Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1960-05-31
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Absolwent organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W l. 1983-1989 pracował jako lustrator w Zespole Lustracji CZS „Samopomoc Chłopska” Zielona Góra. Następnie w l. 1989-1994 pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Lesznie. W l. 1994-1998 radny Rady... Miejskiej w Lesznie. W l. 1998-2005 radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, do 2000 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku. Od 1994 r. należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, następnie wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w l. 2004-2008 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego partii. W l. 2004-2005 wiceminister infrastruktury. W 2014 r. bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego, powrócił natomiast do sejmiku województwa (2014-2018). Poseł na Sejm II, III, V, VI, IX i X kadencji, w Sejmie IX kadencji przewodniczył sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz był członkiem Komisji Infrastruktury i Komisji Obrony Narodowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Poprawa warunków klimatycznych, zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, poprawa sytuacji w służbie zdrowia, skrócenie kolejek do specjalistów. Podniesienie najniższego wynagrodzenia do poziomu 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych, a minimalnej emerytury w roku 2020 do poziomu 1.200 zł. Przyspieszenie budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Realizacja tzw. Pakietu dla kobiet. Polska powinna być państwem świeckim
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
służby zdrowia
2
ubezpieczeń społecznych
3
sądowniczej
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
zwiększenie budownictwa mieszkaniowego
2
przyspieszenie budowy dróg i obwodnic na drogach krajowych
3
poprawa warunków socjalnych osób niepełnosprawnych
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
-uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego i Kodeksu Karnego
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
-brak ustawy o in vitro i ustawy prawo budowlane
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Kodeks Wyborczy, ponieważ określono parytety kobiet na listach, po raz pierwszy wprowadzono okręgi jednomandatowe do senatu, zezwolono na głosowanie korespondencyjne
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 24.09.2010
Sejm RP VI kadencji, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek
źródło
Oficjalna strona klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej kplewica.pl
22.04.2008 – 23.09.2010
Sejm RP VI kadencji, Klub Poselski Lewica, członek
źródło
Oficjalna strona klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej kplewica.pl
,
źródło
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Informator o działalności Sejmu (5 listopada 2007 r. - 31 grudnia 2008 r.), Wydawnictwo Sejmowe 2009
od 5.11.2007
Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP, Kalisz, liczba głosów: 10 579
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2007.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Wiesław Andrzej
Nazwisko: Szczepański
Data urodzenia: 1960-06-01
Miejsce urodzenia: Chrośnca gm. Zbaszyń
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Poczta Polska SA 00-940 Warszawa, ul. Rodzin Hiszpańskich 8
Stanowisko lub funkcja: doradca zarządu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 160 643,89 PLN
Uwagi: na rachunku bankowym

Kwota: 1200 PLN
Uwagi: gotówka, współwłasność małżeńska

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 203,04 m2
Wartość domu: 800 000 PLN
Uwagi: podano wartość łączną domu i działki
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana zabudowana domem jednorodzinnym
Powierzchnia działki: 2446 m2
Wartość: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: cena wliczona w wartość domu jednorodzinnego
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: "Alka" sp. z o.o. Leszno, ul. Mickiewicza 4
Liczba udziałów: 1
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 200 PLN
Uwagi: spółka nie funkcjonuje od 2009 r. - uchwała wspólników o jej likwidacji
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 124 751,64 PLN

Opis: umowy zlecenia
Kwota: 25 320,00 PLN

Opis: wypłacona dieta radnego sejmiku (nieopodatkowana)
Kwota: 29 897,57 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: 6
Rok produkcji: 2011
Uwagi: 1999 cm3, współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Fabia
Rok produkcji: 2015
Uwagi: 1197 cm3, współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup działek i budowę domu jednorodzinnego udzielony przez PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 42 957,78 CHF
Podpis
Data: 2019-10-27
Źródło