Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1963-01-12, Zgierz
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych w zakresie pomocy społecznej i jej organizacji. W l.1993-1999 była pracowniczką socjalną. Pełniła także funkcję kierowniczki ośrodka pomocy społecznej oraz kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu. Zaangażowana w... działalnośćLigi Kobiet Polskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W l. 2002-2007 zastępczyni burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. W wyborach samorządowych w 2018 r. bezskutecznie kandydowała na prezydentkę Zgierza. Członkini Platformy Obywatelskiej. Posłanka od 2011 r. (VI-X kadencja). W Sejmie IX kadencji zasiadała w Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Agnieszki Hanajczyk Pl. Jana Pawła II 19 95-100 Zgierz woj. łódzkie tel. 504 238 898

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, 2002-07 Wiceburmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 2007 -nadal, posłanka na Sejm RP
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Najważniejsze jest umocnienie polskiej pozycji w Unii Europejskiej. Ustabilizowanie rozchwianej dyplomacji jako gwarancji bezpieczeństwa Polski. Wyzwaniem jest transormacja energetyczna i ochrona środowiska. Konieczne jest rozwinięcie OZE. Niezwykle ważne jest odratowanie zalesienia, ochrona ścisła obszarów cenn6ch i potencjalnie cennych przyrodniczo. Walka ze zmianami klimatu, które postępują, z suszą, stepowieniem, rosnącymi temperaturami. Walka o czyste rzeki, które będą ostojami dla zwierząt. Najważniejsza jednak musi być zmiana społeczna. Przywrócenie praw kobiet, szacunku do drugiego człowieka. "Zszycie" polskiego społeczeństwa rozerwanego rządami PiS.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Korzystanie z usług polegające na braku obostrzeń w kinach, restauracji, transporcie publicznym itp.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Uczniowie, absolwenci muszą potrafić dynamicznie poruszać sie na zmiennym bardzo rynku pracy. Nie koniecznie posiadac pełną wiedzę, bo wiedzę cały czas powinismy uzupełniać, ale umiejętności wypracowane w wieku młodzieńczym stają sie standardem, zmiana sposobów postepowania, budowanie kreatywności, pewności siebie, wyszukiwania silnych stron, adaptacji sa w przeciwieństwie do wiedzy dużo tudniejsze do opanowania w późniejszym czasie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2019
kandydatka na posłankę, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Sieradz, liczba głosów: 10 535
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Obniżenie stawki zasadniczej VAT

Obniżymy zasadniczą stawkę VAT do 22% w 2014 roku, kiedy światowy kryzys gospodarczy powinien ustąpić fazie ożywienia.dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: 2011

PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
wybory 2011
Budżet UE na lata 2014-2020

Wynegocjujemy ponad 300 mld złotych w budżecie UE na lata 2014–2020 na nasz program inteligentnego rozwoju, który wesprzemy kolejnymi 100 mld złotych środków własnych. Dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: 2011

PO
sprawy europejskie
budżet UE
11 Sieradz
wybory 2011
Odnawialne umowy sezonowe

12. Wprowadzimy do kodeksu pracy odnawialne umowy sezonowe dla pracowników, co zwiększy stabilność zatrudnienia wśród młodych.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: 2011

11 Sieradz
PO
rynek pracy
sprawy ogólnopolskie
wybory 2011
Zwiększenie ulgi podatkowej dla oszczędzających na emeryturę

Zwiększymy ulgi podatkowe dla oszczędzających na emeryturę, by motywować skłonność do długookresowego oszczędzania. dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: 2011

PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
wybory 2011
Centrum Nauki w każdym województwie

W ramach programu “Koperniki” w każdym województwie do 2020 roku stworzymy “Centra Nauki”, których zadaniem, podobnie jak to się ma w przypadku udanego projektu stołecznego, będzie inspirowanie młodzieży do nauki i innowacyjności.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: 2011

11 Sieradz
PO
sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
wybory 2011
Obniżenie VAT do 22% w 2014 roku

Obniżymy zasadniczą stawkę VAT do 22% w 2014 roku, kiedy światowy kryzys gospodarczy powinien ustąpić fazie ożywienia.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: 2011

11 Sieradz
PO
budżet państwa i podatki
sprawy ogólnopolskie
wybory 2011
Silna i nowoczesna Polska w zjednoczonej Europie

Naszym celem było nie tylko odsunięcie PiS-u od władzy. Jeszcze ważniejsze były marzenia o silnej i nowoczesnej Polsce w zjednoczonej Europie, co traktujemy jako priorytet, który wynika z dogłębnego zrozumienia sensu naszych dziejów i racji stanu naszego państwa.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: 2011

PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie
sprawy europejskie
światopogląd
wybory 2011
1000 Świetlików

Na podobieństwo 1800 Orlików wybudujemy 1000 Świetlików – centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: 2011

11 Sieradz
PO
edukacja i szkolnictwo wyższe
kultura
sprawy ogólnopolskie
wybory 2011
Wybudowanie centrów kultury i bibliotek gminnych

Na podobieństwo 1800 Orlików wybudujemy 1000 Świetlików – centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej. dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie
wybory 2011
kultura
Wprowadzenie konkurencji dla NFZ

Damy Polakom prawo wyboru, komu przekażą swoją składkę zdrowotną, wprowadzając konkurencję dla NFZ. dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

ochrona zdrowia
PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie
wybory 2011
Miliard złotych na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi

Przeznaczymy miliard złotych ze środków unijnych na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi. dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

rolnictwo
PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie
wybory 2011
Ulgi podatkowe dla osób oszczędzających na emeryturę

Zwiększymy ulgi podatkowe dla oszczędzających na emeryturę, by motywować skłonność do długookresowego oszczędzania.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

11 Sieradz
PO
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
budżet państwa i podatki
wybory 2011
Wprowadzenie odnawialnych umów sezonowych

Wprowadzimy do kodeksu pracy odnawialne umowy sezonowe dla pracowników, co zwiększy stabilność zatrudnienia wśród młodych. dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

rynek pracy
PO
11 Sieradz
wybory 2011
sprawy ogólnopolskie
Zwiększanie płac sfery budżetowej

Płace sfery budżetowej, zamrożone ze względu na kryzys, zaczną ponownie rosnąć. Podobnie jak konsekwentnie zwiększyliśmy płace nauczycieli, będziemy sukcesywnie podnosić wynagrodzenia innych ważnych społecznie grup zawodowych, zaczynając od nauczycieli akademickich i policjantów. dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
polityka społeczna
wybory 2011
Internet w każdej gminie

Zapewnimy dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdej gminie.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
wybory 2011
Będziemy wspierać kreatywność

Będziemy wspierać i rozwijać kreatywność od przedszkola do uniwersytetu, w rodzinnej firmie i wielkim przedsiębiorstwie, w gminie i dużym mieście. W dalszym ciągu będziemy stawiać na kreatywność – to energia młodych i pomysły artystów, to wynalazki inżynierów i przedsiębiorców.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

PO
11 Sieradz
polityka społeczna
przedsiębiorczość
wybory 2011
300 mld złotych z budżetu unijnego na program inteligentnego rozwoju

Wynegocjujemy ponad 300 mld złotych w budżecie UE na lata 2014–2020 na nasz program inteligentnego rozwoju, który wesprzemy kolejnymi 100 mld złotych środków własnych.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie
sprawy europejskie
wybory 2011
Eliminacja dyskryminacji kobiet w miejscu pracy

Wzorem krajów najbardziej rozwiniętych wprowadzimy przepisy gwarantujące kobietom “równą płacę za równą pracę”, eliminując dyskryminację kobiet w miejscu pracy. dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

polityka społeczna
PO
11 Sieradz
wybory 2011
sprawy ogólnopolskie
Skrócenie terminu wydawania pozwoleń na budowę

Skrócimy termin wydawania pozwoleń na budowę z około 300 do 100 dni, a liczbę procedur z ponad 30 do 15. Skrócimy termin oczekiwania przez obywatela na rozstrzygnięcie jego sprawy w sądzie o 1/3. dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

infrastruktura
prawo
PO
11 Sieradz
wybory 2011
Zwiększenie wydatków na Uniwersytety Trzeciego Wieku

W ciągu kadencji zwiększymy wydatki na Uniwersytety Trzeciego Wieku i grupowe zajęcia zdrowotne dla seniorów. dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

edukacja i szkolnictwo wyższe
polityka społeczna
PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie
wybory 2011
Wzrost płac w sferze budżetowej

Płace sfery budżetowej, zamrożone ze względu na kryzys, zaczną ponownie rosnąć. Podobnie jak konsekwentnie zwiększyliśmy płace nauczycieli, będziemy sukcesywnie podnosić wynagrodzenia innych ważnych społecznie grup zawodowych, zaczynając od nauczycieli akademickich i policjantów.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

PO
11 Sieradz
budżet państwa i podatki
wybory 2011
polityka społeczna
sprawy ogólnopolskie
Stypendia dla najzdolniejszych od I roku studiów

15. Najlepsi maturzyści już od pierwszego roku studiów będą otrzymywać stypendia naukowe.

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

PO
11 Sieradz
edukacja i szkolnictwo wyższe
sprawy ogólnopolskie
wybory 2011
polityka społeczna
Likwidacja formularzy PIT

Zlikwidujemy formularze podatkowe PIT. dodane przez: Ewa

Źródło: hanajczyk.pl

Data obietnicy: wrzesień 2011

budżet państwa i podatki
administracja państwowa i samorząd
PO
11 Sieradz
sprawy ogólnopolskie

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Nazwisko panieńskie: Kamińska
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: posłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 62 205 PLN
Uwagi: rachunek bieżący

Kwota: 19 763 PLN
Uwagi: rachunek wspólny z Teresą Kamińską (matka)

Kwota: 7178 PLN
Uwagi: lokata bankowa

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Aviva Polskich Akcji
Pełna kwota: 1135 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiącej majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśno-budowlana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 121 235,05 PLN
Uwagi: na koniec roku 2018

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 811,89 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 29 811,89 PLN na koniec roku 2018

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO BP
Cała kwota: 63 495,40 PLN
Uwagi: w związku z zakupem mieszkania wymienionego w pkt II
Podpis
Data: 2019-11-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Nazwisko panieńskie: Kamińska
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 79 017,37 PLN
Uwagi: rachunek bieżący

Kwota: 6978 PLN
Uwagi: lokata

Kwota: 14 766,20 PLN
Uwagi: rachunek wspólny z Teresą Kamińską (matka)

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Aviva Polskich Akcji
Pełna kwota: 1135 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiącej majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśno-budowlana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20 041,60 PLN opodatkowana: 0 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 69 656,86 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO BP
Cała kwota: 66 090 PLN
Uwagi: w związku z zakupem mieszkania wymienionego w pkt II
Podpis
Data: 2019-09-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Nazwisko panieńskie: Kamińska
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 59 021,32 PLN
Uwagi: rachunek bieżący

Kwota: 6086,88 PLN
Uwagi: lokata

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Aviva Polskich Akcji
Pełna kwota: 1035 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiącej majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśno-budowlana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 121 235,05 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 811,89 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 29 811,89 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO BP
Cała kwota: 150 742,50 PLN
Uwagi: w związku z zakupem mieszkania wymienionego w pkt II
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Nazwisko panieńskie: Kamińska
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 40 008,35 PLN
Uwagi: rachunek bieżący

Kwota: 15 197,94 PLN
Uwagi: lokata

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Aviva Polskich Akcji
Pełna kwota: 1035 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiącej majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśno-budowlana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 130 271,50 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 449,03 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 3089,03 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO BP
Cała kwota: 168 607,16 PLN
Uwagi: w związku z zakupem mieszkania wymienionego w pkt II.2
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Nazwisko panieńskie: Kamińska
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 853,91 PLN
Uwagi: rachunek bieżący

Kwota: 13 900 PLN
Uwagi: lokata

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Aviva Polskich Akcji
Pełna kwota: 1200 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiącej majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: wartość łączna z garażem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśno-budowlana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 128 913,62 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360 PLN opodatkowana: 2 234,52 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO BP
Cała kwota: 185 831,84 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z FŚS dla posłów
Cała kwota: 17 675 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-19
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Nazwisko panieńskie: Kamińska
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6384,72 PLN
Uwagi: rachunek bieżący

Kwota: 12 300 PLN
Uwagi: lokata

Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Aviva Polskich Akcji
Liczba jednostek: 141 054
Pełna kwota: 57 214,98 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśna niezabudowana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 129 111,47 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,86 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 2 316,96 PLN, nieopodatkowana 27 360 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Nazwisko panieńskie: Kamińska
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 879 PLN
Uwagi: rachunek bieżący
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Aviva Polskich Akcji
Liczba jednostek: 141 054
Pełna kwota: 61 991 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśna niezabudowana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 107 702,80 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 24730,80

Podpis
Data: 2015-11-11
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Nazwisko panieńskie: Kamińska
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 32 600 PLN
Uwagi: rachunek bieżący
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Polskich Akcji
Liczba jednostek: 141 054
Pełna kwota: 61 991 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 520 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśna niezabudowana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 75 391,96 PLN
Uwagi: dochody osiągnięte od 2015-01-01 do 2015-08-03

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN
Uwagi: dochody osiągnięte od 2015-01-01 do 2015-08-03

Podpis
Data: 2015-08-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Nazwisko panieńskie: Kamińska
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 000 PLN
Uwagi: rachunek bieżący
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Polskich Akcji
Liczba jednostek: 141 054
Pełna kwota: 61 328 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 480 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśna niezabudowana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 243,36 PLN brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 976,96 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Nazwisko panieńskie: Kamińska
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 949,78 PLN
Uwagi: rachunek bieżący
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Polskich Akcji
Liczba jednostek: 141 054
Pełna kwota: 63 045
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 480 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśna niezabudowana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 243,36 PLN brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy Santander Consument Bank S.A.
Uwagi: podana kwota 11000

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych dla posłów
Uwagi: podana kwota 6500

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2014-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 36 000 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne PKO BP

Kwota: 13 000 PLN
Uwagi: rachunek bieżący

Papiery wartościowe
Nazwa: kapitałowy fundusz dynamiczny Amplico AFK Akcji
Liczba jednostek: 2 483 487
Pełna kwota: 40 400 PLN

Nazwa: kapitałowy fundusz dynamiczny AVIVA
Liczba jednostek: 1 412 506
Pełna kwota: 58 035 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
Uwagi: w trakcie budowy, stan na dzień 31.12.2012
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśna niezabudowana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 243,36 PLN brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w związku z zakupem nieruchomości w punkcie II
Kwota pozostała do spłacenia: 10 482,82 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 98 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa

Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: rachunek bieżący

Papiery wartościowe
Nazwa: kapitał dynamiczny fundusz Amplico AFK Akcji
Liczba jednostek: 2 483 487

Nazwa: kapitałowy fundusz dynamiczny C.U.
Liczba jednostek: 1 412 506

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśna niezabudowana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiąca majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 703,16 PLN brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 2123,88 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w związku z zakupem nieruchomości w pkt II.
Kwota pozostała do spłacenia: 11 200 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Małgorzata
Nazwisko: Hanajczyk
Data urodzenia: 1963-01-12
Miejsce urodzenia: Zgierz
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 95 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa PKO
Papiery wartościowe
Nazwa: kapitał dynamiczny fundusz Akcji Amplico
Liczba jednostek: 2 482 487

Nazwa: kapitałowy fundusz dynamiczny C.U
Liczba jednostek: 1 412 506

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 58 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka leśna niezabudowana
Powierzchnia działki: 1,9 ha
Wartość: 95 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części stanowiące majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 108 459,37 PLN brutto

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1930,80 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w związku z zakupem nieruchomości w punkcie 2
Kwota pozostała do spłacenia: 11 590,50 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-11-07