Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1970-02-20, Warszawa
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Mgr pedagogiki z wychowaniem fizycznym na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, ukończył także podyplomowe studia Executive MBA na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W l. 1989-2005 siatkarz w klubach zagranicznych oraz Klubie AZS Częstochowa..., w którym później pełnił funkcję prezesa zarządu. W l. 2001-2007 prowadził własną firmę. Pracował jako trener w Centralnej Szkole Straży Pożarnej. Związany ze Stowarzyszeniem Aktivsport oraz Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie. Członek PO. W l. 2006-2007 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Senator VII i VIII kadencji. Poseł od 2019 r. (IX-X kad.), w Sejmie IX kadencji zasiadał w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
uslug publicznych
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Uchwalenie tzw. specustaw: drogowej, kolejowej, lontniskowej, Euro2012, które upraszczając procedury decyzyjne oraz przetargowe przyczyniły się do przyśpieszenia realizacji inwestycji podlegających pod przedmiotowe regulacje prawne. Reforma szkolnictwa wyższego. Reforma emerytalna (wprowadzenie emerytur pomostowych) Reforma w wojska Uchwalenie nowelizacji ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach, która przewiduje przejęcie przez gminy gospodarowania odpadami na ich terenie
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 1.10.2014
Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, wiceprezes ds. sportowych, Warszawa
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
2014
kandydat na urząd prezydenta Częstochowy, Częstochowa, KW Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 7884
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
16.05.2013 – brak informacji
Senat RP VIII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP senat.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Szewiński
Data urodzenia: 1970-02-20
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 26 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 24 757 USD
Uwagi: własność, majątek odrębny, spadek

Kwota: 688 CHF
Uwagi: własność, majątek odrębny, spadek

Kwota: 1966 EUR
Uwagi: własność, majątek odrębny, spadek

Kwota: 216 GBP
Uwagi: własność, majątek odrębny, spadek

Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz Powierniczy PKO Alternatywy Globalnego Dochodu
Liczba jednostek: 847,171
Pełna kwota: 9191,80 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: Fundusz Powierniczy, PW FIO Subf. Pekao, Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Peako TFI S.A.)
Liczba jednostek: 1745,942
Pełna kwota: 26 433,56 PLN
Uwagi: własność, majątek odrębny, spadek, 1/3 całości

Uwagi ogólne: stan na dzień 08.11.2019
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 248 m2
Powierzchnia działki: 8793 m2
Wartość domu: 200 000 PLN
Wartość działki: 740 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny, spadek
Uwagi: udział wartości 1/6 domu i działki

Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 6900 m2
Wartość domu: 36 600 PLN
Wartość działki: 24 700 PLN
Tytuł prawny: własność (1/6 udziału), majątek odrębny, spadek

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 34,14 m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana (budowlana)
Powierzchnia działki: 1185 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 75 m2
Tytuł prawny: własność (1/6 udziału), majątek odrębny, spadek
Uwagi: posadowiony na działce z domem

Rodzaj: hala
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 240 m2
Wartość: 34 000 PLN
Tytuł prawny: własność (1/6 udziału), majątek odrębny, spadek
Uwagi: posadowiona na działce z domem

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: w dniu 26-02-2004 r. nabył działkę budowlaną o nr [tekst ukryty] w drodze nieograniczonego przetargu ustnego od gminy [tekst ukryty], małżeńska wspólność majątkowa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
Funkcja
Od kiedy: 2018-11-30
Do kiedy: 2019-10-22
Dochód
Kwota: 3411,77 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Urząd Miasta Częstochowy
Kwota: 148 029,14 PLN
Uwagi: dochód za 2018 r.

Opis: działalność wykonywana osobiście
Kwota: 240 PLN
Uwagi: dochód za 2018 r.

Opis: dochód z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej wykazany w VIII pkt 1
Kwota: 3411,77 PLN
Uwagi: dochód za 2018 r.

Łączny dochód
Kwota: 151 680,91 PLN
Uwagi: dochód za 2018 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Peugeot
Model: 508 SW
Rok produkcji: 2015
Uwagi: 1997 cm3, własność, majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny na remont domu, wynikający z umowy zawartej w dniu 13.06.2014 r. aneksowanej w dniu 31.10.2014 r. w Banku PKO S.A. z siedzibą w Warszawie I Oddział w Częstochowie ul. Kopernika 17/19
Cała kwota: 74 359 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 150 000 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 08.11.2019 r.
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Szewiński
Data urodzenia: 1970-02-20
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: parlamenatrzysta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer FIO - PIONEER OBLIGACJI DYNAMICZNYCH FIO
Liczba jednostek: 45 993
Pełna kwota: 6140,99 PLN

Nazwa: PFG SFIO - PIONEER ALTERNATYWNY GLOBALNEGO DOCHODU
Liczba jednostek: 45 854
Pełna kwota: 449,83 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 34,14 m2
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: mój majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana
Powierzchnia działki: 1185 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 757 m2
Wartość: 45 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrębny

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: W dniu 26-02-2004 r. nabyłem działkę budowlaną o nr [tekst ukryty] w drodze nieograniczonego przetargu ustnego od gminy [tekst ukryty], małżeńska wspólność majątkowa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Akademicki Związek Sportowy
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Członek zarządu głównego
Od kiedy: 2009-12-XX
Uwagi: członek Prezydium ZG AZS od października 2014 r., funkcje pełnione społecznie

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Śląski Związek Piłki Siatkowej
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2012-XX-XX
Uwagi: funkcja pełniona społecznie

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie senatorskie + dodatki
Kwota: 86 557,66 PLN
Uwagi: od stycznia 2015 do lipca 2015

Opis: diety łącznie
Kwota: 20 298,93 PLN
Uwagi: od stycznia 2015 do lipca 2015

Opis: dochód żony
Kwota: 77 825 PLN
Uwagi: od stycznia 2015 do lipca 2015

Łączny dochód
Kwota: 106 856,59 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2007
Uwagi: wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: KIA
Model: Sorento
Rok produkcji: 2004
Uwagi: wspólność majątkowa

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny na remont
Kwota pozostała do spłacenia: 150 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-07-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Szewiński
Data urodzenia: 1970-02-20
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: parlamenatrzysta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer FIO - PIONEER obligacji PLUS
Liczba jednostek: 108,970
Pełna kwota: 6018,41 PLN

Nazwa: PFG SFIO - Pioneer Surowców i Energii
Liczba jednostek: 673,892
Pełna kwota: 4535,29 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 34,14 m2
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: mój majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana
Powierzchnia działki: 1185 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 757 m2
Wartość: 45 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrebny

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: W dniu 26-02-2004 r. nabyłem działkę budowlaną o nr [tekst ukryty] w drodze nieograniczonego przetargu ustnego od gminy [tekst ukryty], małżeńska wspólność majątkowa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Akademicki Związek Sportowy
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Członek zarządu głównego
Od kiedy: 2009-12
Uwagi: funkcja pełniona społecznie

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Śląski Związek Piłki Siatkowej
Funkcja
Od kiedy: 2012
Uwagi: funkcja pełniona społecznie

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie senatorskie + dodatki
Kwota: 147 049,56 PLN

Opis: pełnienie obowiązków społecznych: dieta z tytułu wykonywania mandatu senatora RP: -opodatkowane
Kwota: 4902,43 PLN

Opis: dochód żony
Kwota: 137 665,10 PLN
Uwagi: za 2014

Opis: pełnienie obowiązków społecznych: dieta z tytułu wykonywania mandatu senatora RP: -zwolnione z podatku
Kwota: 27 360 PLN

Łączny dochód
Kwota: 179 311,99 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2007
Uwagi: wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: KIA
Model: Sorento
Rok produkcji: 2004
Uwagi: wspólność majątkowa

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 150 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Szewiński
Data urodzenia: 1970-02-20
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: parlamenatrzysta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 34 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer FIO - PIONEER obligacji PLUS
Liczba jednostek: 88,763
Pełna kwota: 4682,25 PLN

Nazwa: Pioneer Surowców i Energii
Liczba jednostek: 531,228
Pełna kwota: 3946,21 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 34,14 m2
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: mój majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana
Powierzchnia działki: 1185 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 757 m2
Wartość: 45 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrebny

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: W dniu 26-02-2004 r. nabyłem działkę budowlaną o nr [tekst ukryty] w drodze nieograniczonego przetargu ustnego od gminy [tekst ukryty], małżeńska wspólność majątkowa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Akademicki Związek Sportowy
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Członek zarządu głównego
Od kiedy: 2009-12
Uwagi: funkcja pełniona społecznie

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Śląski Związek Piłki Siatkowej
Funkcja
Od kiedy: 2012
Uwagi: funkcja pełniona społecznie

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie senatorskie + dodatki
Kwota: 142 630,93 PLN

Opis: pełnienie obowiązków społecznych: dieta z tytułu wykonywania mandatu senatora RP: -opodatkowane
Kwota: 5661,14 PLN

Opis: dochód żony
Kwota: 130 744,39 PLN
Uwagi: za 2013

Opis: pełnienie obowiązków społecznych: dieta z tytułu wykonywania mandatu senatora RP: -zwolnione z podatku
Kwota: 27 360 PLN

Łączny dochód
Kwota: 175 652,07 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2007
Uwagi: wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: KIA
Model: Sorento
Rok produkcji: 2004
Uwagi: wspólność majątkowa

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka remontowa udzielona A.Szewińskiemu
Kwota pozostała do spłacenia: 10 640 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2013 r.
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Szewiński
Data urodzenia: 1970-02-20
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: parlamenatrzysta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer Lokacyjny FIO
Liczba jednostek: 245,643
Pełna kwota: 3424,26 PLN

Nazwa: Pioneer Surowców i Energii
Liczba jednostek: 404,602
Cena jednostki: 6770,32 PLN
Pełna kwota: 3346,06 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 34,14 m2
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: mój majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana
Powierzchnia działki: 1185 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 757 m2
Wartość: 45 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrebny

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: W dniu 26-02-2004 r. nabyłem działkę budowlaną [tekst ukryty] w drodze nieograniczonego przetargu ustnego od gminy [tekst ukryty], małżeńska wspólność majątkowa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Akademicki Związek Sportowy
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Członek zarządu głównego
Od kiedy: 2009-12
Uwagi: funkcja pełniona społecznie

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Śląski Związek Piłki Siatkowej
Funkcja
Od kiedy: 2012
Uwagi: "jednorazowa nagroda dla działacza" za 2012
Dochód
Kwota: 500 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie senatorskie + dodatki
Kwota: 135 178,80 PLN
Uwagi: dochód za 2012

Opis: pełnienie obowiązków społecznych: dieta z tytułu wykonywania mandatu senatora RP
Kwota: 30 862,91 PLN
Uwagi: dochód za 2012

Opis: dochód żony
Kwota: 119 457,25 PLN
Uwagi: za 2012

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2007
Uwagi: (wspólność majątkowa)

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus
Rok produkcji: 2002
Uwagi: (wspólność majątkowa)

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Szewiński
Data urodzenia: 1970-02-20
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: parlamenatrzysta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: (małżeńska wspólność majątkowa)
Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer Lokacyjny FIO
Liczba jednostek: 173,648
Pełna kwota: 2359,88 PLN
Uwagi: stan na dzień 31-12-2011

Nazwa: Pioneer Surowców i Energii
Liczba jednostek: 258,630
Pełna kwota: 2294 PLN
Uwagi: stan na dzień 31-12-2011 (małżeńska wspólność majątkowa)

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 34,41 m2
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: mój majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana
Powierzchnia działki: 1185 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 757 m2
Wartość: 45 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrebny

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: W dniu 26-02-2004 r. nabyłem działkę budowlaną o nr 2400/44 k.m. 14 w Konopiskach w drodze nieograniczonego przetargu ustnego od gminy Konopiska, małżeńska wspólność majątkowa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Akademicki Związek Sportowy
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Członek zarządu głównego
Od kiedy: 2009-12
Uwagi: funkcja pełniona społecznie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód brutto - uposażenie senatorskie + dodatki
Kwota: 140 619,51 PLN brutto
Uwagi: na dzień 31-12-2011

Opis: pełnienie obowiązków społecznych: dieta z tytułu wykonywania mandatu senatora RP
Kwota: 28 861,60 PLN

Opis: dochód żony
Kwota: 114 524,30 PLN
Uwagi: na dzień 31-12-2011

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus
Rok produkcji: 2002
Uwagi: (wspólność majątkowa)

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Laguna
Rok produkcji: 2005
Uwagi: (wspólność majątkowa)

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-11
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Szewiński
Data urodzenia: 1970-02-20
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: parlamenatrzysta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: (małżeńska wspólność majątkowa)
Papiery wartościowe
Nazwa: Pioneer Lokacyjny FIO
Liczba jednostek: 158,99
Pełna kwota: 2154,31 PLN
Uwagi: stan na dzień 05-11-2011

Nazwa: Pioneer Surowców i Energii
Liczba jednostek: 235,81
Pełna kwota: 2051,56 PLN
Uwagi: stan na dzień 05-11-2011 (małżeńska wspólność majątkowa)

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 34,41 m2
Wartość: 260 000 PLN
Tytuł prawny: mój majątek odrębny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana
Powierzchnia działki: 1185 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 757 m2
Wartość: 45 000 PLN
Tytuł prawny: własność żony, majątek odrebny

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: W dniu 26-02-2004 r. nabyłem działkę budowlaną o nr 2400/44 k.m. 14 W Konopiskach w drodze nieograniczonego przetargu ustnego od gminy Konopiska, małżeńska wspólność majątkowa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Akademicki Związek Sportowy
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Członek zarządu głównego
Od kiedy: 2009-12
Uwagi: funkcja pełniona społecznie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód brutto - uposażenie senatorskie + dodatki
Kwota: 130 578,36 PLN brutto
Uwagi: na dzień 30-10-2011

Opis: pełnienie obowiązków społecznych: dieta z tytułu wykonywania mandatu senatora RP
Kwota: 25 827,49 PLN

Opis: dochód brutto żony
Kwota: 97 345,88 PLN brutto
Uwagi: na dzień 30-10-2011

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus
Rok produkcji: 2002
Uwagi: (wspólność majątkowa)

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Laguna
Rok produkcji: 2005
Uwagi: (wspólność majątkowa)

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-11-07