Informacje ogólne

Prezydent miasta Leszno

Data i miejsce urodzenia: 1983-02-28, Leszno
Zawód: prawnik
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował jako doradca klienta w starostwie powiatowym. Był wykładowcą prawa pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Radny miejski w Lesznie w l. 2002-2019, wiceprezydent Leszna w l. 2011-2014. Był też asystentem... europosłanki Krystyny Łybackiej. W l. 2002-2017 związany z SLD, nigdy jednak nie był formalnie członkiem partii. W 2017 r. dołączył do PO. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), w Sejmie IX kadencji był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, które grupy zawodowe powinny Pani/Pana zdaniem zostać objęte obowiązkowym szczepieniem (z pominięciem osób, które nie mogą zostać zaszczepione ze względów medycznych).
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Pracownicy ochrony zdrowia
 2. Nauczyciele
 3. Służby mundurowe
 4. Żołnierze
 5. Pracownicy handlu
 6. Pracownicy kluczowych usług publicznych (transport miejski, wodociągi, zaopatrzenie w energię, oczyszczanie miasta)
 7. Urzędnicy administracji centralnej i samorządowej
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Artykuły

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

20.02.2024, Zapowiedź 6. posiedzenia Sejmu X kadencji

…procedowania wniosku. Pierwotnie w porządku obrad zaplanowano także wystąpienia Prezeski Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej oraz posła Grzegorza Rusieckiego (KO) dotyczące działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku. Nie wiadomo jednak, czy powyższy punkt zostanie…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Grzegorz Stanisław
Nazwisko: Rusiecki
Data urodzenia: 1983-02-28
Miejsce urodzenia: Leszno
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Starostwo Powiatowe w Lesznie
Stanowisko lub funkcja: wicestarosta leszczyński (do 13.10.2019)

Miejsce zatrudnienia: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Stanowisko lub funkcja: nauczyciel

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 171 m2
Powierzchnia działki: 650 m2
Wartość domu: 300 000 PLN
Wartość działki: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 53,1 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska współwłasność majątkowa

Powierzchnia: 48,5 m2
Wartość: 145 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska współwłasność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1125 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rekreacyjna
Powierzchnia działki: 496 m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: 28.04.2015 nabył z żoną działkę budowlaną od miasta [ukryte], przetarg nieograniczony
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Poznaniu
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2018-02
Dochód
Kwota: 29 698,93 PLN
Uwagi: wyżej podano dochód za 2 018 r. dochód za 2 019 r.: 25 535,62 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: zatrudnienie z [nieczytelne]
Kwota: 46 495,15 PLN
Uwagi: w 2019 r.

Opis: działalność wykonywana osobiście
Kwota: 7438,23 PLN
Uwagi: w 2019 r.

Opis: najem mieszkań (wspólnie z małżonką)
Kwota: 16 600 PLN
Uwagi: w 2019 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Astra
Rok produkcji: 2010
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w Banku PKO BP S.A.
Cała kwota: 96 801,31 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w Banku PKO BP S.A.
Cała kwota: 96 565,56 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w Banku PKO BP S.A.
Cała kwota: 223 635,55 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w Santander Consumer Bank
Cała kwota: 111 238,07 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka w Santander Consumer Bank
Cała kwota: 25 326,69 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-10-29
Źródło