest strategiczną inwestycją dla województwa śląskiego.
Wsparcie budowy Śląskiego Centrum Chorób Wieku Podeszłego, Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych im. prof. Z. Religii w Zabrzu, które umożliwi seniorom dostęp do godnej opieki.
Kolejny raz będę wnioskował o wsparcie budowy tzw. kolei metropolitalnej w województwie śląskim, która znacznie usprawni transport w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

15.01.2024, 11-13. dzień obrad Sejmu

…na koniec najśmieszniejszy, bo najbardziej kłócący się z rzeczywistością: «Telewizja publiczna na straży wolności słowa»” –  Wojciech Król (KO) recytował z mównicy paski, które pojawiły się w programach informacyjnych TVP. fot. Piotr Wójcik Choć większość…

12.05.2021, Dramat, który kosztuje. Posłowie i posłanki o ochronie zdrowia psychicznego w Polsce

…Fundacji Praw Człowieka przekonująco argumentuje, że jest inaczej) – uważają tak Tomasz Głogowski , Iwona Hartwich, Michał Jaros , Wojciech Król i Mirosława Nykiel . Iwona Hartwich (KO) zauważa, że „oczekiwanie na rozprawy znacznie się wydłużyło”. Finanse samorządów wymagają…

18.11.2020, Kalendarze poselskie. Jak posłowie pracują?

…KO), Maciej Konieczny (Lewica), Przemysław Koperski (Lewica), Katarzyna Kotula (Lewica), Stefan Krajewski (PSL), Katarzyna Kretkowska (Lewica), Wojciech Król (KO), Marek Krząkała (KO), Beata Maciejewska (Lewica), Urszula Nowogórska (PSL), Agnieszka Pomaska (KO), Janusz Pęcherz (KO), Marek…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
2018
kandydat na prezydenta Mysłowic, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Mysłowice, liczba głosów: 10 098
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Wojciech Piotr
Nazwisko: Król
Data urodzenia: 1985-04-22
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 65 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5000,00 EUR

Kwota: 1200,00 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: IKE (Millenium Bank)
Pełna kwota: 1613,16 PLN

Nazwa: UFK (Viennalife)
Pełna kwota: 9502,99 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45,81 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 564,17 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 26 160 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Aygo
Rok produkcji: 2008
Wartość: 13 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Aygo
Rok produkcji: 2014
Wartość: 25 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy (Santander Bank)
Kwota pozostała do spłacenia: 202 300,63 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Limit na koncie osobistym do 20 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka wekslowa dla żony prowadzącej działalność gospodarczą dot leasingu samochodu
Kwota pozostała do spłacenia: 29 268,29 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-11
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Wojciech Piotr
Nazwisko: Król
Data urodzenia: 1985-04-22
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 80 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5000,00 EUR

Kwota: 1200,00 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: IKE (Millenium Bank)
Pełna kwota: 8008,76 PLN

Nazwa: UFK (Viennalife)
Pełna kwota: 8897,13 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45,81 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 62 709,16 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 19 874,58 PLN

Opis: przychody z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne
Kwota: 207,12

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 19 620 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Aygo
Rok produkcji: 2008
Wartość: 13 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Aygo
Rok produkcji: 2014
Wartość: 25 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy (Santander Bank)
Kwota pozostała do spłacenia: 202 936,71 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Limit na koncie osobistym Millenium Bank
Uwagi: limit: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Wojciech Piotr
Nazwisko: Król
Data urodzenia: 1985-04-22
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 100 000,00 PLN
Uwagi: w tym ze sprzedaży samochodu Mini Cooper oraz odszkodowania z tytułu wypadku z 2016 r.
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5000,00 EUR

Kwota: 1200,00 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: IKE
Pełna kwota: 6553,29 PLN
Uwagi: Millenium Bank

Nazwa: UFK (Viennalife)
Pełna kwota: 6893,41 PLN

Nazwa: UFK (Generali)
Pełna kwota: 21 597,31 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73,54 m2
Wartość: 490 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia: 45,81 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 564,17 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 095,38 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 26 160,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Land Rover
Model: Europe
Rok produkcji: 2009
Wartość: 100 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Aygo
Rok produkcji: 2008
Wartość: 13 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup mieszkania Santander Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 420 172,49 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup mieszkania Santander Bank
Cała kwota: 205 765,03 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka prywatna na spłatę kredytu samochodowego mBank
Kwota pozostała do spłacenia: 70 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Limit na koncie osobistym Millenium Bank
Uwagi: limit: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-23
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Wojciech Piotr
Nazwisko: Król
Data urodzenia: 1985-04-22
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3500 EUR
Uwagi: kwota około

Kwota: 1000 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: IKE
Pełna kwota: 5061,05 PLN
Uwagi: Millenium Bank

Nazwa: UFK (Viennalife)
Pełna kwota: 6201,24 PLN

Nazwa: UFK (Generali)
Pełna kwota: 19 604,97 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73,54 m2
Wartość: 470 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 45,81 m2
Wartość: 245 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 995,42 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 811,87 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 26 545 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Land Rover
Model: Europe
Rok produkcji: 2009
Wartość: 120 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mini
Model: Cooper
Rok produkcji: 2010
Wartość: 33 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność 1/2

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 431 534,24 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Cała kwota: 209 453 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu mBank
Kwota pozostała do spłacenia: 81 319,48 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Limit na koncie osobistym Millenium Bank
Uwagi: limit: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wojciech Piotr
Nazwisko: Król
Data urodzenia: 1985-04-22
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3000 EUR
Uwagi: kwota około

Kwota: 1000 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: IKE
Pełna kwota: 2424,42 PLN
Uwagi: Millenium Bank

Nazwa: UFK (Viennalife)
Pełna kwota: 3275,39 PLN

Nazwa: UFK (Generali)
Pełna kwota: 16 427,66 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73,54 m2
Wartość: 470 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: kwota około

Powierzchnia: 45,81 m2
Wartość: 245 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: kwota około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Mysłowice
Kwota: 821,70 PLN
Uwagi: trzynasta pensja

Opis: Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego
Kwota: 6153,34 PLN
Uwagi: trzynasta pensja

Opis: Uposażenia poselskie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: Dieta poselska
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 9120 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Land Rover
Model: Europe
Rok produkcji: 2009
Wartość: 130 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mini
Model: Cooper
Rok produkcji: 2010
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność 1/2

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 442 556,31 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Cała kwota: 213 002,14 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu mBank
Kwota pozostała do spłacenia: 89 326,91 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Limit na koncie osobistym Millenium Bank
Cała kwota: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wojciech Piotr
Nazwisko: Król
Data urodzenia: 1985-04-22
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3396,56 EUR

Kwota: 1000 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: IKE
Pełna kwota: 1888,66 PLN
Uwagi: Millenium Bank

Nazwa: UFK (Skandia)
Pełna kwota: 2107,18 PLN

Nazwa: UFK (Generali)
Pełna kwota: 12 425,26 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73,54 m2
Wartość: 470 000
Tytuł prawny: własność
Uwagi: kwota około

Powierzchnia: 45,81
Wartość: 245 000
Tytuł prawny: własność
Uwagi: kwota około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Mysłowice
Kwota: 19 645,63 PLN
Uwagi: umowa o pracę

Opis: Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego
Kwota: 78 837,50 PLN
Uwagi: umowa o pracę

Opis: Umowa cywilno-prawna
Kwota: 1168 PLN
Uwagi: dochód żony

Opis: Uposażenie poselskie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: Dieta poselska
Kwota: 4039,36 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Kuga
Rok produkcji: 2009
Wartość: 50 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mini
Model: Cooper
Rok produkcji: 2010
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: współwłasność 1/2

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Kwota pozostała do spłacenia: 452 875,49 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Cała kwota: 176 400 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu mBank
Kwota pozostała do spłacenia: 11061,07PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Limit na koncie osobistym Millenium Bank
Cała kwota: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wojciech Piotr
Nazwisko: Król
Data urodzenia: 1985-04-22
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: dyrektor kancelarii prezydenta UM Mysłowice ([nieczytelne] 2014 r.)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 39 000 PLN
Uwagi: stan na 4.11.2015
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3398,56 EUR
Uwagi: stan na 4.11.2015

Kwota: 1000 USD
Uwagi: stan na 4.11.2015

Papiery wartościowe
Nazwa: IKE
Liczba jednostek: 1581,10
Uwagi: stan na koniec paźdz. 2015

Nazwa: UFK (Amplico)
Liczba jednostek: 2239,12
Uwagi: stan na koniec paźdz. 2015

Nazwa: UFK (Generali)
Liczba jednostek: 11 578
Uwagi: stan na koniec paźdz. 2015

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 73,54 m2
Wartość: 470 000
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia: 45,81
Wartość: 245 000
Uwagi: rok zakupu 2015

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Mysłowice
Kwota: 19 645,63 PLN
Uwagi: umowa o pracę

Opis: Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego
Kwota: 78 837,50 PLN
Uwagi: umowa o pracę

Opis: Umowa cywilno-prawna
Kwota: 1168 PLN
Uwagi: dochód żony

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Kuga
Rok produkcji: 2009
Wartość: 50 000 PLN
Uwagi: wartość około
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 454 659,31 PLN
Uwagi: stan na koniec października 2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
Cała kwota: Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 161 600 PLN
Uwagi: stan na koniec października 2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu
Cała kwota: 11 498,69 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Limit na koncie osobistym
Cała kwota: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-04