Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1977-10-03, Warszawa
Zawód: kierownik do spraw marketingu
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka zarządzania i marketingu na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracowała w firmie medycznej jako kierowniczka ds. marketingu odpowiedzialna za region Europy Środkowo-Wschodniej. Aktywistka ekologiczna. Współprzewodnicząca partii Zieloni oraz autorka ich programu “Polska bez... smogu”. W 2019 r. kandydowała do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu RP – zdobyła mandat poselski. W Sejmie X kad. była wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zasiadała także w komisjach: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego KO. W 2023 r. ponownie wybrana do Sejmu.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Urszuli Zielińskiej ul. Piękna 1B lok. 22 00-539 Warszawa woj. mazowieckie tel. 791-876-043 biuro.poselskie.u.zielinskiej@gmail.com

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Uchronienie kilkunastu osób wymagających pomocy przed nielegalnym push-backiem z granicy Polski. Zaproponowanie i uzyskanie potwierdzenia od Premiera RP dla kilku konkretnych działań pomocowych wobec opozycjonistów i opozycjonistek z Białorusi. Zbiórka pomocy humanitarnej dla uchodźców z Białorusi i krajów Bliskiego Wschodu.
Drugi sukces
Wsparcie protestujących w Warszawie i ochrona przed represjami ze strony policji. Skuteczna deeskalacja konfliktowych sytuacji pomiędzy policją a protestującymi. Wsparcie ruchów obywatelskich i organizacji pozarządowych działających w obszarach praw kobiet, osób LGBT+, klimatu, praworządności, uchodźców.
Trzeci sukces
Wprowadzenie poprawek do ustawy Covidowej umożliwiających m.in. zawieszenie spłaty kredytów studenckich na okres pandemii. Złożenie pakietu ustaw legalizujących marihuanę oraz przeprowadzenie debaty sejmowej w obszarze, który od lat był w polskim Sejmie tematem tabu. Złożenie pierwszej w polskim Sejmie uchwały o kryzysie klimatycznym.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Specustawy Covidowe - zawierały zarówno konieczną, znaczną pomoc jak i wiele toksycznych, szkodliwych zapisów, m.in. wyprowadzenie środków funduszu covidowego poza budżet państwa i kontrolę parlamentu.
Ustawa o Sądzie Najwyższym tworząca m.in. Izbę Dyscyplinarną i system kar i środków nacisku na sędziów.
Specustawa tworząca quasi-stan wyjątkowy, umożliwiająca wprowadzanie zakazów wstępu i zakazów przemieszczania się na dowolnie zdefiniowanych obszarach państwa, na dowolny okres, za pomocą ministerialnego rozporządzenia (!). Całkowicie niezgodna z Konstytucją RP.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
M.in. do Zespołu ds. ochrony Puszczy Białowieskiej i innych zespołów.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Dostęp do miejsc publicznych w których przebywanie zwiększa ryzyko zarażenia innych, typu restauracje, kina, koncerty itp.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Bezpieczny klimat i czyste powietrze: (a) Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 50% do 2030 i 100% (do zera netto do 2040 r.) (b) Odejście od spalania paliw kopalnych na rzecz czystej, bezpiecznej energetyki rozproszonej i ekomobilności, poprzez (c) Odejście od silników spalinowych w kierunku transportu nisko- i zero-emisyjnego. (d) Odejście od energetyki węglowej w ciepłownictwie i przemyśle itd. w kierunku 100% energetyki odnawialnej. (e) Zwiększenie powierzchni lasów i terenów zielonych o min. 50%, potrojenie powierzchni parków narodowych do poziomu śr.europejskiej. (f) Niskoemisyjne rolnictwo i zdrową żywność
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Akt odnowy demokracji: przywrócenie trójpodziału władzy, odpolitycznienie mediów publicznych i spółek skarbu państwa.
2
Reforma służby zdrowia i edukacji.
3
Reforma energetyki: odejście od energetyki węglowej w kierunku 100% energetyki odnawialnej. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła (kotły węglowe itp), na niskoemisyjne.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zmiana ustawy wiatrakowej.
2
Cofnięcie projektu nowelizacji ustawy o górnictwie i "Lex Inwestor" (dopuszcza potencjalnie szkodliwe środowiskowo inwestycje bez udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym).
3
Poprawa programu "Czyste Powietrze" - wymiana kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła (a nie piece węglowe).
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 6
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…utrzymaniem kompromisu aborcyjnego – tej opcji kwestionariusz nie przewiduje, stąd taka odpowiedź. Adrian Zandberg tak Lewica   Urszula Zielińska tak KO A w przypadku zagrożenia życia, ciąży z gwałtu lub wady letalnej płodu – do końca…

2.02.2023, Sprawy do załatwienia na ostatni rok kadencji

…reformę niesprawiedliwych sądów”. O rozwoju odnawialnych źródeł energii piszą m.in. Tomasz Aniśko (KO), Stanisław Bukowiec (Porozumienie), Urszula Zielińska (KO). Piotr Zientarski (KO), poza odmrożeniem ustawy wiatrakowej, nawiązuje do niedawnej katastrofy ekologicznej na Odrze i…

29.12.2021, Oczekiwania wyborców vs. konkretne działania

…popierającej działania rządów Polski, Litwy i Łotwy na granicy z Białorusią. Klaudia Jachira (KO) wraz z Urszulą Zielińską (KO) otworzyły biuro poselskie w Białowieży, żeby wspierać lokalnych mieszkańców. Urszula Zielińska przypomniała też m.in. o…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 19.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, członkini
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, członkini
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członkini
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Urszula Sara
Nazwisko: Zielińska
Data urodzenia: 1977-10-03
Miejsce urodzenia: Warszawa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 241 439,36 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 11 846,03 GBP

Kwota: 19 000,00 CHF

Papiery wartościowe
Nazwa: akcje GSK - Long Term Incentive (LTI)
Liczba jednostek: 665
Pełna kwota: 11 419,17 GBP
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 46 m2
Wartość domu: 100 000 PLN
Tytuł prawny: akt własności
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość: 500 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe w kredycie hipotecznym w wysokości 51 578,16 CHF
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: użytki rolne
Powierzchnia działki: 0,2594 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze
Tytuł prawny: akt własności - współwłasność (darowizna)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lasy ogółem
Powierzchnia działki: 0,36 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: akt własności - współwłasność (darowizna)
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-12
Źródło