Wybory Parlamentarne 2023

Kandydat na posła Komitet wyborczy: Konfederacja Okręg: 8, Zielona Góra Numer na liście: 1 Partia: Konfederacja Wolność i Niepodległość

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koło Poselskie Konfederacja
Data i miejsce urodzenia: 1983-02-09, Zielona Góra
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Absolwent kulturoznawstwa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ochroną informacji niejawnej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przedsiębiorca, po ukończeniu studiów zajął się prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach... przedsiębiorstwa logistyczno-transportowego działającego głównie na terenie Niemiec i Holandii. Działał w Młodzieży Wszechpolskiej. Członek Ruchu Narodowego, pełnomocnik partii w województwie lubuskim. Od 2019 r. poseł na Sejm IX kadencji, członek koła poselskiego Konfederacji, członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Krystiana Kamińskiego Gen J. Dąbrowskiego 41B lok. 304 65-021 Zielona Góra krystian.kaminski@sejm.pl tel. 661-100-743
 • Biuro Poselskie Posła Krystiana Kamińskiego Szkolna 4 l. 1 66-400 Gorzów Wielkopolski krystian.kaminski@sejm.pl tel. 661 100 743

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym. Tak, ale w wyznaczonych miejscach, pod ścisłym rygorem i z procesem akredytacyjnym.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Jak najszybciej zbudować mur (płot, zaporę) oraz prowadzić szeroko zakrojoną ofensywę dyplomatyczną, która wymusi na Białorusi zamknięcie szlaku. Taka ofensywa zakłada rónwnież bezpośrednie rozmowy z Rosją w w/w temacie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Szkoła podstawowa
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Pracodawca może współpracować ze szkołą w tworzeniu klas zawodowych i wtedy może je współfinansować
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Edukacja w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/5)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
80%
wspólne pytania
5
zgodność
79%
wspólne pytania
5
zgodność
75%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
36%
wspólne pytania
4
zgodność
36%
wspólne pytania
4
zgodność
36%

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
gastronomia, hotelarstwo, fitness, kultura, rozrywka, rekreacja, organizatorzy turystyki (piloci-przewodnicy wycieczek),
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
88%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
60%
wspólne pytania
4
zgodność
63%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- zapobiec niekorzystnym zmianom struktury demograficznej - zadbać o to aby Polska pod względem podatkowym była najbardziej przyjaznym państwem w regionie - zmienić naszą politykę zagraniczną na wielowektorową - odejść od koncepcji "taniej siły roboczej dla zachodnich koncernów", postawić na innowacyjność - energia jądrowa
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reformy systemu podatkowego
2
Reformy systemu wyborczego
3
Reforma polityki kulturalnej
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Pełna ochrona życia od poczęcia
2
Ograniczenie i większa kontrola nad migracją zarobkową do Polski
3
Likwidacja podatku dochodowego
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
86%
wspólne pytania
20
zgodność
80%
wspólne pytania
16
zgodność
79%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
38%
wspólne pytania
16
zgodność
39%
wspólne pytania
25
zgodność
41%

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.2%
Nieobecność
1.8%
Zgodność
z linią klubu
91.5%

Oddane głosy

Za
44%
Przeciw
36.2%
Wstrzymał się
18.1%
Nieobecny
1.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystian Patryk
Nazwisko: Kamiński
Data urodzenia: 1983-02-09
Miejsce urodzenia: Zielona Góra
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł-elekt
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3000 PLN

Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: wierzytelność wobec osoby prawnej

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 9660,38 USD

Kwota: 500 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59,6 m2
Wartość: 240 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: JK sp. z o.o.
Dochód / Przychód
Przychód: 5 929 499,69 PLN
Uwagi: dochód: - 259 054,68 PLN

Nazwa spółki: Tornes sp. z o.o.
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: JK sp. z o.o.
Liczba udziałów: 25
Uwagi: do 21.10.2019 przychód: 59 951,60 PLN dochód: -2 699,76 PLN

Emitent udziałów: Tornes sp. z o.o.
Liczba udziałów: 50
Dochód
Kwota: 0 PLN

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: J.K sp. z o.o. w Zielonej Górze
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes zarządu
Od kiedy: 2017-02-21
Do kiedy: 2019-10-22
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowa o pracę - dochód
Kwota: 118 078,32 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: 2 uncje złota
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy - Santander Bank Polska SA
Kwota pozostała do spłacenia: 19 342,42 PLN
Uwagi: (stan na 23.10.2019)

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy - PKO Bank Polski
Kwota pozostała do spłacenia: 201 862,14 PLN
Uwagi: kwota do spłacenia z odsetkami - stan na 23.10.2019

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-23
Źródło