Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1965-11-06, Poznań
Zawód: notariusz
Wykształcenie: wyższe

Biura:

 • Joanna Jaśkowiak Biuro Posła na Sejm RP Ratajczaka 44 61-728 Poznań biuro@joannajaskowiak.pl www:https://joannajaskowiak.pl tel. 886 438 293

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
97.9%
Nieobecność
2.1%
Zgodność
z linią klubu
98.6%

Oddane głosy

Za
64.5%
Przeciw
26.2%
Wstrzymał się
7.1%
Nieobecny
2.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Joanna
Nazwisko: Jaśkowiak
Nazwisko panieńskie: Bobrowska
Data urodzenia: 1965-11-06
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: notariusz, prowadząca samodzielnie kancelarię notarialną w Kórniku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 85 730,19 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 600,85 USD

Kwota: 200,13 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: rachunek Aviva OFE Aviva Santander
Pełna kwota: 15 080,09 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 169,67 m2
Wartość
Kwota: 1 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: udział 1/2 części w lokalu mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 224,06 m2
Wartość
Kwota: 650 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność ułamkowa

Rodzaj: działka niezabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,0583 ha
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Rodzaj: udział 1/2 w niezabudowanej działce
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 2,99 ha
Wartość
Kwota: 52 500,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność ułamkowa

Rodzaj: udział 1/55 części w lokalu niemieszkalnym (miejsce postojowe)
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1499,3 m2
Wartość
Kwota: 24 000 PLN

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Działalność gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP
Przedmiot działalności: 69.10.Z - działalność prawnicza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 588 810,06 PLN
Dochód: 271 254,44 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu przeprowadzonych wizytacji kancelarii notarialnych w ramach prac w zespole wizytacyjnym przy Radzie Izby Notarialnej w Poznaniu za 2018 r.
Kwota: 4000 PLN

Opis: dieta radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego za 2018 r.
Kwota: 3135,06 PLN

Opis: z tytułu najmu w 2018 r.
Kwota: 2929,17 PLN

Opis: z tytułu sprzedaży lokali stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności w 2018 r.
Kwota: 840 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Audi
Model: A5 Coupe
Rok produkcji: 2008
Inne mienie
Opis: dwa obrazy, jedna rzeźba
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka ekspresowa z dnia 26 października 2017 r. udzielona przez bank Pekao SA na sfinansowanie celu konsumpcyjnego
Cała kwota: 200 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 105 528,62 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): złotowy mieszkaniowy kredyt hipoteczny w formie linii kredytowej o systematycznie zmniejszanym limicie do wysokości 500 000 PLN udzielony dnia 9 października 2017 r. przez Bank Pekao SA na zakup lokalu mieszkalnego
Cała kwota: 500 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 444 176 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z karty kredytowej w ramach dostępnego limitu kredytowego udzielona przez Citi handlowy
Cała kwota: 37 821,60 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 29 246,52 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka udzielona dnia 19 września 2019 r. przez Jaśkowiak sp. z o.o. w Poznaniu z terminem spłaty do dnia 30 października 2020 r. w wysokości 5% w stosunku rocznym
Cała kwota: 50 000 PLN

Podpis
Data: 2019-11-05
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
52%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
91%
wspólne pytania
20
zgodność
91%
wspólne pytania
26
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
29
zgodność
39%
wspólne pytania
21
zgodność
48%
wspólne pytania
19
zgodność
48%