Informacje ogólne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1952-10-08, Stopnica
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Magister inżynier ekonomiki rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych (SGGW). Nauczyciel akademicki. W l. 70. działał w Związku Młodzieży Wiejskiej. W l. 1981-1982 był kierownikiem wydziału organizacyjnego NK Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.... Dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w l. 1994-1998. W l. 2001-2003 wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. W l. 2004-2019 deputowany do Parlamentu Europejskiego (V-VIII kadencja), w ostatniej kadencji został przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI). Poseł na Sejm w l. 1997-2004 i od 2019 r. (III-IV i IX-X kadencja). Był członkiem Komisji Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselkie Czesława Siekierskiego ul. Wesoła 47/49 25-363 Kielce woj. świętokrzyskie tel. (41) 344-22-77

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to w programach szkolnych powinny być odniesienia do chrześcijańskich korzeni Europy, lecz Unia nie ma kompetencji w obszarze edukacji i nie powinna narzucać rozwiązań w tym obszarze. Wydaje się, że ogólnounijne referenda byłby trudne do przeprowadzenia. Ponadto kraje członkowskie są tak zróżnicowane, że wyniki mogłyby być bardzo rozbieżne, a niektóre kraje "przegłosowane", co mogłoby prowadzić do napięć.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Na początku sierpnia 2014 r. Rosja wprowadziła embargo na import produktów rolnych i żywności z UE w odwecie za sankcje UE wprowadzone w następstwie działań Rosji na Ukrainie. Korzystając z mojej funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE, jako jeden z pierwszych, już 12 sierpnia 2014 r. wystosowałem list do ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose M. Barroso oraz przewodniczącego-elekta Jeana-Claude'a Junckera, w którym wnioskowałem o podjęcie nadzwyczajnych środków na rzecz złagodzenia skutków embarga. Wskazywałem przy tym, że kryzys ten jest przede wszystkim natury politycznej i konieczna jest solidarność Unii z poszkodowanymi rolnikami, którzy przecież nie odpowiadają za wprowadzenie embarga. W kolejnych miesiącach i latach jeszcze wielokrotnie interweniowałem w sprawie embarga na różnych szczeblach, w tym prowadziłem regularne rozmowy z komisarzem UE ds. rolnictwa Philem Hoganem oraz korespondowałem odnośnie embarga z szefem KE Junckerem. W rezultacie m.in. moich działań Komisja Europejska zrealizowała w kolejnych latach obowiązywania embarga (przede wszystkim w okresie 2014-2016) pakiet programów pomocowych, głównie dla producentów owoców i warzyw oraz mleka, o wartości ponad 1 mld euro, z czego znacząca część trafiła do Polski, jako jednego z najbardziej poszkodowanych krajów. Zwiększono również aktywność i nakłady na rzecz poszukiwania alternatywnych rynków zbytu dla unijnych produktów rolno-żywnościowych.
Sukces 2: Dzięki m.in. moim działaniom na forum Komisji Rolnictwa PE oraz całego Parlamentu udało się wnieść na agendę europejską problem nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy, który w największym stopniu dotknął Polski, jako kraju graniczącego z Ukrainą. Pierwsze bezcłowe kontyngenty na import produktów rolnych z Ukrainy do Unii zostały wprowadzone z początkiem 2016 r., kiedy to weszła w życie część gospodarcza umowy stowarzyszeniowej, podpisanej jeszcze w 2014 r. Co więcej, już kilka miesięcy później Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe preferencje handlowe dla Ukrainy, w tym we wrażliwych dla Unii obszarach produkcji rolnej, tj. zbożach, ale też niektórych owocach i warzywach, mimo, że sektor ten był już wówczas mocno dotknięty skutkami rosyjskiego embarga. Jako sprawozdawca Komisji Rolnictwa PE w sprawie dodatkowych preferencji handlowych, zaproponowałem zniesienie bezcłowych kontyngentów na najbardziej wrażliwe produkty rolne. Ponadto, w ostatnim czasie podjąłem skuteczne działania na rzecz usunięcia luki prawnej w umowie stowarzyszeniowej z Ukrainą, którą strona ukraińska wykorzystywała do bezcłowego wprowadzania na rynek unijny niestandardowych produktów drobiowych, które następnie po niewielkim obrobieniu na terytorium Unii były już sprzedawane jako pełnowartościowe produkty, ze szkodą dla naszych producentów.
Największa porażka: Mimo podejmowanych działań nie udało się nam jako Komisji Rolnictwa zablokować cięć w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej na okres 2021-2027. Zdecydował o tym przede wszystkim splot niesprzyjających czynników, w tym głównie brexit i strata w budżecie UE ok. 12 mld euro rocznie netto z tytułu składki brytyjskiej oraz pojawienie się tzw. nowych wyzwań, w obszarze choćby migracji i bezpieczeństwa, które otrzymały zwiększone finansowanie kosztem tradycyjnych polityk. Równocześnie jednak należy podkreślić, że zaproponowane przez Komisję Europejską zmniejszenie środków WPR (ok. 5% w porównaniu do obecnego okresu 2014-2020) było mniejsze niż pierwotnie zakładano (mowa była nawet o 30% cięciach).
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Przyjęcie przez Parlament Europejski 12 marca 2019 długo oczekiwanej dyrektywy w sprawie zwalczania nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności. Działania Komisji Rolnictwa PE na rzecz prawnego uregulowania problemu wykorzystywania rolników przez innych uczestników łańcucha dostaw sięgają co najmniej dziesięciu lat wstecz. W tym czasie przyjęto szereg dokumentów politycznych, w których Parlament wzywał Komisję do wprowadzenia legislacji. W międzyczasie swoje krajowe regulacje w tym obszarze przyjęło ponad 20 krajów członkowskich. Brak jednak było unijnych ram prawnych gwarantujących minimalne standardy ochrony oraz harmonizujących przepisy krajowe. Po długim okresie oczekiwania, 12 kwietnia 2018 r., Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy w sprawie zwalczania nieuczciwych praktyk, Komisja Rolnictwa PE, pod moim przewodnictwem błyskawicznie przystąpiła do pracy, aby uchwalić nowe prawo przed końcem kadencji. W rekordowo krótkim czasie udało się znaleźć kompromis między Parlamentem, Radą i Komisją i już w grudniu 2018 r. można było ogłosić porozumienie, które po formalnym zatwierdzeniu przez Parlament i Radę Ministrów Rolnictwa stanie się obowiązującym prawem w Unii. Dyrektywa przewiduje m.in. zakazanie następujących praktyk w stosunku do rolników w łańcuchu dostaw żywności: • nieprzestrzeganie 60-dniowego okresu na uregulowanie płatności dla produktów o dłuższym czasie przydatności, • płatność za usługi, które nie są świadczone, • opóźnienia w płatnościach za produkty łatwo psujące się (ponad 30 dni), • jednostronne i wsteczne zmiany w umowach dostawy, • późne anulowanie zamówień na szybko psujące się produkty, • płacenie za spadek jakości produktów już sprzedanych i dostarczonych do kupującego, • zwrot niesprzedanych produktów, • płatności za zostanie dostawcą lub za magazynowanie, prezentację czy też wystawianie produktów, • płatności z tytułu kosztu promocji czy płatności za koszty marketingowe. Jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa PE od lat wzywałem komisarza ds. rolnictwa do przedstawienia propozycji legislacyjnej na rzecz poprawy pozycji rolnika w łańcuchu dostaw. Następnie, już po przedstawieniu wniosku legislacyjnego uczestniczyłem bezpośrednio w pracach nad kompromisowym tekstem aktu prawnego podczas rozmów trójstronnych (tzw. trylogów) w składzie Parlament, Komisja, Rada, gdzie formalnie przewodziłem zespołowi negocjacyjnemu Parlamentu.
We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła w ramach rozporządzenia zbiorczego (tzw. omnibusa) projekt przeglądu obowiązujących wieloletnich ram finansowych UE (2014-2020), którego głównym celem było dostosowanie unijnego budżetu do tzw. nowych wyzwań, tj. m.in. zarządzania kryzysem migracyjnym, tworzenia nowych miejsc pracy i wspierania wzrostu gospodarczego. W obszarze rolnictwa projekt przeglądu miał na celu głównie uproszczenie niektórych mechanizmów WPR i zakładał zmiany we wszystkich czterech rozporządzeniach bazowych, tj. w sprawie: dopłat bezpośrednich (1307/2013), rozwoju obszarów wiejskich (1305/2013), wspólnej organizacji rynku (1308/2013) oraz kwestii finansowania i zarządzania WPR (1305/2013). W rezultacie przyjęliśmy szereg zmian, głównie uproszczeniowych, które zostały określone mianem "małej reformy WPR". Jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa przewodziłem delegacji Parlamentu w negocjacjach trójstronnych z Komisją Europejską i Radą oraz prowadziłem działania na rzecz osiągnięcia kompromisu w najtrudniejszych sprawach. W rezultacie udało się przyjąć korzystne dla rolników zmiany w wyjątkowo krótkim czasie i mogły one wejść w życie z początkiem 2018 r.
Przyjęcie przez Komisję Rolnictwa rekomendacji dla Komisji Handlu Międzynarodowego postulującej zniesienie zaproponowanych przez Komisję Europejską dodatkowych bezcłowych kontyngentów na import z Ukrainy najbardziej wrażliwych z punktu widzenia Unii i Polski produktów rolnych. Będąc sprawozdawcą z ramienia Komisji Rolnictwa dla propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej z 2016 r. w sprawie dodatkowych preferencji handlowych dla Ukrainy przeforsowałem w stanowisku Komisji Rolnictwa usunięcie proponowanych bezcłowych kontyngentów taryfowych z Ukrainy na pszenicę (100 tys. ton/rok), kukurydzę (650 tys. ton/rok) i pomidory przetworzone (5 tys. ton) oraz zmniejszenie kontyngentu na jęczmień z 350 tys. ton/rok do 50 tys. ton/rok.
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Najtrudniejsze były dla mnie głosowania w sprawie sytuacji w Polsce w następstwie kontrowersyjnych działań obecnego polskiego rządu. Z jednej strony nie mogłem bowiem głosować za sankcjami wobec Polski, lecz równocześnie miałem też świadomość pewnych naruszeń w obszarze praworządności, spraw sądownictwa czy mediów.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 12
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Znalezione artykuły

23.02.2024, Podsumowanie 6. posiedzenia Sejmu

…działaniach rządu w związku z protestem rolników w Polsce, którą przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Następne posiedzenie Sejmu jest zaplanowane na 6-8 marca 2024 r. Początek obrad w środę…

26.10.2023, Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

…Wiesław Różyński 44. Jarosław Rzepa 45. Tadeusz Samborski 46. Marek Sawicki 47. Ewa Schädler 48. Czesław Siekierski 49. Marcin Skonieczka 50. Zbigniew Sosnowski 51. Magdalena Sroka 52. Piotr Strach 53. Mirosław Suchoń 54. Ewa…

10.09.2020, Po linii partii. W Sejmie rebelii nie będzie

…Paweł Kukiz i Stanisław Żuk z byłego klubu Kukiz’15 oraz Marek Biernacki, Zbigniew Ziejewski i Czesław Siekierski z PSL. Wśród głosowań, które podzieliły posłów, znalazła się to nad ustawą o Bonie Turystycznym, oraz…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 25.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Konferencja Przewodniczących Komisji, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 25.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Gospodarcza i Monetarna, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Reforma wspólnej polityki rolnej

Wieś to nie tylko rolnictwo, to rozwój obszarów wiejskich, a więc nowe miejsca pracy czy w tym programie rozwoju obszarów wiejskich jest wsparcie dla małych gospodarstw, o których pani mówiła, ale także wsparcie dla młodych rolników. Chodzi o to, żeby stwarzać zachętę dla przejmowania gospodarstw przez młodych, dla pozostawania na wsi, pozostawania w rolnictwie.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 2014-0508

sprawy europejskie
rolnictwo
wspólna polityka rolna
PSL
wybory europejskie 2014
małopolsko-świętokrzyski
Rosyjskie embargo na żywność

Jak Unia Europejska powinna zareagować na rosyjskie embargo na wieprzowinę. - Jednomyślnie. Poszczególne państwa nie powinny prowadzić indywidualnych rozmów z Rosją - odpowiada gość radiowej Jedynki.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 8.05.2014

sprawy europejskie
rolnictwo
integracja europejska
PSL
wybory europejskie 2014
małopolsko-świętokrzyski
Euro w Polsce

Nie ulega jednak wątpliwości, że do strefy euro, prędzej czy później powinniśmy przystąpić i to nie tylko dlatego, że jesteśmy do tego zobligowani traktatowo - wspólna waluta niesie wymierne korzyści w obszarze handlu, rozliczeń, zmniejsza koszty kredytu itd. Miejmy nadzieję, że nastąpi to w momencie, w którym nasza gospodarka będzie już wystarczająco silna i konkurencyjna, a strefa euro wzmocniona i zrównoważona. Moim zdaniem jest to perspektywa po 2020 r.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
euro
wybory europejskie 2014
PSL
małopolsko-świętokrzyski
Polityka wobec seniorów

Potrzeba stworzenia odpowiedniej polityki senioralnej, w tym stworzenia warunków dla przedłużenia naszej aktywności zawodowej oraz zapewnienia jak najdłuższej sprawności i samodzielności osób starszych. Wymaga to m.in. inwestycji w rozwój specjalnych usług i infrastruktury dla seniorów.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
polityka społeczna
seniorzy
małopolsko-świętokrzyski
wybory europejskie 2014
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne, w tym kwestie związane z aborcją i eutanazją czy zawieraniem małżeństw przez pary homoseksualne powinny pozostać w gestii państw członkowskich. Należałoby jednak stworzyć pewne formy legalizacji wspólnego życia osób tej samem płci pochodzących z krajów o różnych rozwiązaniach prawnych, np. w zakresie dziedziczenia.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy ogólnopolskie
integracja europejska
prawa i wolności obywatelskie
wybory europejskie 2014
małopolsko-świętokrzyski
PSL
Koncepcja integracji UE

Unia Europejska powinna być związkiem suwerennych państw narodowych, a integracja środkiem do osiągania efektu synergii - przede wszystkim w obszarze gospodarki i stosunków zewnętrznych.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
Unia Europejska
wybory europejskie 2014
PSL
małopolsko-świętokrzyski
Budżet UE

Odrębny budżet strefy euro nie leży w interesie Polski, ale de facto jest on już tworzony na fali działań naprawczych po kryzysie. Naszym zadaniem jest niedopuszczenie do sytuacji, w której byłyby dwa budżety unijne, ponieważ sankcjonowałoby to podział na Unię dwóch prędkości.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
euro
wybory europejskie 2014
małopolsko-świętokrzyski
PSL
Polskie rolnictwo

Polskie rolnictwo nadal jest niedoinwestowane - musimy najpierw doposażyć je w podstawowy sprzęt i zakończyć modernizację infrastrukturalną i ewentualnie dopiero wtedy przesuwać środki budżetowe na innowacje.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy ogólnopolskie
rolnictwo
wybory europejskie 2014
małopolsko-świętokrzyski
PSL
Bezpieczeństwo energetyczne

W obszarze bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej priorytetem Polski i Unii powinno być: wzmacnianie wymiaru zewnętrznego unijnej polityki energetycznej, kontynuacja działań na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej, a w szczególności tzw. interkonektorów i rewersów oraz dokończenie budowy wspólnego europejskiego rynku energii.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 9.04.2014

sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
unia energetyczna
małopolsko-świętokrzyski
wybory europejskie 2014
PSL
Przeciwdziałanie kryzysowi finansowemu

Należy stworzyć odpowiedni system nadzoru międzynarodowego, żeby instytucje finansowe funkcjonowały według określonych reguł.

Źródło: www.tvswietokrzyska.pl

Data obietnicy: 18.03.2014

sprawy globalne
gospodarka i energetyka
finanse międzynarodowe
PSL
małopolsko-świętokrzyski
wybory europejskie 2014
Strefa wolnego handlu

Czeka nas problem stworzenia strefy wolnego handlu między UE a USA, co bardzo wpłynie na wzrost gospodarczy, ale także w niektórych obszarach możemy przegrać, jeżeli nie wynegocjujemy dobrych warunków. Choćby dlatego, że obecnie niskie ceny energii w USA wpłynęły na zmniejszenie kosztów produkcji i obniżenie kosztów życia obywateli. To trudne negocjacje.

Źródło: www.tvswietokrzyska.pl

Data obietnicy: 18.03.2014

sprawy globalne
gospodarka i energetyka
handel międzynarodowy
TTIP
wybory europejskie 2014
małopolsko-świętokrzyski
PSL

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Czesław Adam
Nazwisko: Siekierski
Data urodzenia: 1952-10-08
Miejsce urodzenia: Stopnica
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
Europoseł do 1 lipca 2019 r.
poseł do Sejmu RP po wyborach 13 października 2019 r.
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 596 639 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 97 320 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisy życiowo - inwestycyjne
Pełna kwota: 287 351 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 94,9 m2
Wartość: 234 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,76 ha
Wartość: 1 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: cd budowy (dom, garaż, budynek gospodarczy)
Tytuł prawny: współwłasność, zakup 1983 r.
Uwagi: podano wartość polisy
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkami do rozbiórki
Powierzchnia działki: 0,72 ha
Tytuł prawny: własność
Uwagi: spadek po dziadkach żony

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 19 a 92 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: zakup 2006

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze 98 05-880 Bronisze
Liczba akcji: 50
Dochód
Kwota: 2025 PLN
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Azul System Inc.
Liczba akcji: 8700
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 323 028 PLN
Uwagi: jednostki uczestnictwa
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
zakup w drodze przetargu działki niezabudowanej o powierzchni 0,08 ha w 1995 roku od AWRSP [ukryte], współwłasność
zakup w drodze przetargu działki zabudowanej o powierzchni 0,08 265 ha w 1 996 roku od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej [ukryte] współwłasność prawa wieczystej użytkowania; podstawa naliczania opłaty za wieczyste użytkowanie 195 000 PLN
zakup w drodze przetargu działki rolnej o powierzchni 0,4 854 ha w 2 013 roku [ukryte]; współwłasność; wartość 109 520,46 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Parlament Europejski, emerytura z ubezpieczenia dobrowolnego posłów do Parlamentu Europejskiego

Opis: żona - złożony e-PIT
Uwagi: UPO 05.03.2019 20:06:06

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2007

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-07
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Czesław Adam
Nazwisko: Siekierski
Data urodzenia: 1952-10-08
Miejsce urodzenia: Stopnica
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 335 616 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 99 014 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisy życiowo - inwestycyjne
Pełna kwota: 287 351 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 94,9 m2
Wartość: 234 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo do lokalu
3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,76 ha
Wartość: 240 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, zakup 1983 r.
Uwagi: cd. rozpoczętej inwestycji (dom, budynek gospodarczy) podano wartość wydatków w 2018 r.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkami do rozbiórki
Powierzchnia działki: 0,72 ha
Tytuł prawny: własność
Uwagi: spadek po dziadkach żony, zakup 1982 r.

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 19 a 92 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: zakup 2006

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze 98 05-880 Bronisze
Liczba akcji: 50
Dochód
Kwota: 2025 PLN
2. Inne spółki
Spółka
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 457 540 PLN
Uwagi: jednostki uczestnictwa
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
zakup w drodze przetargu działki niezabudowanej o powierzchni 0,08 ha w 1995 roku od AWRSP [ukryte], współwłasność
zakup w drodze przetargu działki zabudowanej o powierzchni 0,08 265 ha w 1 996 roku od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej [ukryte] współwłasność prawa wieczystej dzierżawy; podstawa naliczania opłaty za wieczyste użytkowanie 195 000 PLN
zakup w drodze przetargu działki rolnej o powierzchni 0,4 854 ha w 2 013 roku [ukryte]; współwłasność; wartość 109 520,46 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Parlament Europejski
Kwota: 81 318,48 EUR

Opis: żona - złożony e-PIT
Uwagi: UPO 05.03.2019 20:06:06

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2005

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-03-22
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Czesław Adam
Nazwisko: Siekierski
Data urodzenia: 1952-10-08
Miejsce urodzenia: Stopnica
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego

Stanowisko lub funkcja: adiunkt na Wydziale Ekonomicznym SGGW - urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 307 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 72 000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisy życiowo - inwestycyjne
Pełna kwota: 276 031 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 94,5 m2
Wartość: 234 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo do lokalu

Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 276 970 PLN
Tytuł prawny: przekazane aktem darowizny córce
Uwagi: (jego 2/3)

3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,76 ha
Tytuł prawny: własność
Uwagi: cd. rozpoczętej inwestycji (dom, budynek gospodarczy)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkami do rozbiórki
Powierzchnia działki: 0,91 ha
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka z budynkiem do rozbiórki
Powierzchnia działki: 2400 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: dot. poz. VI

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 19 a 92 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka rolna
Wartość: 109 520,46 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/35
Uwagi: (przetarg) dochód: 771 PLN

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze 98 05-880 Bronisze
Liczba akcji: 50
Dochód
Kwota: 2025 PLN
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: mWealth Management S.A.
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 451 200 PLN
Dochód
Kwota: -1892,59 PLN
Uwagi: 2017-12-29 wyksięgowano akcje spółki, których zbycie nie było możliwe; koszt ich nabycia to strata; rynek zamknięto 2018-01-03
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
część - współwłasność działki, zakupiona na prawie wieczystego użytkowania od ARSP 1995 r. w drodze przetargu
druga część tej działki zakupiona od spółdzielni mleczarskiej w drodze przetargu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Parlament Europejski
Kwota: 80 038 EUR

Opis: żona - złożony PIT 37 w US
Uwagi: dowód złożenia w załączniku

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2010
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Czesław Adam
Nazwisko: Siekierski
Data urodzenia: 1952-10-08
Miejsce urodzenia: Stopnica
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego

Stanowisko lub funkcja: adiunkt na wydziale ekonomicznym SGGW - urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 460 835 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 81 000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: polisy życiowo - inwestycyjne
Pełna kwota: 276 031 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 94,5 m2
Wartość: 234 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo do lokalu

Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 276 970 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: (jego 2/3)

3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,76 ha
Tytuł prawny: własność
Uwagi: cd. rozpoczętej inwestycji (dom, budynek gospodarczy) wydatki 48 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkami do rozbiórki
Powierzchnia działki: 0,91 ha
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka z budynkiem do rozbiórki
Powierzchnia działki: 2400 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: dot. poz. VI

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 19 a 92 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka rolna
Wartość: 109 520,46 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/35
Uwagi: (przetarg) dochód: 771 PLN

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze 98 05-880 Bronisze
Liczba akcji: 50
Dochód
Kwota: 2025 PLN
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: środki w zarządzaniu mWealth Management S.A.
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 443 600 PLN
Dochód
Kwota: 4733,15 PLN
Uwagi: stan środków: 141 200,48 PLN umorzone
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
część - współwłasność działki, zakupiona na prawie wieczystego użytkowania od ARSP 1995 r. w drodze przetargu
druga część tej działki zakupiona od spółdzielni mleczarskiej w drodze przetargu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Parlament Europejski
Kwota: 78 174,13 EUR
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2010
Podpis
Data: 2017-04-23
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Czesław Adam
Nazwisko: Siekierski
Data urodzenia: 1952-10-08
Miejsce urodzenia: Stopnica
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego

Stanowisko lub funkcja: adiunkt na wydziale ekonomicznym SGGW - urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 445 770 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 103 800 EUR

Kwota: 550 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: Polisy życiowo - inwestycyjne
Pełna kwota: 227 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 94,5 m2
Wartość: 234 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo do lokalu

Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 276 970 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: (jego 2/3)

3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,76 ha
Tytuł prawny: własność
Uwagi: rozpoczęta inwestycja (dom, budynek gospodarczy) wydatki 311 500 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkami do rozbiórki
Powierzchnia działki: 0,91 ha
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka z budynkami do rozbiórki
Powierzchnia działki: 2400 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: dot. poz. VI

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 19 a 92 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka rolna
Wartość: 109 520,46 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - 1/35
Uwagi: (przetarg) dochód: 771 PLN

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze 98 05-880 Bronisze
Liczba akcji: 50
Dochód
Kwota: 1012 PLN
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: środki w zarządzaniu mWealth Management S.A.
Dochód
Kwota: 441 PLN
Uwagi: stan środków: 324 940,58 PLN jednostki uczestnictwa: 385 880 PLN
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
część - współwłasność działki, zakupiona na prawie wieczystego użytkowania od ARSP 1995 r. w drodze przetargu
druga część tej działki zakupiona od spółdzielni mleczarskiej w drodze przetargu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Parlament Europejski
Kwota: 75 924,96 EUR

Opis: żona
Kwota: 126 216,30 PLN

Opis: żona
Kwota: 18 017,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 407
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Astra
Rok produkcji: 2002

Podpis
Data: 2016-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Czesław Adam
Nazwisko: Siekierski
Data urodzenia: 1952-10-08
Miejsce urodzenia: Stopnica
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 736 013 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 33 700 EUR

Kwota: 550 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: Polisy życiowo - inwestycyjne
Pełna kwota: 97 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 94,5 m2
Wartość: 234 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo do lokalu

Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 276 970 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: (jego 2/3)

3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,76 ha
Rodzaj zabudowy: brak
Tytuł prawny: własność (zakup 1982 r.)
Dochód / Przychód
Przychód: 0 PLN
Dochód: 0 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkami do rozbiórki
Powierzchnia działki: 0,91 ha
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka z budynkami do rozbiórki
Powierzchnia działki: 2400 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: dot. poz. VI

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 19 a 92 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka rolna
Wartość: 109 520,46 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - 1/35
Uwagi: (przetarg) dochód: 771 PLN

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze 98 05-880 Bronisze
Liczba akcji: 50
Dochód
Kwota: 2227 PLN
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: środki w zarządzaniu mWealth Management S.A.
Dochód
Kwota: 12 884,15 PLN
Uwagi: stan środków: 311 571,64 PLN jednostki uczestnictwa: 408 765 PLN
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
część - współwłasność działki, zakupiona na prawie wieczystego użytkowania od ARSP 1995 r. w drodze przetargu
druga część tej działki zakupiona od spółdzielni mleczarskiej w drodze przetargu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Parlament Europejski
Kwota: 75 907,98 EUR

Opis: żona
Kwota: 126 378 PLN

Opis: żona
Kwota: 18 348 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Vectra
Rok produkcji: 2002

Podpis
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Czesław Adam
Nazwisko: Siekierski
Data urodzenia: 1952-10-08
Miejsce urodzenia: Stopnica
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego

Miejsce zatrudnienia: SGGW Wydział Nauk Ekonomicznych
Stanowisko lub funkcja: adiunkt - urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 611 690 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 17 500 EUR

Kwota: 533 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: Polisy życiowo - inwestycyjne
Pełna kwota: 97 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 94,5 m2
Wartość: 234 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo do lokalu

Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 276 970 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: (jego 2/3)

3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,76 ha
Rodzaj zabudowy: brak
Tytuł prawny: własność (zakup 1982 r.)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkami
Powierzchnia działki: 0,91 ha
Uwagi: (spadek po dziadkach żony)

Rodzaj: działka z budynkami do rozbiórki
Powierzchnia działki: 2400 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: dot. poz. VI

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 19 a 92 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka rolna
Wartość: 79 190,86 PLN
Tytuł prawny: prawo wieczystego użytkowania gruntów (przetarg) współwłasność - 1/35

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze 98 05-880 Bronisze
Liczba akcji: 50
Dochód
Kwota: 0 PLN
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: środki w zarządzaniu mWealth Management S.A.
Dochód
Kwota: 5562,08
Uwagi: stan środków: 316 800,00 PLN jednostki uczestnictwa: 415 833PLN
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
część - współwłasność działki, zakupiona na prawie wieczystego użytkowania od ARSP 1995 r. w drodze przetargu
druga część tej działki zakupiona od spółdzielni mleczarskiej w drodze przetargu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: [nieczytelne]
Kwota: 62 700 PLN

Opis: Parlament Europejski
Kwota: 37 204,32 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Rok produkcji: 2010

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-06-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Czesław Adam
Nazwisko: Siekierski
Data urodzenia: 1952-10-08
Miejsce urodzenia: Stopnica
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego

Miejsce zatrudnienia: SGGW Wydział Nauk Ekonomicznych
Stanowisko lub funkcja: adiunkt - urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 590 468 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 57 300 EUR

Kwota: 530 USD

Papiery wartościowe
Nazwa: Polisy życiowo - inwestycyjne
Pełna kwota: 97 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 94,5 m2
Wartość: 234 035 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze prawo do lokalu

Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 276 970 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: (jego 2/3)

3. Gospodarstwo rolne
Powierzchnia działki: 2,76 ha
Rodzaj zabudowy: brak
Tytuł prawny: własność (zakup 1982 r.)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkami
Powierzchnia działki: 0,91 ha
Uwagi: (spadek po dziadkach żony)

Rodzaj: działka z budynkami do rozbiórki
Powierzchnia działki: 2400 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: dot. poz. VI

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 19 a 92 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: działka rolna
Wartość: 79 190,86 PLN
Tytuł prawny: prawo wieczystego użytkowania gruntów (przetarg) współwłasność - 1/35

V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze 98 05-880 Bronisze
Liczba akcji: 50
Dochód
Kwota: 3037 PLN
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: środki w zarządzaniu mWealth Management S.A.
Dochód
Kwota: 5562,08
Uwagi: stan środków: 326 310,88 jednostki uczestnictwa: 415 825 PLN
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis
część - współwłasność działki, zakupiona na prawie wieczystego użytkowania od ARSP 1995 r. w drodze przetargu
druga część tej działki zakupiona od spółdzielni mleczarskiej w drodze przetargu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód WG PiT37 Poz 111
Kwota: 125 520,28 PLN

Opis: Parlament Europejski
Kwota: 74 408,64 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Rok produkcji: 2010

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-03-20