Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1976-09-13, Gdańsk
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował jako analityk w firmie komputerowej MediaMap, następnie zajmował się współpracą ze szkołami wyższymi oraz analizami mediów i działań władz lokalnych na rzecz Instytutu Hudsona. W l. 2003-2005 pracował w biurze Lecha Wałęsy. W l. 2009-2010... członek prezydium Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W 2015 r. został dyrektorem Instytutu Obywatelskiego – think tanku Platformy Obywatelskiej. Poseł do Parlamentu Europejskiego w l. 2009-2019. Poseł na Sejm w l. 2005-2009 oraz ponownie od 2019 r. (V-VI, IX-X kadencja). W IX kadencji zasiadał w Komisji ds. Unii Europejskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jarosława Wałęsy ul. Chlebnicka 29 80-828 Gdańsk woj. pomorskie tel. 668 942 256 jaroslaw.walesa@sejm.pl

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Najdotkliwiej poszkodowanymi przez lockdown branżami są branża "Beauty", hotelarstwo, gastronomia, fitness.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Izolacja dzieci i młodzieży może nieść za sobą bardzo dotkliwe powikłania objawiające się nieprawidłowym rozwojem emocjonalnym i psychologicznym.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy w czołówce państw najbardziej starzejących się w Europie, tworzenie miast przyjaznych osobom starszym powinno być priorytetem. Krajowy problem Polski to również niedobór pracowników. Mimo niskiego bezrobocia odsetek zatrudnionych Polaków wciąż utrzymuje się na niskim poziomie ok. 68%, przy poziomie postulowanym wynoszącym ok. 75%. Od 2015 roku wizerunek Polski na arenie międzynarodowej był stopniowo niszczony przez spór o praworządność czy nielegalną wycinkę Puszczy Białowieskiej. Wobec braku szacunku do wartości unijnych, Polska z gracza, który miał coś do powiedzenia, stała się czarną owcą Unii Europejskiej. Jednym z większych wyzwań polityki zagranicznej Polski w stosunku do UE będzie odbudowanie utraconego zaufania, jeśli taki kurs zostanie wyznaczony przez aktualny bądź następny rząd wyłoniony na skutek zbliżających się wyborów parlamentarnych.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wzmocnienie Samorządów
2
Obrona trójpodziału władzy
3
Przyspieszenie procesu naprawy branży energetycznej i ciepłownictwa, wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wzmocnienie Samorządów
2
Obrona trójpodziału władzy
3
Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
1. Zgodnie z traktatami, kwestie edukacji pozostają w kompetencji państw członkowskich- zasada subsydiarności. 2. UE nie jest jeszcze gotowa na wspólne referenda, ponieważ w państwach członkowskich obowiązują różne przepisy odnośnie prawa wyborczego.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
3. Nie możemy ustalić europejskiej listy leków refundowanych, ponieważ są to kompetencje państw członkowskich
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027
Sukces 2: Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa między Unią Europejska i Kanadą (CETA).
Największa porażka: Rozporządzenie dotyczące zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Rozporządzenie ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby Sprawozdawca
Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu Sprawozdawca
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie Sprawozdawca
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Najtrudniejsze glosowanie dotyczyło rezolucji w sprawie praworządności w Polsce. Rezolucja była owocem debaty zorganizowanej w obliczu decyzji Komisji Europejskiej o rozpoczęciu procedury wyjaśniającej w sprawie zmian w funkcjonowaniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Procedura została wszczęta w oparciu o tak zwane "ramy prawne w celu zaradzenia systemowym zagrożeniom dla państwa prawnego". Posłowie uznali, że działania podejmowane przez polski rząd i prezydenta RP doprowadziły do faktycznego paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, a tym samym do zagrożenia dla demokracji, praw człowieka i praworządności w Polsce. Parlament Europejski wezwał polskie władze do bezzwłocznego opublikowania i wdrożenia orzeczeń Trybunału zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej (ciała doradczego Rady Europy). Oczywiście wszelkie działania podjęte w odniesieniu do Polski muszą być zgodne z zasadą subsydiarności, ale równocześnie należy pamiętać, że wartości i zasady zapisane w traktatach UE i międzynarodowych konwencjach ochrony praw człowieka muszą być przestrzegane zarówno przez UE jako całość, jak i przez poszczególne państwa członkowskie we wszystkich podejmowanych przez nie działaniach.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Rozwój miasta w dzielnicach Podniesienie jakości życia mieszkańców Rozwój gospodarczy i wyższe pensje pracowników Sprawna, bezawaryjna komunikacja miejska
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Sprawna, bezawaryjna i często jeżdżąca komunikacja miejska
30 nowych mini parków w Gdańsku
15 nowych żłobków miejskich
Racjonalne zagospodarowanie miasta, koniec z bezwładnym betonowaniem
Kompleksowa oferta dla gdańskich seniorów
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 19
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Znalezione artykuły

9.11.2023, Kto tworzy klub Koalicji Obywatelskiej?

…listy w poszczególnych okręgach – Maciej Wróbel (okręg nr 35 – Olsztyn), Tomasz Kostuś (okręg nr 21 – Opole), Jarosław Wałęsa (okręg nr 25 – Gdańsk), Zdzisław Gawlik (okręg nr 23 – Rzeszów) i Roman Giertych (okręg nr…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…KO   Katarzyna Ueberhan tak Lewica   Jarosław Urbaniak nie KO   Michał Urbaniak nie Konfederacja   Jagna Marczułajtis-Walczak tak KO   Jarosław Wałęsa nie KO   Marta Wcisło brak opinii…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…tygodnia. Jarosław Urbaniak Nie   2019 Wybory do parlamentu (2019) Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia. Jarosław Wałęsa

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2018
kandydat na prezydenta miasta Gdańska, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Gdańsk, liczba głosów: 58 561
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
od 25.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Rybołówstwa, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Handlu Międzynarodowego, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Ustanawianie prawa

 Szacuje się, że nawet 70% prawa uchwalonego w Polsce wynika z decyzji podejmowanych w Brukseli. Nie zapominajmy o tym, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej wybieraną bezpośrednio. To właśnie my możemy decydować jak ma być ustanawiane prawo europejskie i zarazem, jak żyjemy w Polsce. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.tcz.pl

Data obietnicy: 16.05.2014

PO
1 pomorski
pomorskie
sprawy ogólnopolskie
integracja europejska
wybory europejskie 2014
Likwidacja jednej z siedzib UE

Jest zwolennikiem zlikwidowania jednej z siedzib PE, gdyż obecnie utrzymywanie trzech siedzib jest bardzo kosztowne. Dodane przez: Dominika

Źródło: blogiceo.nq.pl

Data obietnicy: 15.05.2014

PO
1 pomorski
pomorskie
sprawy europejskie
administracja państwowa i samorząd
wybory europejskie 2014
Przystąpienie Polski do Unii Walutowej

W tym wypadku warto poruszyć dwie kwestie. Najważniejszą z nich jest to, żeby Polska była w pełni przygotowana do zmiany waluty, co oznacza spełnienie określonych warunków. Drugą kwestią jest zmiana konstytucji, ponieważ zapisy w niej się znajdujące stanowią obecnie polityczną blokadę dla Euro. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 26.04.2014

PO
1 pomorski
pomorskie
sprawy ogólnopolskie
unia walutowa
Źródła energii

Nie jestem zwolennikiem stawiania tez czarno-białych. Zarówno gospodarka jak i środowisko są bardzo ważne i kluczem do sukcesu jest rozwój zrównoważony. Ostatnie wydarzenia na scenie politycznej pokazują, że największą słabością Europy jest zależność od rosyjskich źródeł energii […] Równocześnie, powinniśmy zająć się wzmocnieniem mechanizmu solidarności międzypaństwowej w przypadku odcięcia od źródeł energii oraz zacząć w pełni wykorzystywać źródła paliw kopalnych występujące w Europie, czyli węgiel i gaz łupkowy. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 26.04.2014

PO
1 pomorski
pomorskie
sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
Polityka demograficzna

Moim zdaniem polityka demograficzna powinna zostać w kompetencji państw członkowskich. Każde państwo powinno mieć prawo indywidualnego decydowania odnośnie zachęcania rodzin do posiadania dzieci w formach dla siebie właściwych tj. w postaci zwolnień podatkowych, żłobków, długości urlopów rodzinnych a także źródeł ich finansowania z budżetu państwa. Są to kluczowe problemy Europy, których nie można zmiatać pod dywan, natomiast w tym przypadku zgadzam się z zasadą subsydiarności. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 26.04.2014

PO
1 pomorski
pomorskie
sprawy europejskie
polityka rodzinna
Polityka obronna Polski

Głos Unii Europejskiej w sprawie suwerenności i jedności terytorialnej Ukrainy jest obecnie priorytetem najwyższej wagi. Unia powinna oferować pomoc gospodarczą, techniczną oraz otwarcie wizowe i edukacyjne. Celem Polski powinna być również pomoc w procesach integracji innych krajów Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza tych, które podpiszą umowy stowarzyszeniowe z UE (Mołdawia i Gruzja) lub graniczą z Polską (np. Białoruś). Są to obecnie kluczowe instrumenty wzmacniające naszą politykę obronną. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 26.04.2014

PO
1 pomorski
pomorskie
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
Budżet UE i podatki

Jestem absolutnym przeciwnikiem osobnego budżetu strefy Euro. Byłby to pierwszy krok do tworzenia się Unii dwóch prędkości i znacznie osłabiłoby wspólnotę europejską. Powinniśmy dążyć do wprowadzenia waluty EURO we wszystkich państwach członkowskich, jak zresztą zobowiązaliśmy się w dniu akcesji.[…]Nie jestem zwolennikiem podatku od transakcji finansowych, ponieważ istnieje w tym wypadku duże prawdopodobieństwo odpłynięcia kapitału z Europy. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 26.04.2014

PO
1 pomorski
pomorskie
sprawy europejskie
budżet UE
budżet państwa i podatki
wybory europejskie 2014
Rozszerzenie UE

Jestem zwolennikiem rozszerzenia, ale uważam, że w przypadku wymienionych państw (Ukraina, Mołdowa, Gruzja, Turcja) będzie to perspektywa długoterminowa. Niezbędne są twarde kryteria reform w wielu sektorach, które w ostateczności pozwolą na ich przyłączenie do Unii. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 26.04.2014

PO
1 pomorski
pomorskie
sprawy europejskie
rozszerzenie UE
Mobilność pracowników

Prawo do zamieszkania, przemieszczania się i podejmowania zatrudnienia w innym państwie członkowskim jest bezsprzecznie fundamentalną wolnością. Mobilność obywateli pozytywnie wpływa nie tylko na wydajność rynków pracy oraz konkurencyjność, ale również wzbogaca wiedzę zawodową i przyczynia się do zmniejszania różnic kulturowych. W Parlamencie Europejskim zajmujemy się szukaniem rozwiązań, które korzystnie wpłyną na mobilność zawodową i poszanowanie praw pracowników. Dodane przez: Dominika

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 26.04.2014

PO
1 pomorski
pomorskie
sprawy europejskie
rynek pracy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Leszek
Nazwisko: Wałęsa
Data urodzenia: 1976-09-13
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł (do lipca 2019)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 100 567,12 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 14 374,71 EUR

Kwota: 110 951,30 EUR
Uwagi: Schroder LB

Papiery wartościowe
Nazwa: Quercus
Pełna kwota: 605 491,72 PLN

Nazwa: Allianz
Liczba jednostek: 297 973,16 PLN

Nazwa: Schroder Car
Pełna kwota: 106 886,80 PLN

Nazwa: FIO Pioneer
Pełna kwota: 46 113,23 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 166 m2
Wartość domu: wartość rynkowa
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 100 m2
Wartość: wartość rynkowa
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy + odprawa przejściowa - Parlament Europejski
Kwota: 86 845,05 EUR brutto
Uwagi: (styczeń-wrzesień 2019)
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: GLC
Rok produkcji: 2016
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-23
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Leszek
Nazwisko: Wałęsa
Data urodzenia: 1976-09-13
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 194 920,72 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 14 154,99 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Dolarowych Plus
Pełna kwota: 42 989,44 USD

Nazwa: Quercus Ochrony Kapitału
Pełna kwota: 594 671,52 PLN

Nazwa: PZU Energia Medycyna Ekologia
Pełna kwota: 23 894,46 PLN

Nazwa: Allianz PIMCO Income
Liczba jednostek: 380 279,26 PLN

Nazwa: SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A ACC
Liczba jednostek: 102 421,18 EUR

Nazwa: SCHRODER ISF EURO Credit Absolute Return A ACC
Liczba jednostek: 101 121,16 EUR

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 166 m2
Wartość domu: wartość rynkowa
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
Uwagi: szeregowiec
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 100 m2
Wartość: wartość rynkowa
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy - Parlament Europejski
Kwota: 104 214,06 EUR brutto
Uwagi: (styczeń-grudzień 2018)

Opis: świadczenia z tytułu zgłoszonego roszczenia odszkodowawczego
Kwota: 76 776,16 EUR

Opis: sprzedaż samochodu
Kwota: 30 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: GLC
Rok produkcji: 2016
Uwagi: wartość rynkowa
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-03-20
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Leszek
Nazwisko: Wałęsa
Data urodzenia: 1976-09-13
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 142 241,06 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 26 264,74 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji
Pełna kwota: 45 060,91 USD

Nazwa: Quercus Ochrony Kapitału
Pełna kwota: 467 021,12 PLN

Nazwa: PZU Energia Medycyna Ekologia
Pełna kwota: 30 215,88 PLN

Nazwa: Allianz PIMCO Income
Liczba jednostek: 389 774,42 PLN

Nazwa: SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A ACC
Liczba jednostek: 105 443,74 EUR

Nazwa: SCHRODER ISF EURO Credit Absolute Return A ACC
Liczba jednostek: 105 557,73 EUR

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 166 m2
Wartość domu: wartość rynkowa
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
Uwagi: szeregowiec
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 100 m2
Wartość: wartość rynkowa
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy - Parlament Europejski
Kwota: 102 572,16 EUR brutto
Uwagi: (styczeń-grudzień 2017)

Opis: wypłata odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego
Kwota: 206 242,07 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2008
Uwagi: wartość rynkowa, współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: GLC
Rok produkcji: 2016
Uwagi: wartość rynkowa

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-09
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Leszek
Nazwisko: Wałęsa
Data urodzenia: 1976-09-13
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 125 671,84 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 15 162 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Obligacji Dolarowych
Pełna kwota: 43 234,46 USD

Nazwa: Quercus Ochrony Kapitału
Pełna kwota: 849 334,63 PLN

Nazwa: Quercus Selektywny
Pełna kwota: 99 450,53 PLN

Nazwa: PZU Energia Medycyna Ekologia
Pełna kwota: 99 567,61 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 166 m2
Wartość domu: wartość rynkowa
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
Uwagi: szeregowiec
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 100 m2
Wartość: wartość rynkowa
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy - Parlament Europejski
Kwota: 100 182,42 EUR brutto

Opis: sprzedaż nieruchomości
Kwota: 650 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A4
Rok produkcji: 2008
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: GLC
Rok produkcji: 2016

Podpis
Data: 2017-04-03
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Leszek
Nazwisko: Wałęsa
Data urodzenia: 1976-09-13
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 58 244,17 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 27 017,91 EUR

Kwota: 0,05 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer Obligacji Dolarowych
Pełna kwota: 41 162,94 USD

Nazwa: Quercus Ochrony Kapitału
Pełna kwota: 243 348,59 PLN

Nazwa: Quercus Selektywny
Pełna kwota: 193 583,05 PLN

Nazwa: PZU Energia Medycyna Ekologia
Pełna kwota: 180 536,85 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 166 m2
Wartość domu: wartość rynkowa
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
Uwagi: szeregowiec
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 78,48 m2
Wartość: wartość rynkowa
Tytuł prawny: właściciel na prawach ustawowych

Powierzchnia: 100 m2
Wartość: wartość rynkowa
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy Parlament Europejski (I-XII 2015)
Kwota: 97401,30EUR brutto

Opis: świadczenie uzyskane z odszkodowania
Kwota: 110 000,00 PLN

Opis: umowa o dzieło Instytut Obywatelski w Warszawie
Kwota: 200 PLN

Podpis
Data: 2016-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Leszek
Nazwisko: Wałęsa
Data urodzenia: 1976-09-13
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 53 600,33 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 7208,14 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer Obligacji - Dynamiczna lokata
Liczba jednostek: 86 000
Uwagi: (wartość rynkowa)

Nazwa: Pionier FIO Pieniężny Plus
Liczba jednostek: 33 781
Uwagi: (wartość rynkowa)

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 166 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
Uwagi: dom typu szeregowiec
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 78,48 m2
Wartość: 800 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel na prawach ustawowych

Powierzchnia: 100 m2
Wartość: 700 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy Parlament Europejski (I-XII 2014)
Kwota: 97 392,24 EUR brutto

Opis: świadczenie uzyskane z odszkodowania
Kwota: 100 000,00 PLN

Podpis
Data: 2015-04-02
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Leszek
Nazwisko: Wałęsa
Data urodzenia: 1976-09-13
Miejsce urodzenia: Gdańsku
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 45 600,72 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 9915,40 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Obligacje dolarowe
Liczba jednostek: 2227,43
Uwagi: (wartość rynkowa)

Nazwa: Pionier Obligacji Strategicznych
Liczba jednostek: 22 510
Uwagi: (wartość rynkowa)

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 166 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
Uwagi: dom typu szeregowiec
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 78,48 m2
Wartość: 630 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel na prawach ustawowych

Powierzchnia: 100 m2
Wartość: 700 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy Parlament Europejski (I-VI 2014)
Kwota: 47 741,22 EUR brutto
Podpis
Data: 2014-07-11
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jarosław Leszek
Nazwisko: Wałęsa
Data urodzenia: 1976-09-13
Miejsce urodzenia: Gdańsku
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Parlament Europejski
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 65 853,23 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3915,40 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Obligacje dolarowe
Liczba jednostek: 2227,432
Uwagi: (wartość rynkowa)

Nazwa: Pionier Obligacji Strategicznych
Liczba jednostek: 22 510
Uwagi: (wartość rynkowa)

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 166 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności
Uwagi: dom typu szeregowiec
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 78,48 m2
Wartość: 630 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel na prawach ustawowych

Powierzchnia: 100 m2
Wartość: 700 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel 1/2 własności

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy Parlament Europejski (I-III 2014)
Kwota: 23 870,61 EUR brutto
Podpis
Data: 2014-03-19