Informacje ogólne

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Data i miejsce urodzenia: 1966-11-25, Jasło
Zawód: ekonomistka
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Okręg: 9 Rzeszów
Liczba głosów: 40 737 (5,46%%)
Elżbieta Łukacijewska, 1 w podkarpackim, PO. Ekonomistka, posłanka IV, V i VI kadencji, w l. 1998-2001 wójt Gminy Cisna, 2009-2014 – europosłanka, członkini PO. Tematy na nową kadencję: polityka regionalna i rolna, zacieśnianie współpracy ze Wschodem. Deklaruje działania na rzecz zwiększania miejsc... pracy i aktywizacji osób 50+.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro w Sanoku ul. Rynek 18 38-500 Sanok tel./fax: (13) 464 68 50 Asystenci: Katarzyna Rysz-Jęczkowska e-mail: kasia@lukacijewska.pl Ewa Mrugała e-mail: ewa@lukacijewska.pl
 • Biuro w Jaśle ul. Jana Pawła II 35 38-200 Jasło (2 piętro, pokój 212), tel.: 500 328 280. Asystenci: Katarzyna Rysz-Jęczkowska e-mail: kasia@lukacijewska.pl
 • Biuro w Przemyślu Rynek 20 37-700 Przemyśl tel.: 16 670-15-88
 • Biuro w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3, pok. 44 39-400 Tarnobrzeg
 • Biuro w Brukseli Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 12E169 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel.: +32(0)2 28 45329 e-mail: elzbieta.lukacijewska@europarl.europa.eu
 • Biuro w Rzeszowie ul. Kreczmera 4 35-065 Rzeszów tel. (17) 852 32 04 Asystenci: Artur Sapiński e-mail: artur@lukacijewska.pl Paulina Sowa e-mail: paulina@lukacijewska.pl
 • Biuro w Strasburgu (podczas sesji plenarnych) Parlement européen Bât. Louise Weiss T11021 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel.: +33(0)3 88 1 75329 Asystenci: Agnieszka Przyborowicz e-mail: agnieszka.przyborowicz@europarl.europa.eu Marta Dyszyńska e-mail: marta.dyszynska@europarl.europa.eu Joanna Gajda e-mail: joanna.gajda@europarl.europa.eu

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie działalności posłów do Parlamentu Europejskiego IX kadencji (2024) (2024)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Powołanie nowej komisji specjalnej ds. walki z rakiem, o której utworzenie wnioskowali głównie polscy posłowie z grupy EPP. Komisja przygotowała rekomendacje dot. skoordynowanej i kompleksowej unijnej strategii walki z chorobami nowotworowymi. Sprawozdanie przyjęto stosunkiem głosów 652 do 15, 27 posłów wstrzymało się od głosu. Wczesna profilaktyka, diagnostyka, leczenie i opieka, a także wzmocnienie praw pacjentów, którzy pokonali raka, są wyraźną korzyścią dodaną dla ochrony zdrowia Europejczyków. Po zakończeniu prac ww. komisji - dzięki aktywności delegacji PO-PSL powstała podkomisja do spraw zdrowia publicznego SANT - a w przyszłej kadencji naszym priorytetem stanie się powołanie osobnej, pełnowymiarowej komisji ds. zdrowia w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że mimo wybuchu pandemii COVID 19 Parlamentowi udało się kontynuować pracę ze zdwojoną siłą i dużo większą prędkością. Na szybko potrzebne były rozwiązania legislacyjne pozwalające na zapobieżenie skutkom pandemii - dzięki dobrej współpracy międzyinstytucjonalnej uruchomiono program dostaw szczepionek, maseczek i materiałów ochronnych a potem wynegocjowano największy w historii pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki Next Generation EU. Wszystko to odbyło się w systemie hybrydowych spotkań - początkowo posłowie procedowali unijną legislację prawie wyłącznie on-line.
Sukces 2: Upływająca kadencja Parlamentu Europejskiego była jedną z najbardziej udanych pod względem wysiłków na rzecz równouprawnienia płci i walki z przemocą wobec kobiet. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wykonali bardzo dobrą robotę, szczególnie w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Nigdy dotąd głos tej komisji nie był tak donośny i słyszalny jak w tych ostatnich 5 latach. Parlament przyjął dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach, dziesięć lat po tym, jak Komisja przedstawiła jej projekt. Dyrektywa wprowadza przejrzyste procedury rekrutacji w firmach a jej implementowanie sprawi, że do czerwca 2026 roku przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych będą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci. Unia Europejska przystąpiła także do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencji Stambulskiej) a na ostatniej w tej kadencji sesji plenarnej w Strasburgu - przyjęto pierwsze w historii UE przepisy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, które mają pomóc zapobiegać przemocy seksualnej w tym gwałtom a także lepiej chronić kobiety przed cyberprzemocą i nękaniem.
Największa porażka: Afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim, tzw. "Katargate", która doprowadziła do utraty zaufania do posłów, a także istotnie wpłynęła na wizerunek PE, co zostało wykorzystane przez środowiska eurosceptyczne w UE, które próbują na tej podstawie podważyć wiarygodność całej instytucji. Dodatkowo, skandal ten pogłębił negatywne postrzeganie lobbystów, co może skutkować większym sceptycyzmem wobec ich działań w Unii Europejskiej. Poza tym, niestety Parlamentowi ciągle nie udaje się wystarczająco dobrze tłumaczyć czym tak naprawdę jest Unia Europejska i co dokładnie ci posłowie w tym parlamencie robią, a tym samym nie udaje się bronić i tłumaczyć reform i rewizji różnych unijnych polityk - co sprawia, że każda trudniejsza, mimo iż potrzebna decyzja staje się pożywką dla ruchów eurosceptycznych i populistycznych oraz prorosyjskich. Sondaże pokazują, że w kolejnej kadencji reprezentacja populistów wśród eurodeputowanych może się bardzo zwiększyć a to może poważnie wpłynąć na dalsze losy Wspólnoty.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 450 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech konkretnych sukcesów w Pana/Pani pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Ustanowienie Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością oraz zaktualizowanie Europejskiej Karty Parkingowej dla Osób z Niepełnosprawnościami. Te inicjatywy mają istotne znaczenie dla promowania równego dostępu i pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie europejskim. Jest to nie tylko kwestia prawnego uregulowania, ale także wyraz naszej wspólnej troski o zapewnienie godnych warunków życia i mobilności dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej.Wprowadzenie tych kart ma na celu poprawę warunków podróżowania dla osób z niepełnosprawnościami za granicą, zapewnienie wzajemnego uznawania statusu osoby z niepełnosprawnością oraz zapewnienie dostępu do usług, działań i udogodnień związanych z parkowaniem na terenie UE na równych warunkach dla osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od państwa członkowskiego, do którego się udają. To krok w kierunku bardziej inkluzyjnej i równościowej Europy, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mają gwarancję równych praw i możliwości, również w kontekście podróżowania i mobilności. Sprawozdawczyni cień do opinii Komisji TRAN do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej europejską kartę osoby z niepełnosprawnością i europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami, reprezentantka Parlamentu Europejskiego ds. Europejskich Ram Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Przyjęcie raportu Transport europejski odpowiadający potrzebom kobiet. Transport jest kluczowym elementem naszego codziennego życia - dlatego potrzebna jest jego gruntowana przemiana - transport musi być bardziej ekologiczny i dostosowany do potrzeb wszystkich obywateli, w tym kobiet. Planowane zmiany, takie jak wyłączenie centrów miast z ruchu samochodowego do 2035 roku, wymagają uwzględnienia różnorodności społeczeństwa. Kobiety stanowią ponad połowę społeczeństwa i często zajmują się opieką nad rodziną, dlatego ważne jest, aby transport odpowiadał ich potrzebom. Inwestycje w bezpieczny transport publiczny i eliminowanie barier, takich jak brak wind czy niebezpieczne przejścia podziemne, mogą poprawić jakość życia całych rodzin. Bezpieczeństwo w transporcie publicznym oraz eliminacja wykluczenia transportowego szczególnie na obszarach wiejskich i oddalonych powinny stać się priorytetami na najbliższą przyszłość. Jeżeli chodzi o zatrudnienie w transporcie - tu również przeważają mężczyźni. Dlatego promowanie zatrudnienia kobiet, zachęcanie ich do podejmowania technicznych kierunków na studiach oraz ich aktywne angażowanie w planowanie polityk transportowych może przyczynić się do efektywniejszego i bardziej zrównoważonego transportu.Ten raport to wstęp do dalszej dyskusji i zachęta dla Komisji Europejskiej, partnerów społecznych i państw członkowskich do gruntowanego zmodyfikowana swojego podejścia do efektywnego i bezpiecznego transportu w Europie. Autorka i sprawozdawczyni do raportu w Komisji FEMM i Kontrsprawozdawczyni do opinii w Komisji TRAN.
Aktualizacja przepisów dotyczących prawa jazdy ma na celu wspieranie działań na rzecz zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, redukcji obciążeń administracyjnych i eliminacji przeszkód utrudniających swobodne przemieszczanie się obywateli w UE. Dodatkowo, zmierza do dostosowania do zmian technologicznych i środowiskowych, między innymi poprzez wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy obowiązującego w całej Unii Europejskiej, usystematyzowanie kategorii prawa jazdy dla różnych typów pojazdów oraz ustalenie minimalnego wieku umożliwiającego prowadzenie pojazdów. Nowe przepisy wprowadzają również ogólnoeuropejski model jazdy w towarzystwie innego kierowcy od 17 roku życia dla kategorii B, C i C1, co umożliwia młodym kierowcom zdobycie praktycznych umiejętności, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa drogowego. Kontrsprawozdawczyni do raportu w Komisji TRAN w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2561 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 oraz uchylającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Najtrudniejszymi głosowaniami były na pewno wszystkie dotyczące Zielonego Ładu - czyli pakietu wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Z jednej strony bowiem wszyscy chcemy żyć w nieskażonym środowisku, oddychać czystym powietrzem i spożywać zdrowe, wolne od chemii produkty - ale z drugiej też musimy zarabiać, prowadzić swoje firmy czy działalność rolniczą a także rozwijać przemysł. Znalezienie złotego środka i głosowanie w miarę możliwości w taki sposób aby spełnić oczekiwania wszystkich stron okazało się być niesłychanie trudne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 7
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

13.05.2024, Europoselskie reelekcje, smutne pożegnania i hojne emerytury

…że możliwe jest zdobycie mandatu spoza czołowych miejsc, a nawet z ostatniego. 5 lat temu  Elżbieta Łukacijewska z KO wywalczyła mandat do PE z dziesiątego, ostatniego miejsca na liście (dziś startuje z „jedynki” w…

4.03.2024, Polska delegacja w Parlamencie Europejskim, czyli kto reprezentuje nas w Strasburgu i Brukseli?

…Danuta Hübner (PO), Jarosław Kalinowski (PSL), Adam Bielan (PiS), Ryszard Legutko (PiS), Tomasz Poręba (PiS) oraz Elżbieta Łukacijewska (PO). Z kolei dla 34 polskich europosłów była to pierwsza kadencja. Średni wiek polskich europosłów wynosi…

1.03.2017, PE: Największe frakcje polityczne chcą zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej

…linii popierających Verhofstadta frakcji EPL i S&D. Lojalne wobec EPL byli tylko Danuta Hübner , Elżbieta Łukacijewska , Marek Plura i Róża Thun (wszyscy z PO), a wobec S&D Lidia Geringer de Oedenberg…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Handlu Międzynarodowego, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Transportu i Turystyki, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Podstawowe wartości Unii Europejskiej

Poszanowanie zasad demokracji i praworządności jest fundamentem Wspólnej Europy i jeśli one są naruszane, nie możemy się odwracać i mówić, że to nas nie obchodzi. Po to też powstała Unia, na tych podwalinach, żeby przestrzegać zasad trójpodziału władzy i niezależności sądów. Bez tego nie będziemy w stanie utrzymać stabilności i zadbać o dobrobyt.

Źródło: europarlament.pap.pl

Data obietnicy: 29.05.2019

podkarpacki
PO
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
UE
prawa i wolności obywatelskie
Edukacja młodych

Chcę zwrócić uwagę na kraje takie jak Austria, państwa skandynawskie- tam jest dualizm wykształcenia: teoretyczne i praktyczne. U nas wiele lat temu zlikwidowano szkolnictwo zawodowe. Na to musimy zwrócić uwagę.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 21.05.2014

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
wybory europejskie 2014
PO
podkarpacki
Koncepcja integracji UE

Ważne jest, by Unia była Unią silnych ojczyzn, a nie federacją na wzór Stanów Zjednoczonych.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 21.05.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
wybory europejskie 2014
PO
podkarpacki
Bezrobocie wśród młodych

Unia widzi wiele problemów, ale zbyt wolno reaguje. Trzeba jak najszybciej uruchomić środki, które pomogą młodzieży znaleźne czy stworzyć miejsca pracy, stworzyć płatne staże w przedsiębiorstwach.

Źródło: debica.tv

Data obietnicy: 11.04.2014

sprawy europejskie
rynek pracy
młodzi
wybory europejskie 2014
PO
podkarpacki
Fundusze unijne dla Podkarpacia

Prócz dużych infrastruktur, duże środki pójdą na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie innowacyjności i badań. Ważna jest współpraca uczelni z biznesem.

Źródło: debica.tv

Data obietnicy: 11.04.2014

sprawy lokalne
rozwój regionalny
fundusze unijne
innowacje i nowe technologie
wybory europejskie 2014
PO
podkarpacki

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 33 298,16 PLN
Uwagi: na dzień 16.06.19
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 162 207,71 EUR

Kwota: 32 000 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 283,1 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: mieszkanie zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany, garaż
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 21 a
Wartość: 175 000 PLN
Uwagi: wartość zakupu

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 16 a
Wartość: 20 000 PLN

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 6,05 ha
Wartość: 17 000 PLN

Rodzaj: droga
Powierzchnia działki: 5,78 ha
Wartość: 34 465,51 PLN
Uwagi: wartość zakupu

Rodzaj: Działka w [nieczytelne] zabudowana dom mieszk. + rekreac. + gosp.
Wartość: 700 000 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna 2,83 ha - 09.09.1996 AWRSP
Działka budowlana 16 a - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana (przetarg) 21 a - 09.09.2013 UG [ukryte]
Działka rolna 6,05 ha - 04.10.2014 - UG [ukryte]
Droga 5,78 ha - 12.10.2018
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie europosła I - V 2019
Kwota: 33 890 EUR

Opis: dieta poselska

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Land Cruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Gr.
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X4
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 57 065,67 CHF
Podpis
Data: 2019-06-16
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3159,56 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 30 000 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 145 000 EUR
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 283,1 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: mieszkanie zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany, garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano przybliżoną wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 20 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 175 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość zakupu

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,0605 ha
Wartość: 17 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: w [nieczytelne] budynek mieszkalny, gospodarczy i rekreacyjny
Uwagi: zaanonsowana kwota 700 000 PLN

Rodzaj: droga
Powierzchnia działki: 0,0578 ha
Wartość: 34 465,51 PLN
Uwagi: wartość zakupu

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana (przetarg) 0,21 ha - 09.09.2013 UG [ukryte]
Działka rolna 0,0605 ha - 09.09.2013 - UG [ukryte]
Droga 0,0578 ha - 12.09.2018
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie europosła
Kwota: 81 318,48 EUR

Opis: dieta poselska

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Land Cruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Gr.
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X4
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 60 000 CHF
Uwagi: kwota około
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-03-28
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 696 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12 000 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe
Pełna kwota: 160 000 EUR
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 283,1 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu: 73,3 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: mieszkanie zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany, garaż, garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano przybliżoną wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 175 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: kwota zapłaty

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,0605 ha
Wartość: 17 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: w budowie budynek mieszkalny, gospodarczy i rekreacyjny, zaanonsowana kwota 500 000 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - 09.09.2013 UG [ukryte]
Działka rolna 0,0605 ha - 24.10.2014 - UG [ukryte]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie europosła
Kwota: 80 037,96 EUR

Opis: dieta posła do PE

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): traktor - kosiarka
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X4
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 65 000 CHF
Uwagi: kwota około
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 71 525,67 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 150 000 EUR
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 280 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu: 73,3 m2
Tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: mieszkanie zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 90 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany, garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano przybliżoną wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 175 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,0605 ha
Wartość: 17 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - 09.09.2013 UG [ukryte]
Działka rolna 0,0605 ha - 24.10.2014 - UG [ukryte]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie europosła
Kwota: 76 174 EUR

Opis: diety posła do PE

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): traktor - kosiarka
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X4
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 74 794,38 CHF
Podpis
Data: 2017-04-11
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europoseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 36 535,65 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 140 000 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze obligacyjne
Pełna kwota: 323 922,60 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 280 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Powierzchnia domu: 73,3 m2
Tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 120 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany; garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlano-rolna
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 175 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,0605 ha
Wartość: 17 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna o pow. 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - 09.09. 2013 UG [ukryte]
Działka rolna - 0,0605 ha - 24.10.2014 - UG [ukryte]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie europosła
Kwota: 76 005 EUR

Opis: Dieta posła do PE

Opis: odsetki od lokaty
Kwota: 104,72 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): traktor - kosiarka
Rok produkcji: 2013

Marka: BMW
Model: X4
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 81 188 CHF
Podpis
Data: 2016-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 90 022,31 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 120 000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: bankowe fundusze inwestycyjne
Pełna kwota: 287 000 PLN

Nazwa: fundusze obligacyjne
Pełna kwota: 308 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 280 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 200 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, domek drewniany; garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 175 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,0605 ha
Wartość: 17 000 PLN

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna o pow. 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - koszt nabycia 171 554,25 PLN od UG [ukryte] 09.09. 2 013
Działka rolna - 0,0605 ha - 24.10.2014 - UG [ukryte]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie europosła
Kwota: 76 005,84 EUR

Opis: Dieta posła do PE

Opis: odsetki od lokaty w banku
Kwota: 274 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): traktor - kosiarka
Marka: MTD 2,4
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu okres spłaty 25 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 88 667 CHF
Podpis
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Nazwisko panieńskie: Perłowska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 360 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 11 000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz inwestycyjny
Pełna kwota: 287 342 PLN

Nazwa: fundusze obligacyjne
Pełna kwota: 308 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 280 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - budynek mieszkalny po przekw. bud. gosp.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 200 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny j.w + garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 178 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna o pow. 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - koszt nabycia 171 554,25 PLN od UG [ukryte] 09.09. 2 013
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie europosła za okres I-VI 2014
Kwota: 37 204 EUR

Opis: Dieta posła do PE

Opis: odsetki od lokaty w banku
Kwota: 168,29 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): ciągniko-kosiarka
Marka: MTD
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 91 500 CHF
Podpis
Data: 2014-06-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Katarzyna
Nazwisko: Łukacijewska
Nazwisko panieńskie: Perłowska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jasło
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: Europosłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 224 734 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 000 EUR
Papiery wartościowe
Uwagi ogólne: f. in. 287 342; f. oblig 30 800 PLN; pap wart PKO BP 20 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 280 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - budynek mieszkalny po przekw. bud. gosp.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Tytuł prawny: zakładowe
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 2,83 ha
Wartość: 200 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny j.w + garaż
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: podano wartość gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,16 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 178 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
Działka rolna o pow. 2,83 ha - 09.09.1996 ANRSP
Działka budowlana 0,16 ha - 06.1998 UG [ukryte]
Działka budowlana 0,21 ha - koszt nabycia 171 554,25 PLN od UG [ukryte] 09.09. 2 013
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie europosła za okres I-III 2014
Kwota: 18 602,16 EUR

Opis: Dieta posła do PE

Opis: Agroturystyka - wynajem pokoi
Kwota: 950

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Landcruiser
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): quad
Marka: Yamaha
Model: Grizzli
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): ciągniko-kosiarka
Marka: MTD
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia: 93 500 CHF
Podpis
Data: 2014-03-18