Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1954-06-10, Poznań
Zawód: konsutant
Wykształcenie: wyższe
Michał Boni, 2 z Warszawy, PO. Kulturoznawca, poseł na Sejm I kadencji, w 1991 r. minister pracy i polityki socjalnej, w l. 2011-2013 minister administracji i cyfryzacji, nie należy do partii politycznej. Tematy na nową kadencję: sprawy cyfrowe (ochrona prywatności, rozwój teleinformatyczny..., edukacja cyfrowa), rynek pracy, sprawy społeczne i nowe mechanizmami demokracji uczestniczącej. Jednym z kolejnych jego priorytetów jest bezpieczeństwo energetyczne.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Uważam, że trzeba wzmacniać sprawność zarządzania i współpracy między Komisją Europejską, Parlamentem, a Radą UE. Wiele nowych wyzwań, m.in. dotyczących rewolucji cyfrowej czy klimatu ma charakter transgraniczny. Dlatego trzeba wzmacniać integrację i współpracę w tych dziedzinach.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że religia chrześcijańska to jeden z fundamentów cywilizacji zachodniej. Ale UE nie powinna narzucać treści podręczników w państwach członkowskich.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Parlament Europejski osiągnął w tej kadencji wiele w ramach rozbudowywania jednolitego rynku cyfrowego. Przygotowaliśmy kodeks łączności elektronicznej ( reguły dla telekomunikacji i Internetu), który jest podstawą możliwości budowania ultraszybkiego Internetu w całej Unii Europejskiej. Istotne są rozwiązania, które zapewniają zaufanie w świecie cyfrowym. Pierwsze, to ochrona prywatności, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które teraz jest wdrażane w większości krajów europejskich. Z drugiej strony przyjęliśmy przepisy o cyberbezpieczeństwie, które zwiększają wymóg, żeby kraje wymieniały się informacjami na temat zagrożeń związanych z atakami w cyberprzestrzeni, i tworzą warunki dla przygotowywania analizy ryzyk w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach. Znając ryzyka można się bronić. I co kluczowe w stosunku do dzisiejszych aż 28 modeli certyfikacyjnych w UE wprowadziliśmy zasadę powolnego dochodzenia do europejskiego certyfikatu - dzisiaj jeśli chce się rozwinąć działalność cyfrową w innym kraju, to trzeba w tym kraju występować o certyfikat - certyfikat bezpieczeństwa potwierdzający, że urządzenia gwarantują odporność na ataki. I niejako przy okazji zadbaliśmy o likwidowanie geoblokingu, czyli ogranjczeń dostępu do tego, co chcemy oglądać w Internecie, na naszym sprzęcie, za nasze pieniądze - tylko dlatego, że akurat jesteśmy w innym kraju. A Internet nie zna granic! Dla użytkowników jedną z najważniejszych rzeczy to roaming - wyjeżdżam za granicę i płacę za połączenia telefoniczne, używanie smsów i przesyłanie danych np.zdjęć tyle samo, co u siebie w kraju. W końcówce kadencji pracowaliśmy też nad sprawą algorytmów i sztucznej inteligencji. Są dobre wytyczne, bo – jak piszemy w raporcie i rekomendacjach - rynek pracy będzie się zmieniał i trzeba ludzi przygotować do tego zupełnie nowego zjawiska, ale też chodzi o to, byśmy to my panowali nad technologiami - jako ludzie, a nie technologie nad nami. Dlatego mówimy o przejrzystości reguł, o ochronie praw ludzkich - maszynowe, automatyczne decyzje nie mogą nikogo dyskryminować. Sztuczna inteligencja musi podlegać zasadom etycznym - nie niszczyć, nie atakować ich ludzi, nawet gdyby w maszynowej kalkulacji coś takiego się pojawiło.
Sukces 2: To mocniejsze niż do tej pory uświadomienie sobie w Unii Europejskiej, czym są europejskie wartości, jak ważne jest przestrzeganie zasad demokracji, zasad praworządności. Nie tylko wyłącznie w kontekście Polski, ale też Węgier czy Malty. Polska była przedmiotem dyskusji, rezolucji, toczy się postępowanie przez Trybunałem Sprawiedliwości. Ja przygotowałem rezolucję o europejskim instrumencie wartości, współtworzyłem program „Prawa i Wartości”, którego elementem jest bezpośrednia linia wsparcia dla organizacji obywatelskich w krajach członkowskich - 850 mln euro zaplanowane na następny okres. Tych organizacji, które promują, rozwijają europejskie wartości, organizują demokratyczny dialog, które są naprawdę organizacjami obywatelskimi i działają lokalnie. To są bezpośrednie granty z Brukseli, jeśli więc są jakieś polityczne zagrożenia dla organizacji obywatelskich, to one tego nie doświadczą, będą wspierane. To uważam za jedno z najważniejszych osiągnięć tej kadencji w Parlamencie Europejskim.
Największa porażka: Szkoda, że nie udało się od 2015 roku w pełni rozwiązać problemów dotyczących nowych rozwiązań w sprawie uchodźców, azylu i solidarności między krajami w ich przyjmowaniu. Szkoda też, że nie udało się Parlamentowi i Komisji Europejskiej wstrzymać projektu gazociągu Nord Stream 2, który jest groźny nie tylko dla Polski i Ukrainy, ale też dla całego systemu energetycznego Unii Europejskiej.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
„Program Prawa i Wartości, czyli bezpośrednie wsparcie Unii na promocję wartości europejskich”. Główne osiągnięcia w negocjacjach trójstronnych z Radą i Komisją Europejską: utworzenie nowego podprogramu: „Wartości Unijne”, który będzie wspierał lokalne organizacje społeczeństwa obywatelskiego - jest to bezprecedensowe rozwiązanie na szczeblu unijnym i ogromne osiągnięcie Parlamentu; utworzenie Grupy Dialogu Społecznego, które pozwoli na otwarty dialog i szerokie konsultacje z beneficjentami całego nowego programu, utworzenie informacyjnych punktów w krajach członkowskich, z innowacyjnym podejściem pozwalającym org. pozarządowych obieganie się o pełnienie tej funkcji; została również wypracowana szeroka gama objętych tym programem aktywności, co pozwoli na bardziej elastyczne funkcjonowanie programu. Byłem autorem rezolucji, która inicjowała program Prawa i wartości, później współsprawozdawcą raportu legislacyjnego w Komisji Wolności, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
„Projekt rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej” - tzw. „ePrivacy” W moich propozycjach zmian przepisów skupiłem się na odpowiedniej ochronie danych osobowych, wprowadzeniu szerokiej gamy zabezpieczeń takich jak pseudonimizacja i anonimizacja danych oraz przeprowadzanie testu proporcjonalności, który pozwoli ocenić jak skutecznie chronić dane użytkowników i jednocześnie przetwarzać je dla dobra rozwoju Byłem sprawozdawcą rozporządzenia „ePrivacy” z ramienia grupy Europejskiej Partii Ludowej.
„Sprawozdanie w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G. W raporcie mocno podkreślałem potrzebę budowania sprzyjającego inwestycjom otoczenie regulacyjnego, które doprowadzi do zagwarantowania pewności prawa, przejrzystości, równości i uproszczenia przepisów, które mają kluczowe znaczenie dla komunikacji elektronicznej teraz i w przyszłości. Konkurencja oparta na infrastrukturze powinna angażować wszystkich możliwych partnerów ubiegających się o inwestycje w ramach elastycznych i opłacalnych z biznesowego punktu widzenia modeli wspólnych inwestycji. Wejście na rynek technologii 5G utoruje drogę dla nowych produktów i usług, które będą bardziej przyjazne dla użytkowników i dostosowane do ich potrzeb, prowadząc tym samym do zwiększenia popytu i satysfakcji konsumentów. Popyt ten spowoduje, że inwestycje w sieć 5G będą w perspektywie długoterminowej bardziej rentowne, oraz zagwarantuje odpowiedni poziom zwrotu z inwestycji. Byłem głównym sprawozdawcą raportu Parlamentu Europejskiego, „Sprawozdanie w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017, w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w PL. Głosowałem za dalszymi pracami pracami w PE w tej sprawie. Drugie trudne głosowanie to projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku wewnętrznym 26 marca 2019. Głosowałem przeciwko całej dyrektywie, gdyż z tekstu nie udało się usunąć. kontrowersyjnego art. 13.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.03.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Spraw Konstytucyjnych, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 19.01.2017
Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Poprawa jakości życia mieszkańców Warszawy

Będę działał na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Warszawy i podwarszawskich miejscowości. Dodane przez: Dominika

Źródło: michalboni.pl

PO
okręg 4
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
Podejmowanie decyzji w UE

Będę działał na rzecz demokracji tak, by obywatele czuli realny wpływ na podejmowanie decyzji w instytucjach europejskich. Dodane przez: Dominika

Źródło: michalboni.pl

PO
okręg 4
Warszawa
sprawy europejskie
partycypacja
Równość

Będę działał na rzecz równości i uniknięcia wykluczenia społecznego. Dodane przez: Dominika

Źródło: michalboni.pl

PO
okręg 4
Warszawa
sprawy europejskie
prawa kobiet i mniejszości
Szanse cyfrowe

Będę działał na rzecz pełnego wykorzystania szans cyfrowych zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Dodane przez: Dominika

Źródło: michalboni.pl

PO
okręg 4
Warszawa
sprawy europejskie
Bezpieczna Europa

Będę działał na rzecz solidarnej, silnej i bezpiecznej Europy. Solidarnej, czyli dbającej o dobre dla Polski, nowe zasady wyrównywania szans między krajami UE. Solidarnej, czyli otwartej na Ukrainę i wzajemną pomoc w Europie. Z solidarności rodzi się bezpieczeństwo i siła. Bezpieczna Europa, to taka, która zapewni stabilność i poczucie spokoju w każdym aspekcie: zarówno granic, wzrostu miejsc pracy, jak i polityki energetycznej oraz niezależności wobec gazu rosyjskiego. Dodane przez: Dominika

Źródło: michalboni.pl

PO
okręg 4
Warszawa
sprawy europejskie
bezpieczeństwo i obronność
Europejski system PNR

O wprowadzeniu europejskiego systemu PNR trzeba dyskutować. Trzeba jednak łączyć te wątki z pakietem dotyczącym ochrony danych. Nie wyobrażam sobie równowagi między wolnością, prywatnością i bezpieczeństwem bez pakietu dotyczącego prywatności

Źródło: panoptykon.org

Data obietnicy: 28.01.2015

PE
sprawy europejskie
ochrona danych osobowych
prawa i wolności obywatelskie
Warszawa
O OFE

Mam nadzieję, że OFE nie zostanie zlikwidowane - choć zobaczymy, jaki będzie wybór Polaków.

Źródło: www.polskatimes.pl

Data obietnicy: 18.04.2014

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
OFE
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Wejście do Unii Bankowej

Polska wchodząc w przyszłości do strefy Euro niejako automatycznie znajdzie się w Unii Bankowej. (...)nasze wejście wcześniejsze do Unii Bankowej może się dokonać tylko po spełnieniu naszych, polskich warunków, które polski rząd kończy negocjować.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
unia bankowa
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Rozszerzenie UE na nowe kraje

Opowiadam się za rozszerzeniem UE o nowe kraje, takie jak : Ukraina, Mołdowa, Gruzja. Należy więc mocno podkreślać sprawę wejścia do UE - Ukrainy, gdyż jest to szczególnie ważne w powstałej sytuacji w relacjach UE - Rosja. w grze o bezpieczeństwo europejskie i ograniczenie imperialnej ekspansji Rosji trzeba stworzyć warunki dla wejścia do UE krajów takich właśnie, jak Mołdowa i Gruzja. Granice Europy trzeba więc ustalić pokojową drogą, ale na nowo.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
rozszerzenie UE
PO
wybory europejskie 2014
4 Warszawa
Przystąpienie do strefy Euro

Polska powinna przystąpić do Euro, jest to w jakiejś mierze zdecydowane w traktacie akcesyjnym. Istotna jest kwestia: kiedy?(...) trzeba dobrze oszacować moment i powiązać go z kondycją całej polskiej gospodarki oraz kondycją polskich gospodarstwa domowych. Lepiej wdrażać ten proces na fali wzrostu i stabilności rozwojowej. (...) dobrze byłoby przygotowywać się permanentnie, analizować poziom gotowości instytucji, przepisów i finansów publicznych.(...)należy pracować nad politycznym porozumieniem wokół tej sprawy, łącznie z otwartością na ewentualny test referendalny.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
euro
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Małżeństwa homoseksualne w państwach członkowskich UE

Jeśli w określonym kraju kształtują się nowe modele funkcjonowania związków między partnerami i istnieje oczekiwanie rosnącej grupy, żeby stworzyć bardziej odpowiednie warunki prawne dla swobody kształtowania tych związków, to nie można na to pozostać obojętnym. Ale jest to w polu decydowania danego kraju o rozwiązaniach i UE nie powinna niczego narzucać.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
prawa i wolności obywatelskie
związki partnerskie
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Polityka energetyczna

Polityka energetyczna i klimatyczna muszą się równoważyć(...). Węgiel jest dobrym źródłem energii - trzeba rozmawiać o nowoczesnych sposobach jego przetwarzania, tak żeby bezpiecznie dla środowiska tworzył zarazem bezpieczeństwo energetyczne w takim kraju jak Polska, w naszym kraju. Lepiej modernizować energetykę przez nowe technologie przeróbki węgla, czy uruchamianie OZE, niż wyduszać regulacjami zachowania państw. Dla Polski, ale i dla Europy ważne jest zbudowanie wspólnej polityki energetycznej.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
gospodarka i energetyka
węgiel
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Polityka obronna

Potrzebna jest lepsza koordynacja i zarządzanie wszystkimi zasobami militarnymi odpowiednio skorelowane z koordynacją, jaką powinno zapewnia NATO. Strefa europejska musi powrócić w pełni do priorytetów NATO. Sprzężenie działań NATO z działaniami samej Europy w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego - może wymagać nie tylko decyzji organizacyjnych i politycznych, ale również finansowych. Taką analizę powinno się przygotować.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
NATO
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
bezpieczeństwo i obronność
Wzmocnienie wspólnego rynku w UE

potrzebna jest polityka spójności, której Polska jest wielkim orędownikiem. Polityka spójności - która (...) jest w pełni nowoczesną polityką inwestycyjną wyrównującą potencjały konkurencyjności między krajami. Ułatwieniem dla rozwoju z jednej strony swobody przepływu zasobów pracy, z drugiej - eliminacji obaw z tymi procesami związanych, byłby rozwój przepływu informacji o rynku pracy i świadczeniach socjalnych, w ramach wspólnych systemów cyfrowych.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
współpraca rozwojowa
polityka spójności
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Swoboda przepływu osób

Nie ma zgody na ograniczanie swobodnego przepływu osób. To fundamentalna zasada wspólnoty europejskiej. Trzeba wyjaśniać Brytyjczykom, Holendrom czy Niemcom - że ich obawy są bezzasadne, i niestety kierowane dyskryminacyjnie wobec niektórych krajów i ich obywateli.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
migracje
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Polityka wschodnia

Z jednej strony musi być polityką dobrosąsiedztwa i wsparcia demokracji i rozwoju gospodarczego, z drugiej zaś musi być jasno określone - że celem jest bycie razem we wspólnocie europejskiej z tymi krajami, które wybiorą taką drogę. Proces tworzenia wspólnoty musi być uproszczony, i istotne jest, by wskazać jak najwięcej czynników (i dbać o ich rozwój) uniezależniających gospodarki tych krajów od Rosji, czy ewentualnych wrogich działań Rosji wobec tych krajów, także w obszarze spraw gospodarczych.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
polityka zagraniczna
Rosja
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Pomoc dla rolnictwa w krajach UE

Z punktu widzenia Polski pomoc dla rolnictwa na obecnym poziomie jest dalej potrzebna, z dążeniem do pełnego doprowadzenia do identyczności dopłat we wszystkich krajach. W dzisiejszej polityce rolnej jest szereg narzędzi, które modernizują rolnictwo, więc warto tę tendencję podtrzymywać i rozwijać.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
rolnictwo
dopłaty dla rolników
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Harmonizacja budżetowa w ramach państw członkowskich UE

W sprawie harmonizacji budżetowej jestem przeciwny - kraje mają swoją specyfikę, choćby w proporcjach wydatków publicznych w relacji do PKB (od 35% do 60%) i w zwyczajach oraz sposobie budowania priorytetów wydatkowych, zależnie zresztą od stopnia rozwoju.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
budżet państwa i podatki
harmonizacja budżetowa
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Współpraca gospodarcza

Jestem zwolennikiem rozwoju, integracji i silnej współpracy gospodarczej. To oznacza potrzebę budowania jednolitego rynku usług i towarów, rozwijanie jednolitego rynku cyfrowego.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
współpraca rozwojowa
integracja europejska
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Harmonizacja podatkowa w ramach państw członkowskich UE

Harmonizacja jest przedwczesna i nie wiem czy potrzebna, na pewno muszą być wspólne ramy - tak jak są - w obszarze VAT, bo to jest skorelowane z jednolitym rynkiem. (...)potrzebujemy nie pełnej harmonizacji, co nowego porządku w obszarze VAT, ze względu na zmiany w strukturze gospodarki.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
budżet państwa i podatki
harmonizacja podatkowa
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa
Utworzenie odrębnego budżetu strefy Euro

Nie powinien - i na to nie może być polskiej zgody - powstawać odrębny budżet strefy Euro.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 13.04.2014

sprawy europejskie
integracja europejska
euro
wybory europejskie 2014
PO
4 Warszawa